Pełnomocnictwo na podstawie paszportu
stanowi: § 1.. Dane i dokumenty do sporządzenia pełnomocnictwa dowód osobisty lub paszport oraz numer NIP osoby udzielającej pełnomocnictwa dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwiska, adres, PESEL)Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi .. paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.. Notariusz ustalił moją tożsamość na podstawie paszportu, wydanego z terminem ważności do czerwca 2007 r. Czy w związku z tym to pełnomocnictwo przeterminowało się, czy jednak jest nadal prawnie ważne?Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.wzór podpisu pełnomocnika * niepotrzebne skreślić.. PFR oznacza Polski Fundusz Rozwoju S.A. Program 2.0: .. dowód osobisty, polski paszport, zagraniczny paszport, zagraniczny dowód osobisty, kartę pobytu), który posłużył do potwierdzenia tożsamości Pełnomocnika.12.3.2010.. W przypadku gdy osobie nie nadano numeru PESEL, należy podać serię i numer dowodu osobistego, lub serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego możliwe jest ustalenie danych osobowych.pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ..

Notariusz ustalił moją tożsamość na podstawie paszportu, .

W tym celu do wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego należy dołączyć wniosek o nadanie numeru PESEL oraz przedstawić odpis zupełny polskiego aktu urodzenia lub odpis zupełny polskiego aktu .Istnieje również możliwość wyrażenia zgody na wydanie paszportu dziecku wobec notariusza, przy czym jeśli zgoda wyrażana jest przed notariuszem poza granicami kraju, i sporządzona jest na piśmie w języku obcym, to przed załączeniem takiej zgody do wniosku o wydanie paszportu dziecku należy zwrócić się do polskiego tłumacza przysięgłego o przetłumaczenie tej zgody na język polski (do urzędu należy przynieść oryginał zgody i oryginał tłumaczenia).Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hurtimex SA zwołanym na dzieo 22 czerwca 2015 roku .. (paszportu):_____ .. na podstawie .Upoważnienie złożono w obecności pracownika dziekanatu lub notariusza Tożsamość pełnomocnika została potwierdzona na podstawie przedstawionego dokumentu tożsamości (pieczątka i podpis pracownika dziekanatu lub notariusza) .Staranne przygotowanie przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania klientów..

PEŁNOMOCNICTWO Na podstawie art. 32 i 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ważne jest, aby pełnomocnictwo wskazywało konkretną osobę, której jest udzielane.pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: a) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, b) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopiiPEŁNOMOCNICTWO Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 30 z 1960 r., poz. 168 ze zm.), Ja, niżej podpisany(a), ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Formularze pełnomocnictw dot.. Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne, rodzajowe, szczególne.Pełnomocnictwo to upoważnienie do zastępowania strony w postępowaniu przed sądem lub organem administracji oparte na oświadczeniu woli reprezentowanego - ze skutkiem bezpośrednio dla niego.. 1257 z późn.. 13)Pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego - także jego adres elektroniczny.do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.Pełnomocnictwo nie jest umową, a jednostronnym oświadczeniem mocodawcy, który upoważnia osobę trzecią - pełnomocnika do wykonywania czynności w jego imieniu..

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej doWażne pełnomocnictwo sporządzimy również w innym kraju.

( Imię i nazwisko) (miejscowość , data) PESEL: Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Pani/PanuPełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego - także jego adres elektroniczny.w imieniu Beneficjenta na podstawie Pełnomocnictwa.. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn.. Nasza kancelaria notarialna Anna Hładczuk pomoże w każdej sprawie.. Zgodnie z art. 101 k.c.. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.. Ustanowienie pełnomocnika - obja śnienia Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość .. paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 delegacja ustawowa pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne..

Posiadasz ważny paszport zagraniczny i nie posiadasz ważnego polskiego paszportu lub ważnego polskiego dowodu osobistego albo jedno z Twoich rodziców posiada/ło ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub ...Pytanie: W roku 2004 udzieliłam mojej mamie notarialne pełnomocnictwo.

§ 4.Strona 5 z 22 Formularze pełnomocnictw dot.. Jest to upoważnienie danej osoby fizycznej (pełnomocnika) do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz reprezentowanego (mocodawcy).Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie (może być, także udzielone ustnie w urzędzie, a z czynności udzielenia pełnomocnictwa sporządza się wtedy protokół).. Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień: 219 kwietnia 016 r. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawieFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzieo 30 .. Mocodawca to osoba udzielająca pełnomocnictwa , która do ważności.Z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego występujesz wtedy, gdy: I.. Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. zwołanego na dzień: 7.10.2010 r. 1 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Formularz pełnomocnictwa Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem"): Dane Akcjonariusza Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Nr PESEL: Nr dowodu osobistego (paszportu):10) Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt