Oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców forum
Okres pracy w gospodarstwie rolnym powinien być poświadczony zaświadczeniem wydanym przez właściwy urząd gminy.W tym przypadku mowa jest o okresach zaliczanych do stażu pracy przypadających przed 1 stycznia 1983 r., ale po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, które poprzedzały objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem.Uzupełnienie to odbywa się na podstawie art.10 Ustawy i tak zalicza się "przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia" bo to ma .Ponadto zgodnie z powołanym wyżej przepisem jeżeli urząd gminy, nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie.. Dzień dobry, aby otrzymać z gminy potwierdzenie o latach pracy w gospodarstwie u rodziców dla potrzeb emerytalno-rentowych wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy Rp-9.Praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika Zaliczenie do stażu pracowniczego czasu pracy przypadającego po 31 grudnia 1982 r., należy rozróżnić definicję domownika przypadającą do 31 grudnia 1990 r., jak i po tym okresie.W celu unormowania sytuacji prawnej osób, które pracowały i pracują w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 1 stycznia 1991 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy..

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym w formacie edytowalnym (doc).

Wnioskodawca zgłasza się do Urzędu MiG Skaryszew osobiście z dwoma świadkami (świadkiem powinna być osoba obca, nie spokrewniona, starsza od Wnioskodawcy minimum 2 lata, zamieszkująca w okresie objętym zeznaniem w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne).Z dniem 27 kwietnia 2011 obecny wójt wydał pracownikowi decyzję o niezaliczeniu okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców do pracowniczego stażu pracy ze względu na to, że dotychczas nie nastąpiło objęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem (brak również stosownego zaświadczenia z urzędu gminy, potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym rodziców) - art.1 ust.. Nr 88, poz.Podanie o wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu pracy w gospodarstwie rolnym (33.5 KB) Oświadczenie rolnika 1 (32 KB) Oświadczenie świadka 1 (33.5 KB) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (62.6 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty: podanie, oświadczenie rolnika podpisane w obecności pracownika urzędu (druk),W przypadku gdy Urząd Miejski nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi pracę w gospodarstwie rolnym, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym udowadniane są zeznaniami co najmniej 2 świadków..

Zeznanie świadka.pdf (PDF, 36,4 KB) Podgląd załącznikaZaliczenie do okresu zatrudnienia pracy w gospodarstwie rolnym.

okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gos­po­dar­stwie rol­nym pro­wa­dzo­nym przez rodziców lub teściów, poprze­dza­jące objęcie tego gos­po­dar­stwa i rozpoczęcie jego pro­wa­dze­nia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem, przypadające po dniu 31 grudnia .Ostatnio ubiegałam się o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym jako uzupełnienie stażu pracy - brakowało mi 2 miesiący .. Chodzi o to, że w tym okresie owszem byłam zameldowana w domu rodziców gdzie znajduje się gospodarstwo, ale dodatkowo mieszałam w bursie, internacie i byłam w domu na kazdy weekend, wiadomo ferie ./ miejscowość , data / OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM Ja niżej podpisana/y/ .. zam.. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.. W tej sytuacji okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.Osoby, które pracowały w gospodarstwach rolnych rodziców (lub dziadków) w charakterze domowników przed wprowadzeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego dla tych osób (przed 1 stycznia 1983 r.), a następnie przejęły to gospodarstwo, oprócz złożonego pod odpowiedzialnością karną oświadczenia o pracy w nim, zwykle nie muszą składać dodatkowych dokumentów (zazwyczaj wystarczającą dokumentację posiada KRUS).oŚwiadczenie dla osoby ubiegajĄcej siĘ o zasiŁek dla opiekuna bĘdĄcej rolnikiem, maŁŻonkiem rolnika lub domownikiem (w rozumieniu przepisÓw ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoŁecznym rolnikÓw (dz. u. z 2013 r. poz. 1403, 1623, 1650), ktÓrym opieka nad niepeŁnosprawnym czŁonkiem rodziny uniemoŻliwia prowadzenie gospodarstwa rolnego/wykonywanie w nim pracy.Na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić, zgodnie z art. 1, okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy..

Nie mogłam dostarczyć zaświadczenia z gminy ,że byłam zameldowana w tym czasie u rodziców, bo gmina zgubiła z lat 70 księgi meldunkowe.

Kodeks karny (Dz.U.. .2) W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym - po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia o braku dokumentów okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne.Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów.pdf (PDF, 37,47 KB) Podgląd załącznika; wniosek_praca_w_gr.doc (DOC, 8,73 KB) Podgląd załącznika.. Nie mogą być oni spokrewnienie z wnioskodawcą, muszą być starsi od niego, oraz w okresie który zainteresowany chce udowodnić, musieli zamieszkiwać .Zatrudniliśmy pracownika, który przedstawił nam na piśmie zeznania trzech osób złożone przed notariuszem, poświadczające, że w okresie od 1 stycznia 1965 r. do 31 grudnia 1971 r. wykonywał on pracę w gospodarstwie rolnym (pracownik miał wówczas ukończone 16 lat) o łącznej powierzchni 0,5 ha, prowadzonym przez jego rodziców.Oznacza to, że pomoc w gospodarstwie rolnym wykonywana dorywczo lub sezonowo, np. podczas żniw, nie będzie już rozumiana jako ta, która jest wliczana do stażu pracy..

okresy pro­wa­dze­nia in­dy­wi­du­al­nego gos­po­dar­stwa rol­nego lub pracy w takim gos­po­dar­stwie, pro­wa­dzo­nym przez współ­małżonka, przypadające przed dniem 1 stycznia 1983r.

Miałam problemy.. Jeżeli zapisano w nich, że do stażu, wlicza się także okresy zatrudnienia w innych zakładach, wówczas nasz pracodawca musi uwzględnić również .O Ś W I A D C Z E N I E O PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM Stosownie do art. 7 ust.. Okresy pracy w gospodarstwie rolnym, które wliczane są do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze uregulowane są w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w ustawie o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.Czy pracownikowi urzędu miasta i gminy można doliczyć do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia, tj. od 6 grudnia 1998 r. do 2 lipca 2001 r. oraz w następnych okresach, tj. pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku od 1 stycznia 2002 r. do 17 listopada 2002 r. i od 1 czerwca 2003 r. do 12 października 2003 r.Przyjmuje się, iż osoba ucząca się w szkole nie mogła świadczyć stale pracy w gospodarstwie rolnym rodziców i tym samym nie spełnia ustawowej definicji domownika.. Jeżeli organ, o którym mowa w ust.. 1 pkt 2 i art. 3 ust.. 1, nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie.Wnioskodawca może ubiegać się o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym najwcześniej po ukończeniu 16 roku życia.. Nr 64, poz. 592), uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.. pomogły mi zaświadczenia ze szkoły o wpisie do księgi ewidencji dzieci.Reasumując, stwierdzić należy, że pracodawca ma rację, twierdząc, że okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, począwszy od dnia 1 stycznia 1983 r., mogą być zaliczane do pracowniczego stażu pracy, pod warunkiem że pracownik podlegał w danym okresie ubezpieczeniu jako domownik, i z tego tytułu były za niego opłacane składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych.Pracownik dostarczył dokumenty poświadczające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców o pow. 6,39 ha w charakterze domownika od 12 lutego 1995 r. do 16 września 2001 r. W swoich zeznaniach świadkowie oświadczają, że pracownik mieszkał wspólnie z rodzicami i pracował w gospodarstwie - praca stała w pełnym wymiarze czasu.Jeżeli organ nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie.. Moim zdaniem ten wniosek dotyczy pracy w zakładach panstwowych, a nie pracy w gospodarstwie rodziców, tak samo Rp-8 zeznania świadk.. POKAŻ.Jestem z 1981r i chodzi mi o okres kiedy to uczęszczałm do liceum, a więc w moim przypadku obowiązywała by ustawa z dnia 20.12.1990 zgodnie z którą do stażu pracy mozna wliczyć przypadające po dniu 31.12.1982 okresy pracy w indywidulnym gospodarswie rolnym w charakterze domownika..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt