Oświadczenie autora o samodzielnym wykonaniu pracy
Pobierz plik (docx, 12,54 kB)Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Historia i architektura obiektów sakralnych powiatu choszczeńskiego" i akceptuję jego warunki.. Proszę o prawidłowy opis płyty i koperty zgodnie z Zasadami dyplomowania: Płyty CD/DVD należy opisać niezmywalnym flamastrem według następującego schematu: • imię/imiona i nazwisko autora pracy • nr albumu autora pracy9) oświadczenie studenta o zgodności składanej wersji elektronicznej z wersją papierową pracy dyplomowej [wg wzoru].. Załącznik 1 - Karta pracy dyplomowej - Wydział Mechaniczny - zatwierdzone RW 22.05.2019 (drukować dwustronnie - 1 kartka) .. Title O [wiadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy magisterskiej Author: Łukasz Gugniewicz Created Date: 2/5/2009 12:00:00 AM .Wersja ta zawiera opis kontrolny stron pracy dyplomowej dzięki któremu jest potwierdzenie oryginalności pracy w formie papierowej z wersją umieszczoną w systemie APD.. Imię i nazwisko.OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM NAPISANIU PRACY.. praca: - nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawieOświadczenie autora pracy dyplomowej o jej oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich ………………………………………………… imię i nazwisko studenta ………………………………………………… nr albumu Niniejszym oświadczam, Ŝe przedłoŜoną pracę dyplomową pt.:Oświadczenie_studenta_o_samodzielnym_wykonaniu_pracy_podczas_weryfikacji_efektów_druk..

Oświadczenie autora pracy dyplomowej.

Pobierz plik vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 11,64 kB.OŚWIADCZENIE Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że przedkładana praca magisterska / inżynierska / licencjacka(*) na temat: .. została napisana przeze mnie samodzielnie.. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY.. Wzór oświadczenia różni się w zależności od uczelni, dlatego warto pobrać go we właściwym dziekanacie.. zm.) i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższymoświadczenie autora o samodzielnym wykonaniu pracy (Załącznik 5) wraz z oświadczeniem autora o zgodności wersji tekstowej pracy z wersją elektroniczną na stałe przytwierdzone do pracy, kartę informacyjną egzaminu dyplomowego wypełnioną przez studenta (Załącznik 6) luźno dołączoną do pracy.b) oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej - według wzoru określonego w zał.. Karta obiegowa PW. nr 4) 3.2x CD z pracą w PDF, plikiem tekstowym (txt, plain text) z treścią pracy, spakowany projekt a także zeskanowane i podpisane oświadczenie autora o samodzielnym wykonaniu pracy..

Wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej.

podpis autora rozprawy .. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszeniaOŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY Świadomy (-a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn.. Na końcu każdego egzemplarza pracy licencjackiej dyplomant zamieszcza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz oświadczenie odnośnie zgody na umieszczenie pracy w bazie danych (zał.. zm.) i konsekwencji dyscyplinarnych okre ślonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wy ższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy.. Płyta musi zawierać pełną wersję części pisemnej pracy w formacie edytowalnym (np.OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY.. UWAGA!. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.Podanie o egzamin dyplomowy (wersja 05.2020) Karta informacyjna dyplomanta.. praca .Wzór oświadczenia studenta o samodzielnym wykonaniu pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym.. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY Świadomy (-a) odpowiedzialno ści karnej z tytułu naruszenia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z pó źn..

Pracę dyplomową przyjmuje promotor, składając oświadczenie (załącznik nr 3).

Jednocześnie oświadczam, że ww.. Wykaz dokumentów składanych do egzaminu dyplomowego 1. nr 2 oraz zał.. Bywa, że wymagany jest także podpis promotora.. Za stroną tytułową w wersji drukowanej, na trwale wpięte ma zostać Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, niekorzystaniu z nielegalnych źródeł przy jej wykonaniu oraz zgodzie na udostępnianie pracy ( załącznik 1 ).- składana praca zawierać musi pisemne oświadczenie o następującej treści, zamieszczone na ostatniej stronie pracy: OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że przedłożona przeze mnie praca dyplomowa została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób.oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną - Załącznik do Regulaminu studiów, oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego/pracy licencjackiej.. Oświadczenie zamieszcza się na końcu pracy - jako osobną stronę lub jest naklejane na tylną okładkę (po wewnętrznej stronie).. licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej.. Jednocześnie oświadczam, że ww.. Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej Archiwum Prac Dyplomowych (APD)Dokumenty do pobrania: Regulamin prac dyplomowych na Wydziale Mechanicznym ..

Załącznik 2 - Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy - Wydział Mechaniczny AKTUALNA WERSJA.

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznani osiągnięcia efektów uczenia się z przedmiotu ………………….…………….. Title: oświadczenia o samodz napisaniu pracy dr - 02.03.16 Author: adminek Created Date: 5/10/2016 5:22:28 PMOŚWIADCZENIE AUTORA O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zgłoszona praca należy do mnie i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.. Wzór oświadczenia w języku polskim.. została napisana przeze mnie samodzielnie.. nr 6, c) pisemnego wniosku o wydanie jednego z dwóch odpisów dyplomu i jednego z dwóchoświadczenie autora o przekazaniu uczelni prawa do eksploatacji pracy w systemie antyplagiatowym oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy inżynierskiej oświadczenie o zgodności elektronicznej wersji pracy z jej formą wydrukowanąOŚWIADCZENIE Ja, ni Ŝej podpisana(y) o świadczam, i Ŝ przedło Ŝona praca dyplomowa została wykonana .. data własnor ęczny podpis .. Podanie o odpis dyplomu i suplementu w języku obcym.. Deklaruje, że praca zgłoszona do udziału w konkursie została samodzielnie wykonana przez .. (imię i nazwisko autora pracy)OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ Oświadczam, że przedkładana przeze mnie praca dyplomowa magisterska/inżynierska/licencjacka* pt.: ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….…………….. Świadomy (-a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.. Załącznik 3 - Oświadczenie o udziale w realizacji pracy - Wydział MechanicznyW momencie odbioru dyplomu składają Państwo wydrukowane samodzielnie i podpisane oświadczenia, pracę w wersji papierowej podpisaną przez promotora oraz pracę nagraną na płycie.. została wykonana przeze mnie samodzielnie.. Jego celem jest ukazanie, że przedstawiona do obrony praca, została przez Was napisana .Oświadczenie samodzielności dołączane jest do pracy magisterskiej przez jej autora.. 2x wydrukowane recenzje i opinie (jeśli są w isodzie)oświadczenie autora o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej, płyta CD/DVD przymocowana na wewnętrznej stronie tylnej okładki pracy, podpisana imieniem, nazwiskiem i numerem albumu oraz tytułem pracy magisterskiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt