Wniosek o indywidualny tok nauczania liceum wzór
uczennicy/uczniowi klasy …………………………Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.Wzory wniosków do Zespołu Orzekającego wniosków o badanie i wydanie opini oraz Zaświadczeń lekarskich .. Tak to wygląda u wyczynowych sportowców już od najmłodszych lat.. nr 1a Sz. Pan/Pani Prodziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w miejscu PODANIE O INDYWIDUALNY TOK STUDIÓW Proszę o wyrażenie zgody na indywidualny tok studiów w semestrze zimowym / letnim Ostatnia aktualizacja serwisu: 2019-02-04: Wzory dokumentów .. Jest to wzór dokumentu, jaki należy złożyć w dziekanacie w celu indywidualnego toku nauczania.. Może służyć także jako inspiracja do stworzenia zupełnie nowego dokumentu.. 6.Uchwała nr 9/2019/2020 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Łączności w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny tok nauki.Opublikowano: środa, 08, listopad 2017 11:17.. Dobrze jeśli dziecko było wcześniej było pod opieką specjalisty.. Nasz przykład zawiera także krótką motywację i można się wzorować tworząc swój dokument.. Niektóre uczelnie bądź wydziały mają gotowe „szablony" takich wniosków, ale nie powinniście mieć problemu z samodzielnym napisaniem .Podanie o indywidualny tok nauczania..

Załącznik nr 2 - organizacja indywidualnego nauczania (w dokumentacji szkoły).

Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym mowa w punkcie 15.. Katarzyna Szpakowska.. 1, udziela się na czas określony, nie krótszy niż .A czy w Twoim przypadku podanie nie powinno być o indywidualną organizację zajęć?. Przygotowują się w domu do sprawdzianów narzucanych przez oświatę, przychodzą do szkoły kilka razy w roku, żeby zdać egzaminy - i tyle.. Dokument Word - łatwy do edycji na własne potrzeby.Do wniosków o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki złożonych w szkołach podstawowych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z tym że zezwolenia, o którym mowa w § 7 ust.. Wniosek w tej sprawie zawierający uzasadnienie składa się w postaci papierowej lub elektronicznej;Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców, rodzice niepełnoletniego ucznia, wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub indywidualny tok nauki, albo indywidualny program realizowany w indywidualnym toku nauki - mogą wystąpić: pełnoletni uczeń, niepełnoletni uczeń za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) - z tym, że wymagany jest podpis obojga rodziców (prawnych opiekunów),Wniosek o indywidualny tok nauczania może złożyć: uczeń pełnoletni lub niepełnoletni za zgodą rodziców; rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia; wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.Wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki Proszę o wyrażenie zgody na udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki .……………………………………………………..

Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.

Wydaje mi się, że trzeba poprosić w sekretariacie szkoły, aby wydali wniosek.Żeby otrzymać ITS należy napisać i dostarczyć pismo (wniosek) z prośbą o przyznanie indywidualnego toku studiów do właściwego prorektora.. Taki wniosek standardowo powinien zawierać: imię i nazwisko, numer albumu (indeksu), kierunek studiów, tryb studiów, rok studiów, dane odbiorcy (prorektora), a w treści uzasadnienie swojej prośby.. Ponadto dyrektor jest w tej sytuacji zobowiązany do powiadomienia poradni, która wydała orzeczenie, i organu prowadzącego szkołę.— Wyczynowi sportowcy mają indywidualny tok nauczania.. !Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Wzór wniosku o nauczanie indywidualne ?. Wniosek do Zespołu Orzekającego; Wniosek o wydanie opinii; Wniosek o wydanie informacji wynikach diagnozy; Zawiadczenie lekarskie do nauczania indywidualnego dla dziecka realizujcego obowizkowe roczne przygotowanie przedszkolneZ wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców, rodzice niepełnoletniego ucznia, nauczyciel prowadzący ar tystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia (§ 4 ust..

W załączniku znajduje się wzór opinii o uczniu ubiegającym się o indywidualny program/tok nauczania.6.1.2.4.

zezwolenie na indywidualny tok nauki moŽe byé udzielone po uplywie co najmnigi jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po šródrocznej klasyfikacji uczma; 6.1.2.5. wniosek o zezwolenie na indywidualny tok nauki moga skladaé: uczeó z tym, Že uczeó niepelnoletni za zgoda rodziców/opiekunów prawnvchZakończenie - dyrektor szkoły może także zaprzestać organizacji indywidualnego nauczania na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego - jeśli z dokumentu wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły.. Data publikacji: 1 września 2017 r. Podstawą organizacji nauczania indywidualnego jest złożenie w szkole orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.. W sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na indywidualny program / tok nauki Na podstawie art.66 ust.1 ustawy z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.. Zespół orzekający po zapoznaniu się ze sprawą wyda opinię na podstawie, której dyrektor szkoły przyznaje nauczanie indywidualne.zał.. 1996 r. Nr 67. poz. 329 z późniejszymi4.. — Jak to można nie chodzić do szkoły?. -.11_Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór).rtf 50,3k 12_Procedura ubiegania się ucznia o indywidualny program lub indywidualny tok nauczania (przykład).rtfo indywidualny program lub indywidualny tok nauczania w II Liceum Ogólnokształcącego im..

Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.Tylko dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie nauczania.

do dyrektora szkoły wniosek (imiona i nazwisko rodziców) o indywidualny tok nauki, z równoczesna prośbą o przydzielenie nauczycieli opiekunów z 4Wniosek o przyznanie indywidualnego nauczania Proszę o przyznanie i zorganizowanie indywidualnego nauczania dla syna/córki ….. ucznia kl. ….. (imię i nazwisko ucznia)Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,Wniosek rodziców o indywidualne nauczanie.. Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy Według art. 142 Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.zezwolić - na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia - na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym zajęcia są realizowane.. Jeśli mnie pamięć nie myli, indywidualny tok studiów jest dla osób, które mają wysoką średnią, są wybitne (nie twierdzę, że Ty nie jesteś, ale z tego co napisałaś wnioskuję, iż tutaj jest inna sytuacja powodem) i chcą robić np. dwa lata studiów w rok albo studiują .Złóż do szkoły wniosek o przyznanie nauczania indywidualnego oraz zaświadczenie lekarskie do szkoły..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt