Wzór opisu faktury uj
Pismo okólne nr 12 Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 25 sierpnia 2015 roku w sprawie wzoru wniosku wyjazdowego.. Objaśnienia: .. Sprawdzono pod względem merytorycznym.. Stwierdzam, że wydatek jest legalny, celowy, oszczędny.. Regulamin pracowni chemicznej.. nr 7, 31-007 Kraków (12) 663 17 08 [email protected] Niezwłocznie po otrzymaniu towaru/usługi należy sporządzić stosowny protokół i dostarczyć go do Kwestury UJ CM (wzór protokołu tutaj) W przypadku gdy nazwa usługi bądź towaru wpisana na fakturze nie jest precyzyjna, należy opisać rodzaj zakupionej usługi/towaru w sposób .Wzór opisu faktury za zakup okularów.. Rejestry obowiązujące w UJ CM.. Wzór opisu faktury/rachunku (DOC, 33.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2013-10-11 | Data wytworzenia informacji: 2013-10-11; Pobierz .wzÓr opisu faktury Wydatek poniesiono w ramach Priorytetu 2, Działania 2.1, schemat a) SPO-RZL 2004-2006, finansowany z projektu nr MEN_8/2.1a_2546_2006 „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 8/2.1a/2006/3146 z dnia 19.03.2007r.. Gołębia 24 pok.. Pion Kwestora Procedury finansowe Informacje Sprawozdania finansowe Kontakt Dane podstawowe Aktualności Nowy dostawca Biuro Kwestora.. Środki zostały przyznane przez .a następnie składające w Kwesturze faktury dotyczące płatności za te zakupy o umieszczanie w opisie faktur informacji o zawartej umowie, której faktura dotyczy oraz jej wartości..

Wzór opisu faktury do wydruku .

data.. Prezentowany wzór ma charakter wyłącznie pomocniczy.. Instrukcja bhp w laboratorium chemicznym.. Instrukcja bhp w laboratorium mikrobiologicznymOPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH - PROJEKTY wzór nr 5 data wpływu faktury: PSP/MPK/ZLEC/CZ: zam./obligo: nr dokumentu SAP: Kwota dokumentu: słownie: tabela kursu NPB z dnia nr:* kurs przeliczenia*: SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM * jeśli jest wymagane informacja o trybie zakupu w świetle ustawy - Prawo zamówień [email protected] wniosek wyjazdowy (DOC) - wersja dla WFAIS ze styczna 2018 wniosek wyjazdowy (PDF) - wersja dla WFAIS ze stycznia 2018Sponsorzy zwykle mają szczegółowe i bardzo konkretne wymagania do opisu.. mgr Agnieszka Pabian ul.. Instrukcja bhp w laboratorium chemicznym.. Ponadto w opisie faktury powinny znaleźć się zapisy obowiązujące w jednostce, wynikające z przepisów prawa, np .ciej wymagane elementy opisu dokumentów finansowych to: x nazwa kategorii wydatku (zgodnie z kosztorysem przedstawionym w kosztorysie, VWDQRZLF\P]DáF]QLNGRXPRZ\ x LQIRUPDFMDRW\P *HNZRWDZRNUH ORQHMZ\VRNR FL SRGDMHVL NRQNUHWQVXP Z]á zos WDáDVILQDQVRZDQD]H URGNyZGDQHJRVDPRU]GX ]JRGQLH]XPRZ± SRGDMHVLZASADY OPISU: 1.. Instrukcja bhp na stanowisku pracy w laboratorium.. Gołębia 24, 31-007 Kraków .W związku z powyższym proszę wszystkie jednostki UJ CM dokonujące zakupów a następnie składające w Kwesturze faktury dotyczące płatności za te zakupy o umieszczanie w opisie faktur informacji o zawartej umowie, której faktura dotyczy oraz jej wartości.Przypominam, że na stronie internetowej Collegium Medicum ( w bibliotece druków w zakładce „Kwestura" znajduje się „Wzór opisu faktury", który powinien być stosowany na wszystkich dokumentach potwierdzających zakup.Wzór opisu faktury/rachunku..

Beneficjent może stosowad własny układ graficzny opisu.

Rejestry obowiązujące w UJ CM.. OPIS 2 EKSPLOATACJA - WERSJA 02.2021 - ma zastosowanie do faktur w dotyczących płatności za np. energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz .Przypominam, że na stronie internetowej Collegium Medicum ( w bibliotece druków w zakładce „Kwestura" znajduje się „Wzór opisu faktury", który powinien być stosowany na wszystkich dokumentach potwierdzających zakup.Komunikat Prorektora UJ w sprawie wyjazdów na konferencje zagraniczne i spotkania w ramach konsorcjów naukowych.. Zalecane wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.. Oświadczenie dotyczące wkładu własnego.. Opis może byd umieszczany w formie odręcznego zapisu, nadruku komputerowego lub pieczęci..

Opis faktury ogólny (GN_NGO, GS_NGO, NGO, RO) Ogólny wzór opisu faktury 2020.

Koniecznie zapoznaj się z wytycznymi wynikającymi z umowy ze sponsorem!. Instrukcja bhp przy pracy z kwasami i zasadami.. o rawek W przypadku dokonania poprawek, przy kaŽdej korekcie znajduje sie data oraz parafka osoby dokonujqcej korekte, a osoba upowaŽniona do zabwierdzania faktur zatwierdzi{a jej opis po ichWzór prawidłowo opisanej faktury.. (pieczęć organizacji) Faktura/rachunek dotyczy realizacji zadania (nazwa zadania).Razem - wartość faktury.. dla projektów dofinansowanych z EFRR w ramach .. Np. w przypadku wydatków z dotacji od administracji publicznej (np. urzędu miasta, FIO), zgodnie z przepisami na każdej fakturze (rachunku) musi też znaleźć się pieczątka organizacji.WZÓR DLA OPISU FAKTURY.. numer i wartoŚĆ umowy .. data wpŁywu faktury/r-ku.Wzór opisu faktury / innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości - dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa Pobierz plik.. Opisy dokumentów finansowych dotyczące bieżącej działalności Uczelni; OPIS 1 BADANIA - WERSJA 02.2021 - ma zastosowanie do wszystkich faktur/przedpłat dotyczących realizacji badań naukowych i badań komercyjnych.. Informacja ogłoszona dnia 2013-10-11 10:59:02 przez Aleksandra Zydor..

Instrukcja bhp przy pracy z kwasami i zasadami.Wzór opisu faktury za zakup okularów.

Sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym.. data.. RPO WSL 2014-2020 (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku)Specyfikacja / przeznaczenie [DODATKOWO] - to w przypadku opisu plików innych niż faktury lub dokumenty (może to być rozmiar pliku, lub jego miejsce docelowe) Wersja i co zostało zrobione [DODATKOWO] - to również w przypadku opisu plików, gdy posiadam kilka wariantów tego samego pliku, by wiedzieć, co się w którym znajdujeWzór propozycji pieczątki służącej do opisu faktur oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie wydatków kwalifikowalnych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej .. Regulamin pracowni chemicznej.. Instrukcja bhp na stanowisku pracy w laboratorium.. Oświadczenie dotyczące wkładu własnego 2020.Data zatwierdzenia faktury lub dokumentu o równowaŽnej wartošci dowodowej jest póŽniejsza (lub ta sama) co data sprawdzenia lub dokonania na nie.. Książka napisana w całości przez 1 autora w j. polskim oraz wersja ang. Tytuł zapisujemy kursywą, resztę zwykłym pismem, poszczególne informacje oddzielamy przecinkami, ewentualny podtytuł oddzielamy od tytułu kropką.Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. WarszawyWzór opisu faktury dla grup samodzielnych (GN, GS) 2020.. POZOSTAŁE.. Załączniki.. Author: Białe Ługi Created Date: 01/16/2017 03:23:00 Last modified by .przynajmniej numeru faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, której dotyczy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt