Rozwiązanie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Aby zawrzeć umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne: Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty.Umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne można rozwiązać na pisemny wniosek ubezpieczonego złożony w NFZ, lub w przypadku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (ubezpieczeniem obowiązkowym bądź jako członek rodziny).Proces rozwiązania umowy z Nationale Nederlanden jest przedstawiony na stronie tego ubezpieczyciela.. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania wzór wypowiedzenia .Jeśli na przykład zwolniliśmy się z pracy i po 30 dniach przysługiwania ubezpieczenia zdrowotnego po rozwiązaniu umowy zostaliśmy objęci ubezpieczeniem z tytułu uzyskania statusu osoby bezrobotnej, a następnie podpiszemy umowę o pracę z kolejnym pracodawcą, nawet pomimo tego że nie ustawało nasze ubezpieczenie zdrowotne, prawo do zasiłku chorobowego w nowej pracy będzie nam przysługiwać dopiero po okresie karencji ubezpieczenia chorobowego, czyli po 30 dniach .Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - rozwiązanie umowy Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie w każdej chwili może rozwiązać umowę, składając pisemną rezygnację w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym dla jej miejsca zamieszkania.Taką gwarancję dają obecnie jedynie: umowa o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej, emerytura czy renta, dopisanie do ubezpieczenia członka rodziny oraz właśnie status bezrobotnego..

Rozwiązaniem tego problemu jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

Osoby, które z jakiegoś powodu nie mogą uzyskać tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, powinny bardzo poważnie pomyśleć o samodzielnym, dobrowolnym ubezpieczeniu się w NFZ.Dobrowolne ubezpieczenie.. Mimo rozwiązania umowy należy uregulować składki za okres, w którym umowa obowiązywała.Zadaj pytanie na forum o wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zdrowotnego lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie.. Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozwiązana: na pisemny wniosek ubezpieczonego złożony w NFZ, w przypadku objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu np. jako członek rodziny - wówczas należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy w oddziale NFZ.. Umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ mogą zawrzeć mieszkający w Polsce cudzoziemcy , jeśli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.Umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawiera się na czas nieokreślony w oddziale wojewódzkim NFZ, właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce..

Warunkiem podpisania umowy z NFZ jest zamieszkiwanie na terytorium Polski.

Co zrobić.. W obu przypadkach należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy w oddziale NFZ.Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie nie powoduje anulowania obowiązku opłacenia składek należnych za okres, w którym umowa obowiązywała.. 1 ustawy,Jeśli stracisz tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. rozwiążesz umowę o pracę), zostaniesz z niego wyrejestrowany wraz z członkami rodziny.. W określonych przypadkach również towarzystwo ubezpieczeniowe może zaprzestać świadczenia swoich usług na rzecz ubezpieczonego.Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.. / 27.01.2011 12:25 Umowa może zostać rozwiązana przez osobę ubezpieczoną dobrowolnie w drodze pisemnego poinformowania NFZ o rezygnacji z ubezpieczenia.. Wyga śni ęcie umowy Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wygasa w następuj ących przypadkach: 1 - z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2 - w przypadku objęcia danej osoby obowi ązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, zgodnie z art. 66 ust..

Wówczas składka na ubezpieczenie dobrowolne za ten miesiąc staje się nienależna.

To może oznaczać, że instytucja dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ straci rację bytu i zniknie z obiegu prawnego.Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest m.in. dla tych, którzy zarabiają, podpisując umowy o dzieło lub dla osób zatrudnionych na podstawie innych umów nieobjętych składkami albo też bezrobotni, którzy nie mają prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej (to głównie ci, którzy nie są zarejestrowani jako bezrobotni), a także obcokrajowców.8.. Dzięki niemu, można zyskać prawo do korzystania ze wszystkich placówek w ramach finansowania ze środków NFZ.Umowa z firmą ubezpieczeniową może zostać rozwiązana z różnych powodów.. Osoba chcąca skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, musi zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę ubezpieczenia, która regulowała będzie m.in. datę od której dana osoba objęta zostanie ubezpieczeniem.Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to jedyne rozsądne wyjście, jeśli nie posiada się tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia w NFZ..

Pamiętać jednak należy, że umowa nie może zostać rozwiązana z datą wsteczną.Rezygnacja z dobrowolnego ubezpieczenia.

- sytuacja, gdy z początkiem miesiąca, w którym ubezpieczony rozwiązuje umowę dobrowolną, uzyskuje obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia (np. w związku z zatrudnieniem).. Umowę tę można rozwiązać lub może ona wygasnąć z mocy prawa.. Wysokość składki .niepodzielna, rozwiązując umowę w trakcie danego miesiąca należy opłacić składkę za cały miesiąc.. Po rozwiązaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ należy ją wyrejestrować we właściwym oddziale ZUS.Rozwiązać umowę o dobrowolne ubezpieczenie można: na pisemny wniosek ubezpieczonego złożony w NFZ.Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie może rozwiązać umowę z NFZ na określonych warunkach.. Zawarcie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wiąże się z kosztami.Jeśli o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne staramy się później niż po 3 miesiącach od daty wyrejestrowania się z urzędu pracy albo rozwiązania umowy z pracodawcą to zmuszeni będziemy wnieść dodatkową opłatę.. Zwolnieni pracownicy, którzy utracą prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wykupowanego w ramach NFZ.. W pierwszej kolejności, gdy chcemy rozwiązać umowę z ubezpieczycielem, powinniśmy pobrać ze strony WWW i wypełnić odpowiedni wniosek.. Wniosek składa się we właściwym ze względu zamieszkania oddziale wojewódzkim NFZ.. WYJĄTEK!. Warto pamiętać, że nie tylko klienci mogą zrezygnować z dalszej ochrony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt