Czy wicedyrektor szkoły składa oświadczenie majątkowe
Analizując oświadczenie majątkowe, naczelnik urzędu skarbowego uwzględnia również .4. stary wicedyrektor składa rezygnację w maju (trzy miesiace upływają 31 sierpnia), nowy wicedyrektor zostaje powołany od 1.. Taki obowiązek ma przeciwdziałać korupcji.. Do oświadczenia powinno być dołączone zeznanie o wysokości dochodu w ubiegłym roku (PIT).. Jeżeli ww.. Nie jest ono jednak jawne, tak jak jest to np. przy oświadczeniach majątkowych .Kolejne oświadczenia majątkowe składa się do 30 kwietnia następnego roku , według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.. Wójt (burmistrz, prezydent .Zbliża się ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych.. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Dokument należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. przez: appelsinpiken | 2011.5.16 9:38:14 Czy w oświadczeniu majątkowym trzeba wykazać wkład pieniężny, który znajduje się u dewelopera (zawarta jest umowa cywilno-prawna, mieszkanie będzie dopiero w 2012 oddane do użytku)?Kierownik jednostki organizacyjnej gminy składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko.. termin nie zostanie dotrzymany, wójt (odpowiednio - burmistrz) w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia, do jego niezwłocznego .Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat..

Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.

W oświadczeniu majątkowym trzeba.Zgodnie z obowiązującymi zasadami, należy wyróżnić: pierwsze, kolejne i ostatnie oświadczenie majątkowe.. W związku z tym, że wicedyrektor zastępujący dyrektora wykonuje pod jego nieobecność wszystkie zadania związane z kierowaniem szkołą samorządową, również podlega obowiązkowi składania oświadczeń majątkowych.Wicedyrektor szkoły będącej jednostką organizacyjną gminy, powinien złożyć oświadczenie majątkowe.. Nie ma przy tym znaczenia, czy pełni on funkcję wicedyrektora szkoły, czy funkcję wicedyrektora zespołu szkół - pisze „Rzeczpospolita".Dyrektor szkoły musi złożyć oświadczenie majątkowe.. To, kto musi składać oświadczenie majątkowe, określa art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.UDOSTĘPNIJ.. Mogą także zawierać informacje o prowadzonej .Radny składa przewodniczącemu swojej rady (sejmiku województwa) oświadczenie majątkowe w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą (art. 24h ust.. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U..

Osoba, której złożono oświadczenie majątkowe, przeprowadza jego analizę.

W przypadku, gdy oświadczenie składa Przewodniczący Rady, to poza kopiami PIT dotyczącymi rocznego rozliczenia zobowiązany jest on również dostarczyć 2 egz.. Dyrektor szkoły jako kierownik jednostki organizacyjnej gminy (powiatu) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego.. Nowa ustawa ma zawierać uregulowania prawne dotyczące sporządzania oświadczeń majątkowych przez wszystkie zobowiązane do tego osoby - ponieważ w obecnym stanie prawnym system składania oświadczeń majątkowych obejmuje jedynie niektóre osoby pełniące .Oświadczenie majątkowe składają: radny - przewodniczącemu rady gminy, .. - w/g mnie tak jest najrozsądniej (nowy arkusz organizacji szkoły, etat nauczycielski dla byłego wicedyrektora) bez rewolucji Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.. Tym, którzy tego nie zrobią, grozi odpowiedzialność dyscyplinarna.Zgodnie z ustawą, będącą elementem tzw. tarczy antykryzysowej, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia ostanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31maja 2020 r. Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia..

Są one składane np. przez radnych i wójtów co roku do 30 kwietnia.

Oświadczenie majątkowe składa się w dwóch .Oświadczenie majątkowe należy złożyć zarówno przed objęciem stanowiska (które zobowiązuje do składania tego rodzaju oświadczeń) i w dniu jego opuszczenia oraz co roku do dnia 31 marca .Nie ma przy tym znaczenia, czy pełni on funkcję wicedyrektora szkoły, czy funkcję wicedyrektora zespołu szkół - pisze „Rzeczpospolita".Oświadczenie majątkowe - wzór.. Kolejne oświadczenia składa się: - co roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.W przypadku, gdy oświadczenie majątkowe jest wypełnione drukiem maszynowym - każda strona takiego oświadczenia musi być parafowana przez osobę zobowiązaną do złożenia oświadczenia.. Choć nie są narażeni na korupcję.,,Wicedyrektor szkoły będącej jednostką organizacyjną gminy, powinien złożyć oświadczenie majątkowe.. 1 i ust.. Pojęcie oświadczenia o stanie majątkowym pojawiło się po raz pierwszy w przepisach ustawy z 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej .Czy wicedyrektor p.o. dyrektora powinien złożyć oświadczenie majątkowe i lustracyjne?Nowe zasady składania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne - projekt..

2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz 2017 r. poz. 1530).oświadczenie majątkowe.

Przekazuje też jeden egzemplarz złożonych dokumentów urzędowi skarbowemu.Ostatnie 5 wiadomości: » Protokół Nr BRM.0012.2.3.2021 posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 22 marca 2021 roku » Budowa gazociągu i przyłaczącza gazu prz ul.Orzeszkowa - decyzja celu publicznego » Petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu KonstytucyjnegoZgodnie z prawem prezydent składa oświadczenie majątkowe do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.. Nie ma znaczenia, czy pełni on funkcję wicedyrektora szkoły, czy funkcję wicedyrektora zespołu szkół.Dyrektor może powołać swoich zastępców, którzy przejmują jego zadania w czasie zastępowania go.Oświadczenie majątkowe to informacja o stanie majątku, którą przedstawiciele niektórych zawodów muszą składać co roku.. Pozwala stwierdzić jaki jest stan majątkowy w momencie zakończenia sprawowania funkcji i czy nie doszło do nadmiernego przysporzenia nie mającego oparcia w uzyskiwanych dochodach, darowiznach lub spadkach.. kopii PIT-R (diety).Oświadczenie majątkowe ukazują zasoby pieniężne samorządowców, ich nieruchomości oraz udział w akcjach i spółkach handlowych.. Pierwsze oświadczenie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia: - złożenia ślubowania (radny, wójt, burmistrz, prezydent miasta), - wyboru/powołania na stanowisko/zatrudnienia (marszałek, starosta).. ).W zależności od zajmowanej pozycji różnią się wymagania w zakresie podawaniach danych na druku oświadczenia majątkowego.. Pierwsze oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły składa w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia.Nie tylko dyrektorzy szkół i przedszkoli, ale też ich zastępcy i inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska będą zmuszone do składania oświadczeń majątkowych.. III.Zgodnie z treścią § 1 ust.. Nie ma jednego wzoru oświadczenia majątkowego dla wszystkich zobowiązanych.Oświadczenia majątkowe mają składać osoby pełniące funkcje publiczne co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt