Wypowiedzenie zmieniające zakres czynności
Nie w każdym przypadku zmiana zakresu obowiązków będzie się wiązała się z koniecznością wręczenia wypowiedzenia warunków umowy o pracę.Odpowiedź: zakres czynności jest konkretyzacją rodzaju pracy wskazanego w umowie o pracę i nie może wykraczać poza wskazane tam ramy i być stosowany w celu obejścia przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym.. Pewnym wyjątkiem od tej zasady są zmiany płacowe , które nie muszą być istotne , a i tak wymagają wprowadzenia wypowiedzeniem zmieniającym.Wypowiedzenie zmieniające a porozumienie zmieniające.. W sytuacji, gdy obowiązki powierzone pracownikowi wykraczają poza rodzaj umówionej pracy, wówczas pracodawca powinien zaoferować mu zawarcie porozumienia zmieniającego warunki pracy - wyjaśnia radca Elżbieta Kaczmarek.. W wypowiedzeniu takim pracodawca wypowiada konkretne warunki pracy lub płacy pracownika i proponuje nowe warunki zatrudnienia po upływie okresu wypowiedzenia.. Jeśli tak, to pamiętać należy, że takie powierzenie nie może być na okres dłuższy niż 3 miesiące i jeśli praca ta byłaby poniżej Pańskich kwalifikacji, to ma Pan prawo odmówić.Zasada jest taka, że wypowiedzenie zmieniające jest konieczne w sytuacji, kiedy umowa o prace zmienia się w istotnym zakresie na niekorzyść pracownika.. Istotne zmiany zakresu obowiązków nie mogą zostać uznane za wydanie polecenia pracodawcy.Często pracodawcy decydują się konkretyzować rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dodając do umowy o pracę tzw. "zakres czynności" (czy też "zakres obowiązków")..

Oznacza to, że nie wszystkie zmiany warunków pracy i płacy wymagają wypowiedzenia zmieniającego.Z wyroku Sądu Najwyższego.

Z pewnością jest to rozwiązanie korzystniejsze niż wypowiedzenie zmieniające, .Ponieważ do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się przepisy, dotyczące wypowiedzenia samej umowy, zastosowanie ma przepis art. 30 § 4 kp, czyli wręczając wypowiedzenie zmieniające pracownikowi, który posiada umowę o pracę na czas nieokreślony, należy je odpowiednio uzasadnić, gdyż uzasadnienia wymaga również wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony.Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronną czynnością prawną pracodawcy.. Chyba że zgodzi się na aneks.. Należy pamiętać, że jeżeli rozszerzenie zakresu obowiązków pracownika to istotna zmiana, konieczne jest sporządzenie wypowiedzenia zmieniającego lub zawarcie porozumienia z pracownikiem.. Porozumienie stron jest to dwustronna czynność prawna prowadząca do zmiany lub rozwiązania istniejącego .Możliwość zastosowania wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi warunki pracy i płacy w sytuacji zwolnień indywidualnych bądź grupowych, o których mowa tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych zachodzi wtedy, gdy z przyczyn niedotyczących pracownika pracodawca jest zmuszony rozwiązać z takim pracownikiem umowę o pracę np. z powodu reorganizacji zakładu pracy.Pracownicy wręczono wypowiedzenie zmieniające, przy czym poza nazwą stanowiska nie uległy zmianie pozostałe warunki pracy i płacy..

Jeśli zaproponowane pracownikowi nowe obowiązki nie mieszczą się w ustalonym z nim rodzaju pracy, konieczne jest wypowiedzenie zmieniające.

W czasie trwania zatrudnienia nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie zmiany zakresu czynności danego pracownika.Wypowiedzenie zmieniające stanowisko pracy stosuje się tylko do umów, które można wypowiedzieć definitywnie.. Rozwiązanie umowy o pracę lub zmiana jej warunków na mocy porozumienia stron polega na zgodnym oświadczeniu woli stron stosunku pracy.. Umowy o pracę nie może bowiem swobodnie zmienić jedna z jej stron.Pracodawca może zmienić pracownikowi dotychczasowe warunki pracy i/lub płacy w drodze porozumienia zmieniającego.Wypowiedzenie zmieniające Zastosowanie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy jest konieczne wówczas, gdy zmiana dotyczy istotnych warunków pracy lub płacy albo jest niekorzystna dla pracownika.. Słowem wstępu należy rozpocząć od wyjaśnienia trzech podstawowych pojęć: wypowiedzenie zmieniające, wypowiedzenie warunków płacy i pracy oraz porozumienie zmieniające.Pierwsze dwa pojęcia są tożsame i używa się ich zamiennie, zaś porozumienie zmieniające jest zupełnie innym pojęciem, które wyróżnia się swoimi cechami.Wypowiedzenie zmieniające Jeśli zmiany mają dotyczyć istotnych warunków pracy lub płacy, pracodawca może złożyć wypowiedzenie zmieniające.Zmiana stanowiska i idąca za tym zmiana zakresu obowiązków pracownika jest ingerencją w istotne postanowienia umowy o pracę..

Pisemny zakres czynności powinien odnosić się do ustalonego przez strony rodzaju pracy (stanowiska) pracownika i wynikających z tego obowiązków.

akt I PR 332/74, stwierdził, że zmiana przez zakład pracy zakresu czynności pracownika nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, które ma wykonywać pracownik, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną przez niego funkcją.Porozumienie zmieniające zakres obowiązków jest podstawowym sposobem na modyfikację obowiązujących warunków zatrudnienia.. W przypadku jednak zwolnienia indywidualnego warunkiem otrzymania odprawy jest to, aby przyczyny niedotyczące pracownika stanowiły wyłączny powód uzasadniający .Zmiana zakresu czynności wiązałaby się wówczas ze zmianą umowy o pracę, a więc konieczne mogłoby być wypowiedzenie zmieniające..

Pracownik, jeśli otrzymuje zakres czynności w formie pisemnej, potwierdza na piśmie, że zapoznał się z nim.Wypowiedzenie zmieniające: czego nie można zmienić?

Niedopuszczalne jest zatem nowe ustalenie obowiązków pracownika przez jednostronną zmianę zakresu czynności przez pracodawcę.Wypowiedzenie zmieniające, tak jak wypowiedzenie umowy o pracę, musi zostać skonsultowane z działającymi w zakładzie pracy związkami zawodowymi.. Powódka uznała wręczone jej wypowiedzenie zmieniające za bezzasadne i sprzeczne z obowiązującym prawem, co uzasadnia jej pozew.Zmiana zakresu czynności a wypowiedzenie zmieniające.Podsumowując: być może zamiast wypowiedzenia zmieniającego pracodawca powierzył Panu inną pracę.. 6 sierpnia 1998 r. powódka przyjęła do wykonania nowy zakres czynności, nie wyraziła natomiast zgody na zmianę nazwy swojego stanowiska.Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 1974 r., sygn.. przez określenie w aneksie do umowy o pracę nowego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności .W związku z tym przedstawiono mi wypowiedzenie zmieniające zawierające wszystkie dodatkowe zapisy, natomiast za przyczynę wypowiedzenia podano cyt. "dostosowanie zakresu obowiązków do aktualnych kwalifikacji" powołując się na to, iż pracując w przedsiębiorstwie nabyłem nowych wyższych kwalifikacji.- Z przepisów prawa nie wynika jednak obowiązek sporządzania zakresu czynności w formie pisemnej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt