Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
W roku 2020 były to kwoty 500 złotych lub 400 złotych miesięcznie, w zależności od przyznanego stopnia.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO *- niepotrzebne skreślić ; **- dopuszcza się formę załączników.. Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/290/11z dnia26 pa ździernika 2011 roku w sprawieWniosek o przyznanie stypendium Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje stypendium z własnej inicjatywy lub na wniosek pzs.. stypendium artystycznego dla uczniów wszystkich typów szkół; W roku szkolnym 2017/2018 Komisja Stypendialna postanowiła przyznać Stypendium Miasta Gdyni wymienionym niżej uczniom i studentom:8.. Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe i za wyniki w sporcie należy składać na dzienniku podawczymWniosek o przyznanie stypendium Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje stypendium z własnej inicjatywy lub na wniosek pzs.. A codziennie w naszej bazie pojawiają się nowe oferty stypendiów, nie tylko sportowych!Ta część wniosku jest decydująca dla powodzenia kandydata w konkursie stypendialnym.. Uprawnieni do złożenia wniosku to: zarządy klubów i stowarzyszeń oraz dyrektorzy szkół.. Do wniosku zawierającego: nazwę pzs, uzasadnienie wniosku, imię i nazwisko członka kadry narodowej, proponowany okres, na jaki ma być przyznane stypendium, dołącza się:WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO Dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Adres wnioskodawcy Telefon kontaktowy Numer właściwego rejestru* (w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot działający w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej) Dane zawodnika Imię i nazwisko Adres Telefon kontaktowy PESEL Siedziba właściwego UrzęduWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO Wnioskodawca: ..

Przykłady prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium sportowego.

(Adres, telefon) Dane dotyczące Kandydata: Imię i Nazwisko zawodnika, nazwa zespołu: .. Imię i nazwisko lub pełna nazwa klubu ………………………………………………………………….Zasady i tryb przyznawania stypendiów oraz wniosek do wypełnienia zawarte są w uchwale.. Nazwa i adres klubu sportowego , którego członkiem jest kandydat:udziału w zawodach sportowych; - oświadczenie o uprawianiu sportu na innej podstawie niż umowa o pracę.. DANE WNIOSKODAWCY nazwa adres dane kontaktoweWniosek o przyznanie stypendium składa się 7 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki nauki na koniec semestru szkolnego.. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.. Wszystkie informacje pochodzą ze strony: mos.sosnowiec.pl.. Dane wnioskodawcy: 1.. Dyrektor w porozumieniu z komisją stypendialną i radą pedagogiczną przyznaje wynagrodzenia za osiągnięcia sportowe.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE DANE PRESONALNE OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA OSIĄGNEŁA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Adres zamieszkania Ul. ………………………………………………………….Wniosek o przyznanie stypendium formułuje się w oparciu o jeden wynik sportowy osiągnięty przez kandydata.. Prosimy o precyzyjne opisanie osiągnięć w tabelach w dalszej części wniosku..

Ile wynosi stypendium za osiągnięcia sportowe w szkole.

przez Województwo Warmińsko - Mazurskie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego I DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM72 wnioski dot.. 1 lit.a), lit.c), lit.e) RODO, ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz realizacja uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawaniaNabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego Marszałka Województwa Lubuskiego na 2021 rok.. Procedura: Wniosek o przyznanie stypendium, składa wychowawca klasy, a w przypadku branżowej .4) Podanie danych osobowych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego jest dobrowolne, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.. Do wniosku zawierającego: nazwę pzs, uzasadnienie wniosku, imię i nazwisko członka kadry narodowej, proponowany okres, na jaki ma być przyznane stypendium, dołącza się:Stypendium może zostać przyznane na wniosek pzs spełniający warunki § 2 niniejszego rozporządzenia.. Wymagane załączniki do wniosku : - dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodnika - plan szkoleniowy zawierający prognozy wynikowe dla zawodnika - opinia klubu o zawodniku .. 12.Uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium..

stypendium sportowego dla uczniów wszystkich typów szkół; 31 wniosków dot.

Prosimy o wpisanie np. konkursów, olimpiad, przeglądów, zawodów itp., w których kandydat zdobył nagrody lub wyróżnienia lub odniósł inny sukces.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i stanowi nieodzowny warunek, rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie stypendium dla zawodnika/ trenera/ instruktora.. Pliki do pobrania : Regulamin przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe.. 1 - Lekkoatleta (senior) który startuje w konkurencjach: skok o tyczce, skok w dal i w wielobojach.. Miejsce i data urodzenia: .. Polski związek sportowy ma obowiązek złożenia wniosku w terminie 60 dni od dnia zakończenia zawodów, podczas których zawodnik osiągnął wynik uprawniający do stypendium.Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe - formularz F-PST.IV/05 (13.12.2019).. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy wypełnia się w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) pod adresem: o przyznanie stypendium mogą składać: zarządy lub dyrektorzy klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, trenerzy zawodników, dyrektorzy szkół lub uczelni, rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich zawodników i sami zawodnicy.Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/258/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 maja 2016 r. WNIOSEK o przyznanie Stypendium SportowegoWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO DLA ZAWODNIKA/TRENERA* Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym, komputerowo lub maszynowo..

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 1) dane osobowe kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stypendysty, a w przypadku kandydatów przed ukończeniem 16 roku życia - rodzica, .Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie, w terminie do dnia 30 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznawania stypendium.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO NA 2019 ROK /na podstawie Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin/.. Osiągnięcia sportowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin wyznaczony na ostatni dzień składania wniosku o przyznanie stypendium: 1) Zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Niesłyszących, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy: Tak/nieWnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać do 28 lutego 2020 roku, natomiast w kolejnych latach do 31 stycznia każdego roku.. Do wniosku dołącza się: 1) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium, wydane przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski;Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy na 2022 rok rozpocznie się 1 października i zakończy 31 grudnia 2021 roku (o godz. 16.00)..Komentarze

Brak komentarzy.