Opis rachunku za prąd

Zazwyczaj sprzedawcy oferują do wyboru jedno-, dwu-, sześcio-lub dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy.Na rachunku za prąd powinna zaleźć się informacja o tym czy masz do czynienia z fakturą prognozowaną czy rzeczywistym odczytem.. Wyznaczony zostaje 14-dniowy termin zapłaty oraz informacja o konsekwencjach nieuregulowania faktury za prąd.Faktura za energię elektryczną - opis.. Posiadając login i hasło możemy po zalogowaniu się do systemu sprawdzić takie informacje jak: historia płatności; bie…


Czytaj więcej

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii

W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA.. zm.) w sprawie warunków i sposobuoŚwiadczenie rodzicÓw w sprawie uczĘszczania ich dziecka na LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ N i n i e j szym w yra ża m w o l ę / n i e w yra ża m w o l i * , a b y mó j syn / mo j a có rka * :OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2019/2020* Na podstawie art. 12 ust.. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572) oraz § 1 ust.1 -…


Czytaj więcej

Czy można zrezygnować ze świadczenia rehabilitacyjnego

Przepisy ZUS nie przewidują jednak skrócenia okresu przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego przez lekarza orzecznika ZUS.. Wniosek złóż w dowolnej placówce ZUS.. Z tym zaświadczeniem idzie się do lekarza medycyny pracy i on cię dopuszcza do pracy.Jeśli lekarz prowadzący stwierdzi, iż leczenie powiodło się, świadczeniobiorca może skrócić okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.Jeżeli na RTG wyjdzie, że kość się zrosła, chciałbym wrócić do pracy i zrezygnować z pobierania świadczenia reh…


Czytaj więcej

Wzory dokumentów rodo jednoosobową działalność gospodarczą

Administratorem danych jest X prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółka z o.o., a nie jej prezes zarządu czy dyrektor marketingu.Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, zatrudnianie pracowników, obowiązki pracodawcy, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, forma opodatkowania, Państwowa Inspekcja Pracy, składki za pracownika, ubezpieczenie pracownika, rodzaj umowy o pracęPytanie: Jestem przedsiębiorczynią prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.. 4b ustawy o za…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie wspólnika spółki cywilnej

Istnieją trzy możliwości takiego wystąpienia: -bez podawania przyczyny - wspólnik musi wypowiedzieć swój udział najpóźniej na trzy miesiące przed zakończeniem roku obrachunkowego;Wierzyciel osobisty wspólnika, zgodnie z art. 870 kodeksu cywilnego, może wypowiedzieć jego udział w spółce.. Co powinny zawierać takie wypowiedzenia i do kogo skierowane?. Wspólnik nie ma obowiązku podania powodu wypowiedzenia.Zgodnie z treścią art. 864 Kodeksu cywilnego wszyscy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają s…


Czytaj więcej

Warta wypowiedzenie umowy oc ac

Możesz je przekazać swojemu agentowi, wysłać Pocztą Polską (o terminowości dostarczenia wypowiedzenia zadecyduje wtedy data nadania) na adres: TUiR Warta S.A., ul. Wypowiedzenie umowy OC Warta.. Dostarcz dokument do Warty: a) pocztą na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. ul. Chmielna 85/87 00-805 WarszawaWypowiedzenie umowy OC zawartej na okres 12 m-cy posiadacz pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania, ale nie później niż w przedostatnim dniu jej ważności.. W pi…


Czytaj więcej

Zgoda na przetwarzanie wizerunku wzór

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgodyKreator CV online LiveCareer to narzędzie, w którym najszybciej stworzysz profesjonalne CV i pobierzesz je jako PDF lub DOC. Stwórz CV teraz .. Niniejsza zgoda: wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i dziecka przez Szkołę Podstawową w Pieczyskach do promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i p…


Czytaj więcej

Umowa kupna sprzedaży motocykla kupujący zapoznał się ze stanem

Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie on się znajduje i z tego tytułu nie będzie zgaszał ł żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego.Oświadczenie kupującego - nabywca powinien podpisać oświadczenie, w którym potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i akceptuje go w pełnym zakresie.. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.. Mimo podpisania takiego oświadczenia sprzedawcę obowiązuje rękojmia za wady fizyczne i prawne, …


Czytaj więcej

Grupowe wypowiedzenia zmieniające

Osiągnięcie pewnych limitów zwolnień powoduje, że zachodzi konieczność stosowania procedury zwolnień określonej w ustawie, w szczególności dokonania odpowiednich zawiadomień .W wypowiedzeniach zmieniających zaproponowano pracownikom obniżenie wynagrodzenia, które miało obowiązywać tymczasowo (przez okres wskazany w wypowiedzeniach).. Może ono dotyczyć również zmiany warunków pracy i płacy.. Rozważmy następującą sytuację: pracodawca nosi się z zamiarem wręczenia pracownikom wypowiedzeń zmieniają…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o przyłączenie wody

Wniosek złóż do tego samego nadzoru wodnego, do którego składasz zgłoszenie.. Pierwszym odcinkiem z.. ( Wzór wniosku - Druk DT W - 04 dostępny jest na stronie internetowej KPWiK - wniosek można również pobrać i wypełnić na miejscu w biurze KPWiK Sp.. z o.o. wraz z protokołem kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego oraz protokołem kontroli i odbioru technicznego przyłącza .Ze względu na wiele zapytań naszych czytelników zajęliśmy się wnioskami niezbędnymi do podłączenia instalacj…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt