Wniosek o urlop dziekański uwr wns

Wniosek do Dziekana.. (miejscowość, data) (imię i nazwisko pracownika) (stanowisko) Wniosek o urlop wypoczynkowy.. WZN_SD - wznowienie studiów na ostatnim semestrze, w celu ukończenia i złożenia pracy dyplomowej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego.WZORY WNIOSKÓW - SPRAWY RÓŻNE 1.. Wniosek o eksternistyczne zaliczenie ćwiczeń.. Urlop zdrowotny jest udzielany przez dziekana wyłącznie na podstawie orzeczenia uprawnionego lekarza.. Udzielany ze względu na narodziny dziecka.. Udzielany ze wzg…


Czytaj więcej

Urlop dziekański podanie

4), w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach losowych (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie itp.) do końca 2-ego tygodnia zajęć danego semestru (§18.. Uwagi <1> <30>-<2> <24> <przedmiot_1> <3> <28> <przedmiot_2 > <4> <23> <przedmiot_3, przedmiot_4 > <5> PODANIE O URLOP DZIEKAŃSKI.. Urlopy, pkt.. / planowanej przerwy w studiach spowodowanej …./ inny powód …>Aby uzyskać dziekankę, należy złożyć odpowiedni wniosek do dzi…


Czytaj więcej

Wzór podanie o urlop dziekański

Wzór prośby o umożliwienie korzystania z materiałów do pisania pracy .Urlop wypoczynkowy to jeden z przywilejów pracowniczych.. Mamy też wnioski o urlop macierzyński i rodzicielski.. Swój wniosek motywuję faktem, iż z uwagi na trudną sytuację finansową jestem zmuszona/y do podjęcia pracy na pełny etat.. Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji.. Podanie o przedłużenie terminu rejestracji: .. wersja polska: , english version: Podanie o urlop dziekański: wersja polska: , english version: Pod…


Czytaj więcej

Podanie o urlop dziekański wzór

Z3-P-Rt-4 - Wzór podania - Urlop dziekański.doc .Wzór podania o urlop dziekański bo koncowke do uprzejmie prosze o Weź zaświadczenie od swojego psychologa o tym ze sie leczysz i załącz je do podania o urlop dziekański.. Do wymienionych urlopów zalicza się urlopy:Wniosek o uwzględnienie zmiany sytuacji materialnej.. studiowanie bez wpisu na semestr.Podanie o urlop dziekański (.docx) Student ma prawo do urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych e…


Czytaj więcej

Wzór podania o urlop dziekański

Dokument ten należy dokładnie wypełnić - podać wymagane dane osobowe oraz powody urlopu dziekańskiego.. PODANIE O URLOP DZIEKAŃSKI Uprzejmie proszę o udzielenie urlopu dziekańskiego w semestrze <zimowym/ letnim> w roku akademickim <rok akademicki> z powodu <niezaliczenia następujących przedmiotów na semestrze ….. Za zgodą Prodziekana ds.. Zgodnie z art. 174 1 k.p .Podanie o przedłużenie sesji - podanie 2; Podanie o jednokrotne wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu d…


Czytaj więcej

Wniosek o urlop dziekański polsl

Nazwa przedmiotu Semestr Rodzaj zajęć (w/ćw/lab/proj.). / planowanej przerwy w studiach spowodowanej ….. Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy.. Wymagane dokumenty: Kserokopia odpisu aktu urodzenia dziecka; Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego; Urlop zdrowotnyWydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach | Politechnika Śląska.Urlop krótkoterminowy: Podanie o udzielenie urlopu krótkoterminowego.. Decyzja ProdziekanaZ3-P-Rt-4 - Wzór podania - Urlop dzieka…


Czytaj więcej

Podanie o urlop dziekański kul

Podanie o duplikat legitymacji .Przed złożeniem podania - ważne informacje.. Jak złożyć podanie.. Urlop wychowawczy .. 7 odpowiedzi wyjazd do UK.. Wniosek o przyznanie urlopu dziekańskiego może złożyć każdy student, ale nie wszystkim jest on przyznawany.W sytuacji pogorszonego stanu zdrowia istnieje możliwość ubiegania się o urlop dziekański w ramach możliwości, jakie daje Regulamin Studiów UJ.Można się ubiegać o: urlop dziekański, gdy sytuacja zdrowotna uniemożliwia wywiązanie się z obowiązków…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt