Wzór rejestru zamówień publicznych do 30000 euro

od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku; od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę .W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:.. Realizacja zamówień, których wartość w skali Starostwa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000…


Czytaj więcej

Wzór rejestru zamówień publicznych

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.. zm.) wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, tj.: - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.. 10.Załącznik nr 4.5. do Procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NETTO DO 30000 EURO W …………… ROKU Nr Przedmiot zamówienia : roboty budowlane, usługi, do…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt