Oświadczenie likwidatora o braku toczących się postępowań

uchwałę zgromadzenia wspólników o zatwierdzeniu sprawozdań,- oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności, - uchwała wspólników lub oświadczenia wspólników wskazującego miejsce przechowywania ksiąg i dokumentów po wykreśleniu podmiotu z rejestruOŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.. .Dodatkowe wy…


Czytaj więcej

Wniosek o wymiane okien tbs

Dopiero po otrzymaniu pisemnej zgody można przystąpić do wymiany okien (najpóźniej do 10.12.2020r.. Dzięki Funduszowi Termomodernizacji i Remontów samorządy gminne zyskują środki niezbędne do termomodernizacji budynków wielorodzinnych.Witam, mieszkam w mieszkaniu komunalnym i chciałbym napisać wniosek o wymianę okien ponieważ są w fatalnym stanie.. Wniosek o wyrażenie zgody na wymianę instalacji elektrycznej.. 4.Prośba o wymiane okien.. - napisał w Sprawy urzędowe: Uffff.. :-) Dziekuje Bardzo T…


Czytaj więcej

Korekta wdt a deklaracja vat ue

regulacji daje prawo do uznania, że brak złożenia informacji podsumowującej VAT-UE, albo złożenie tej informacji z uchybieniem terminu , tj. po 25 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WDT może spowodować odebranie podatnikowi przez organy podatkowe prawa do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do wszystkich dostaw wewnątrzwspólnotowych ujętych w informacji VAT-UE złożonej po terminie albo wszystkich .Jeżeli dokumenty nie wpłyną do 25 kwietnia, t…


Czytaj więcej

Przykład decyzji konstytutywnej

Po upływie określonego czasu od wydania tej decyzji i .Decyzja środowiskowa wydawana jest w celu określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.. Nie podkreślaj więc wszystkich wyrazów, które wystąpią w jego sąsiedztwie.. 5 pkt 1) u.p.c.c.. Przypisy bibliograficzne.W rozpoznawanej sprawie NSA ocenił w sposób jednoznaczny, że stosując art. 7 ust.. Mogą to być na przykład plany dotyczące podstawowych procesów technicznych i finansowych, przepływ towarów w ramach konkret…


Czytaj więcej

Wniosek o uchylenie opieki prawnej

z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i .Pod koniec marca br. Prokuratura Regionalna w Szczecinie złożyła wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.. Stosownie do przepisu art. 95 ust.. » wniosek o rozporządzenie majątkiem ubezwłasnowolnionego: Poprzedni temat «» Następny tematNa podstawie art. 104, art.108 § 1, art.127a ustawy z dnia 14…


Czytaj więcej

Wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

Pracownik może rozwiązać w ten sposób umowę o pracę: z każdego powodu, którego nie musi ujawniać, w każdym momencie trwania stosunku pracy, przez złożenie pracodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem.. 2 kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się m.in. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na okres próbny z zachowaniem terminów wypowiedzenie ustalonych w Ko…


Czytaj więcej

Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem

Z dniem 1 czerwca bieżącego roku zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w wyniku której obcokrajowcy zakładający spółki prawa handlowego lub dokonujący w nich zmian będą zobowiązani składać do sądu rejestrowego dodatkowe oświadczenia.oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, listę adresów do doręczeń członków organu uprawnionego do powołania zarządu (w przypadku S24 wspólników), Jeśli w spółce ustan…


Czytaj więcej

Deklaracja na samochód białoruś wzór pdf

Wniosek o formularz E123 (aktualizacja 27.03.2019) pobierz docx.. Praktycznie można wypełnić po polsku, deklarację otrzymasz od celnika podczas kontroli, jest oczywiście stanowisko do wypełnienia deklaracji "za diengi" ale nie ma potrzeby z tego korzystać.Osoba, która kupiła samochód, zobowiązana jest do dopilnowania kilku formalności.. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.. Jedną z nich jest wypełnienie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, któ…


Czytaj więcej

Zerwanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest regulowane przez art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy.. Ograniczenia takie wynikają z art. 660 w zw. z art. 694 Kodeksu cywilnego (odpowiednie stosowanie przepisów o umowie najmu do umowy dzierżawy).. Potwierdza to art. 77 k.c.. Oświadczenia majątkowe.milczące przedłużenie umowy dzierżawy - umowa trwa nadal.. Rodzice są emerytami i w związku z tym, że tata podupada na zdrowiu, chcą własność działki uregulować prawnie.. Nabór pracowników.. …


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowa zlecenie wzór

Według kodeksu cywilnego zleceniodawca ma prawo wypowiedzenia umowy zlecenia w każdym momencie.. Umowę zlecenia można wypowiedzieć.. Owocowo-Warzywnego „Batat" ul. Buraczana 1.. Nie istnieje więc żaden sposób, aby uniemożliwić zleceniodawcy rozwiązanie umowy, gdyż nawet podpisanie jej na dłuższy okres (np. rok) nie pozbawi obydwu stron prawa do wypowiedzenia umowy w każdym czasie.. Wypowiedzenie umowy zlecenia a odpowiedzialność odszkodowawcza.. Wypowiedzenie winno mieć formę pisemną pod rygore…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt