Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego a vat




1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.A tylko przychody otrzymywane z tytułu najmu mogą być opodatkowane podatkiem zryczałtowanym.. Zakład nie ma zatem obowiązku dokumentowania odszkodowań fakturą VAT.Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.. Sprawa o eksmisję została skierowana do sądu.. Jeżeli zatem należność z tytułu odszkodowania nie będzie miała bezpośredniego związku z jakąkolwiek czynnością o charakterze świadczenia ze strony zobowiązanego podmiotu, kwota odszkodowania nie będzie opodatkowana VAT.Uprawnienie do żądania odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu wynika z art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów, który stanowi, iż lokatorzy muszą uiszczać tego typu świadczenie na rzecz właściciela mieszkania co miesiąc aż do dnia opróżnienia lokalu.Z uzasadnienia: Wnioskiem z 14.7.2006 r. G. Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy wystąpił o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 i 4 OrdPU, odpowiedzi na pytanie, czy pobieranie odszkodowania (w kwocie odpowiadającej wysokości czynszu) za zajmowanie lokalu użytkowego bez tytułu prawnego w sytuacji, gdy przeciwko osobie zajmującej taki lokal prowadzone są działania .W umowie zaznaczono, że w przypadku zajmowania lokalu po rozwiązaniu umowy najemca płacić będzie wynajmującemu wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości obowiązującej stawki czynszu zwiększonej o 300 %.Ponadto, na podstawie umowy zawartej na okres od 01.11.2002 r. do 31.10.2005 r. 1 pkt 1 ustawy o VAT, nie ma tu bowiem charakteru ekwiwalentności.(sygn..

Naliczanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu nie rodzi obowiązku podatkowego.

1 ustawy o VAT.. Tym samym Jan Kowalski może zaliczyć otrzymane odszkodowanie (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości) do innych źródeł i opodatkować według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT).Jeśli natomiast właściciel nie podejmuje żadnych kroków prawnych w celu wydania mu zajmowanego przez najemcę bez umowy lokalu, godząc się z zajmowaniem lokalu przez najemcę oznacza to, że opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu podlegają opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 8 ust.. Odmienności w tym zakresie występują w odniesieniu do lokali mieszkalnych w przypadku osób uprawnionych do lokalu zamiennego lub socjalnego, gdzie wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie może być naliczana, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie .Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości z podatkiem VAT 2016-02-18 13:12 Nieruchomość © Aleksandr Volkov - Fotolia.com Wynagrodzenie otrzymane z tytułu bezumownego korzystania nieruchomości co do zasady nie podlega opodatkowaniu VAT, jako że nie stanowi ono czynności opodatkowanej (nie jest świadczeniem usługi).Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U..

3, odszkodowanie, o którym mowa w ust.

W razie niezachowania tej formy umowę poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony.W konsekwencji należy uznać, że nawet milcząca zgoda właściciela nieruchomości na bezumowne korzystanie z niej przy jednoczesnym pobieraniu opłat, rozumiana jest jako usługa na gruncie ustawy o VAT.. Zatem wynajmujący, który obciąża najemcę odszkodowaniem za bezumowne korzystnie z lokalu, nie musi wystawiać faktury VAT.. Jeśli straty poniesione przez właściciela są większe, aniżeli otrzymane przez niego odszkodowanie, może on żądać od lokatora odszkodowania uzupełniającego.Najemca, mimo wypowiedzenia umowy przez wynajmującego, nadal korzysta z lokalu.. Odszkodowanie a podatek VAT.. Z zastrzeżeniem ust.. Omawiając kwestie związane z opodatkowaniem VAT świadczeń polegających na zobowiązaniu do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji warto .Najemca został powiadomiony, zajmuje lokal bez tytułu prawnego i w związku z tym, że nie opuścił lokalu jest zobowiązany uiszczać odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu najmu w wysokości dotychczasowego czynszu.- jaka jest wysokość należnego powodowi wynagrodzenia, ustalona według rynkowych stawek cen za korzystanie z nieruchomości, w szczególności czynszu najmu bądź dzierżawy; należy przy tym uwzględniać jaki był stan nieruchomości w okresie, za jaki powód żąda wynagrodzenia; składnikiem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie może być VAT; ustalając wysokość wynagrodzenia nie uwzględnia się rzeczywistych strat właściciela i rzeczywistych korzyści .Otrzymana należność za bezumowne korzystanie z rzeczy może wywoływać różne skutki na gruncie podatku VAT..

Z 2007 ...Roszczenie o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego jest określane jako okresowe.

1 ustawy o VAT.W związku z powyższym Gmina stoi na stanowisku, iż nie ma podstaw do opodatkowania podatkiem VAT i wystawiania faktur VAT z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, ponieważ nie podlegają opodatkowaniu czynności które następują wbrew woli świadczeniodawcy, czyli takie na których wykonanie nie została zawarta żadna umowa.odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.. W takim przypadku dochodzi bowiem do świadczenia wzajemnego.To, iż tego rodzaju odszkodowanie za samowolne użytkowanie bez zawierania jakichkolwiek wcześniejszych umów może być uznane za czynność niepodlegającą VAT, potwierdziła Izba Skarbowa w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile w swojej decyzji interpretacyjnej z 22 grudnia 2006 r.Sąd uznał, że opłata za bezumowne korzystanie z cudzego lokalu - z uwagi na swój odszkodowawczy charakter i sposób ustalania - nie może być uznana za wynagrodzenie w rozumieniu art. 5 ust.. W pełni wystarczającym dokumentem potwierdzającym wysokość należnego odszkodowania będzie nota księgowa wystawiana przez wynajmującego.Bezumowne użytkowanie, od którego ustalone jest odszkodowanie niepodlegające opodatkowaniu VAT, jest to wyłącznie taka czynność, co do której pomiędzy jej stronami nie została zawarta żadna umowa (porozumienie) wyrażająca wolę jej świadczenia.Właściciel nieruchomości, w zależności od sytuacji, ma prawo zażądać jej wydania, zaniechania naruszeń oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem..

Zatem wynajmujący, który obciąża najemcę odszkodowaniem za bezumowne korzystnie z lokalu, nie musi wystawiać faktury VAT.

Może przysługiwać mu też prawo zażądania zwrotu pobranych i niewykorzystanych pożytków albo zapłaty za nie.W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że w sprawie będącej przedmiotem zapytania naliczane przez Wnioskodawcę kwoty za bezumowne korzystanie z lokalu stanowią odszkodowanie i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.. Dla roszczeń okresowych termin przedawnienia wynosi 3 lata i biegnie dla każdego z poszczególnych roszczeń osobno za każdy miesiąc.W zasadzie należałoby przyjąć, że naliczanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.. Po sprzedaży lokalu były najemca zwrócił się z żądaniem do wynajmującego o wystawienie mu na wpłacane kwoty za bezumowne użytkowanie faktur zamiast not.Jeżeli podjęte przez gminę działania, tj. wystąpienie z pozwem o zapłatę wynagrodzenia, nie mają na celu odzyskania nieruchomości zabudowanych, lecz zmierzają do uzyskania wynagrodzenia za korzystanie z nich, uznać należy, że w tym stanie rzeczy nastąpiła dorozumiana zgoda na korzystanie z nieruchomości.. akt III CZP 12/12) Sąd Najwyższy przesądził, że odszkodowanie przysługujące właścicielowi lokalu od gminy może obejmować również opłaty związane z korzystaniem z lokalu, np. należności za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie mieszkania.. Otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie jest opodatkowane VAT - uznał .Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego położonego na terytorium RP, stanowiące dochód osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, ustalone w drodze ugody pozasądowej - nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż odszkodowanie takie nie jest .Status „vatowski" odszkodowania oceniać więc należy poprzez istnienie związku z konkretnym świadczeniem..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt