Oświadczenie o numerze rachunku
Dokument należy podpisać i wysłać do zakładu ubezpieczeń.. Imię osoby uprawnionej 2.. Zmiana numeru konta bankowego wymaga powiadomienia wszystkich instytucji, które mogą korzystać z tej informacji.. OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż jestem właścicielem rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………………………… (nazwa banku) (numer rachunku) Ja niżej podpisany zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny tj. „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO.. Imię i nazwisko beneficjenta/ Nazwa beneficjenta Prosimy wypełnić drukowanymi literami.. NAZWISKO: IMIONA: ULICA, NR DOMU, NR MIESZKANIA: KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ: Dane bankowe, niezbędne do dokonania przelewu.. Imię 9.. Nie posiadam rachunku bankowego w związku z powyższym proszę o przekazanie przyznanej kwoty odszkodowania za pomocą przekazu pocztowego na adres podany w formularzu danych osobowych.wzór oświadczenia o numerze rachunku bankowegoAby uniknąć opóźnienia w wypłacie świadczenia - informację o zmianie rachunku powinieneś/aś złożyć w ZUS minimum 20 dni przed terminem płatności świadczenia.. Telefon kontaktowy 12.. NAZWISKO: IMIONA: ULICA, NR DOMU, NR MIESZKANIA: KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ:OŚWIADCZENIE pracownika dla celów dokonywania wypłaty wynagrodzenia i zasiłków ZUS oraz pozostałych świadczeń na rachunek bankowy Proszę o przekazywanie całości mojego wynagrodzenia za pracę wraz z zasiłkami z ubezpieczenia społecznego ZUS i innych świadczeń przez pracodawcę na moje kontoPIT-16A - Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.Składa ją osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.Deklarację składa się w urzędzie, o którym mowa w art. 29 ust.3 i 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), tj: 1) według miejsca .Jeżeli wypłatę odszkodowania chcemy otrzymać na nasze konto podajemy tam swoje dane oraz numer rachunku..

5 Ordynacji podatkowej przewidziano ...gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o zmianę numeru konta / rachunku bankowego do przelewu.

Nazwisko 10.. Prosimy wypełnić drukowanymi literami.. Z KTÓREGO PONOSZONO WYDATKI PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINASOWANIE.. Nazwa dokumentu tożsamości (proszę wybrać właściwy) 13.Fundacja Partnerstwa i Odpowiedzialnego Rozwoju Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności; wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa w pkt 3, i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.. Telefon kontaktowy Numer domu Numer domu Numer lokalu Numer lokalu 6.. NAZWA PRAWNA PODMIOTU B. KRAJ ZAŁOŻENIA LUB SIEDZIBY C.. Nr Polisy/Certyfikatu Ubezpieczenia 5.. Numer Wniosku o powierzenie grantu: 1/GKO/2020/… … Oświadczam, że ….Jednocześnie, w przypadku kolejnej zmiany numeru rachunku bankowego zobowiązuję się do przekazania nowego numeru rachunku w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności.. POSIADACZ RACHUNKU.. PEŁNA NAZWA BANKU ADRES ODDZIAŁU (kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer) PEŁNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGOOŚWIADCZENIE Oświadczam, że numer konta bankowego firmy Jest następujący: ……………………………………………………………………………………………………………………….. Dane osobowe.. DANE POSIADACZA RACHUNKU NUMER CZŁONKOWSKI A.. NAZWA BANKU: ODDZIAŁ - NUMER/MIEJSCOWOŚĆ : /oŚwiadczenie o posiadanym rachunku bankowym Oświadczam, że (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegaj ącegoProszę o przekazywanie całości mojego zasiłku/stypendium na konto osobiste : Nr rachunku *W przypadku podania niewłaściwego numeru konta, świadczenia pieniężne mogą nie wpłynąć na konto, za co odpowiedzialność ponosi osoba składająca oświadczenie..

(data i podpis przyjmującego oświadczenie) (data i podpis składającego świadczenie)Miejscowość, data ………………….…… …………………………………………………….

Nazwisko osoby uprawnionej 3.. W obrocie prawnym pojawić się może oficjalny wzór zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza wykazu.. OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO do przelewu stypendium doktoranckiego wOświadczenie do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego; Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym; Oświadczenie o numerze rachunku bankowego; Oświadczenie o wielkości gospodarstwa; Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną; Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy; Wniosek o świadczenie pielęgnacyjneOświadczenie Pożyczkobiorcy o numerze rachunku bankowego odbiorcy środków Ja niżej podpisany/a działający/a w imieniu i na rzecz ………………………………………….………………….Oświadczenie o numerze rachunku bankowego Nazwa Beneficjenta Adres Numer umowy o przyznaniu pomocy Oświadczam, że płatność należy przekazać na poniższy numer rachunku bankowego: wpisać 26 cyfr numeru rachunku bankowego miejscowość i data czytelny podpis Beneficjenta / osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta /Oświadczenie o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności i przekazania transz Grantu Oświadczam, że do obsługi płatności w Projekcie grantowym nr ……………………………., realizowanym w województwie ………………………………, w ramach Projektu „Lekcja:Enter",Oświadczenie o numerze rachunku bankowego do obsługi płatności Oświadczam, że do obsługi płatności w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców przeznaczony został rachunek bankowy o numerze:Oświadczenie Proszę o przekazanie przyznanej kwoty odszkodowania na podany powyżej rachunek bankowy..

Podpis i pieczątkaOświadczenie o numerze rachunku bankowego dla potrzeb RDOŚ w Kielcach w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry.

Wymagany formularz możesz pobrać ze strony lub w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS .OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO 1.. AKTUALNE MIEJSCE SIEDZIBY Ulica, Nr domu, Nr lokalu Miejscowość, Kod pocztowy Kraj D.. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM RACHUNKU BANKOWYM.. Można to zrobić tradycyjnym listem poleconym ( najlepiej z potwierdzeniem nadania ), drogą e-mailową ( jeśli ubezpieczyciel dopuszcza taką możliwość ) lub dostarczyć do stacjonarnej placówki firmy ubezpieczeniowej.Oświadczenie proszę uzupełnić na komputerze w 1 egzemplarzu i dostarczyć do Sekretariatu SD oraz przesłać na adres e-mail: [email protected] * niewłaściwe skreślić Zielona Góra, dnia ………………………..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt