Wzór oświadczenia zawierające dane osobowe kandydata na dyrektora szkoły
2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz 2017 r. poz. 1530).Oświadczenie pracownika szkoły dotyczące zasad ochrony danych osobowych w szkole.. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, .. w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły podstawowej urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.. 2 października 2020.Wzory dokumentów dotyczace ochrony danych osobowych.. 1 i ust.. Dyrektorzy Szkół.. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany .oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.. Zobacz: 30-07-2018 14:49: Beata Kozieł: poprawienie numeracji na dokumencie pt. "klauzula informacyjna dla kandydata".. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Bieżyniu" oraz w załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.. 2.27_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (przykładowy wzór).rtf : 37,7k : 28_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych (przykładowy wzór).rtf : 38,4k : 29_Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (przykładowy wzór).rtf : 63,7kWzór wniosku udzielenie zezwolenia na świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust..

Oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata.

zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora; 5) informacji o sposobie i terminie składania ofert;poprawienie numeracji na dokumencie pt. "klauzula informacyjna dla kandydata".. Poniżej publikujemy wzory dokumentów dotyczące ochrony danych osobowych.. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.Pobierz wzór oświadczenia o niekaralności kandydata na dyrektora placówki oświatowejoświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:Nr 63, poz. 425, z późn.. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest szkoła podstawowa, do której zgłoszenie zostało złożone.Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.. Nie przegapisz żadnej znaczącej zmiany w prawie i będziesz pewien, że wywiązałeś się ze wszystkich obowiązków dyrektora(czytelny podpis wnioskodawcy - rodzica/opiekuna kandydata) Pouczenie..

Konkurs na dyrektora szkoły.

3a tej ustawy - w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły, k) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela, l) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i .o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.. 2 pkt 4 lit. k w/w rozporządzenia kandydat na dyrektora szkoły publicznej składa oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.. Dokumenty te zostały opracowane przez Urząd Miasta Tarnowa.. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U.. Eko-Tur zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn..

Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem .Konkurs na dyrektora szkoły.. Dane osobowe kandydatów będą przekazywane dostawcom, którym zlecone zostaną usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT.. Szanowni Państwo, Od 15 do 19 marca 2021 roku przeprowadzana będzie elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Kwidzyna.. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.. Promienistych 6, w celach marketingowych.. Zmian wymaga też opracowanie standardów dokształcania dla studiów podyplomowych z tego zakresu.. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z rekrutacją do szkoły.. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn.zm.). Trzeba przeanalizować, uaktualnić i poprawić program kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyrektorów szkół.. Warto się z nim przed konkursem zaznajomić.administratora danych osobowych oraz o inne zakresy stosowanego w szkołach prawa..

- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego ...6.

Data publikacji: 11 stycznia 2021 r. Poleć znajomemu.. Czwartek , 16 października 2008 Szanowni Państwo.. .oŚwiadczenia dotyczĄce treŚci zgŁoszenia i ochrony danych osobowych Oświadczam, że dane osobowe przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym 98) kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora szkoły, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów; 9) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: a) imię (imiona) i .Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej, ul. Wolności 15, 46-024 Jełowa.. Można je ściągnąć i wykorzystać.. Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będą przetwarzane dla potrzeb rekrutacji.8) kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zastępcy dyrektora szkoły, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów; 9) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: a) imię (imiona) i nazwisko,Treść oświadczenia kandydata i pracownika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Co do zasady zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika i kandydata do pracy jest wymagana, wówczas gdy pracodawca przetwarza dane, do których nie został umocowany na podstawie przepisów.„Nadzór nad Działalnością Szkoły" da Ci pewność, że kontrolujesz najważniejsze obszary działalności szkoły, za które jesteś odpowiedzialny.. Zgodnie z art. 7 ust 1 w związku z art. 4 pkt 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t.. Kontakt możliwy jest pod adresem: 37 - 200 Przeworsk, Urzejowice 542 , tel.. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), zwanej dalej ustawą osoby .I.. zm.5)) albo informacja, o której mowa w art. 7 ust.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Oddział Przedszkolny pn. „Mali odkrywcy" przy Szkole Podstawowej w Urzejowicach reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.. Obecna1 Imię i Nazwisko wnioskodawcy rodzica kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, niepublicznego przedszkola wyłonionego w trybie otwartego konkursu, 1 I Dane osobowe kandydata i rodziców 2 1.Zgodnie z treścią § 1 ust.. Instrukcja.. Zobacz: 23-07-2018 09:35: Marta Kuwałek: dodanie pliku pt."Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych" Zobacz: 29-06-2018 .Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Kształcenia Eko-Tur z siedzibą w Warszawie, Al.. Oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata.. Oświadczenie pracownika szkoły dotyczące zasad ochrony danych osobowych dotyczy m.in. przeszkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt