Uzasadnienie wniosku o odroczenie terminu płatności składek zus
Jest to jednak ryzykowne posunięcie, jako że nie mamy żadnej gwarancji, że uzyskamy odroczenie.. Z treści takiej umowy wynikać będą zasady odraczania terminu płatności, a także ewentualne możliwości i warunki rozwiązania umowy.Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że przedsiębiorcy nadal mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności składek ZUS.. Dzięki uldze przedsiębiorca ma możliwość zapłaty składek w późniejszym terminie, bez naliczania odsetek za zwłokę.. Widać, że wniosek został skonstruowany w związku z epidemią, bo do wyboru są opcje odroczenia o trzy miesiące terminu płatności składek za luty, marzec i kwiecień (możemy wybrać wszystkie miesiące albo tylko jeden, to opcja dla największych optymistów).rozłożenie zaległych należności z tytułu składek na raty, odroczenie terminu płatności składek bieżących.. Dla tych, które dotyczą 2020 roku, nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS powinien być złożony najpóźniej przed upływem ostatniego dnia, w którym składka miała zostać opłacona (czyli do dnia 10 lub w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników do 15 miesiąca - za miesiąc poprzedni).. Wniosek powinien określać tytuł składek jakie mają być odroczone, ich wartość oraz okres składek (bieżące czy przyszłe), a także informację o przyczynie braku możliwości uiszczenia składek w terminie.w sekcji [Zwracam się z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek] zaznacz „pomoc de minimis": W polu [ za okres ] podaj: luty 2020 r. W uzasadnieniu wniosku podaj: koronawirus.W celu wyrażenia przez ZUS zgody na opłacenie składki po terminie należy wystąpić do oddziału ZUS właściwego dla płatnika..

Wielkimi krokami zbliża się powrót obowiązku opłacania składek.

Jeżeli ZUS wyrazi zgodę na zmianę warunków umowy, zostanie zawarty aneks do tej umowy.. Zakład Ubezpieczeń Społecznych („ZUS") przedstawił uaktualniony pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z zapłatą bieżących należności z tytułu ubezpieczenia społecznego.. Należności można też rozłożyć na raty.. Wniosek papierowy możesz także wydrukować, gdy wypełnisz go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu ZUS-RSO.Ostateczna decyzja o odroczeniu terminu płatności składek należy do ZUS-u, co oznacza że samo złożenie wniosku nie zagwarantuje nam wydłużenia czasu na uregulowanie należności i przywilejów jakie się z tym wiążą.. Przedsiębiorca zarówno ten, który opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie jak i ten który zatrudnia pracowników za których zobowiązany jest opłacać składki może wnioskować o umorzenie wybranych składek.Wniosek do ZUS należy złożyć najpóźniej w dzień upływu terminu płatności.. Wniosek o odroczenie terminu .Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć Wniosek o odroczenie terminu płatności skład-ek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o od-roczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące Instrukcja jak złożyć Wniosek przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZUS-EOPZwolnienie ze składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej obejmuje miesiące od marca do maja..

Wniosek o odroczenie należy złożyć za pośrednictwem platformy PUE.

Jeśli odpowiedź ZUS będzie odmowna, konieczne będzie opłacenie składek wraz z odsetkami wynikającymi z opóźnienia.. Powinien on zawierać szczegółowe uzasadnienie, ze wskazaniem przyczyn, z powodu których płatnik nie jest w stanie opłacić składek w terminie.Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności.Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze z przedsiębiorcą umowę o odroczenie terminu płatności składek, przedsiębiorca będzie mógł je .W uzasadnionych przypadkach ZUS, może wyrazić zgodę na opłacenie składek po obowiązującym terminie.Ważne jest, aby został złożony przed terminem płatności składek, które przedsiębiorca chce odroczyć lub rozłożyć na raty.. Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowoTermin złożenia wniosku.. Następnie należy uzupełnić wszystkie dane podane w formularzu oraz złożyć dyspozycję sposobu odbioru informacji.. Każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie, warto zatem dobrze umotywować swoją prośbę.ZUS na ich podstawie oceni, czy zmiany warunków umowy są zasadne.. Aby uniknąć konieczności płacenia odsetek za zwłokę, warto złożyć wniosek w odpowiednim terminie .Wniosek o odroczenie terminu płatności składek"..

Przedsiębiorca, którego sytuacja nie uległa poprawie, może starać się o odroczenie terminu płatności składek ZUS.

Po drugie: złożenie wnioskuodroczenie terminu płatności składek; mogą wnioskować na formularzu RDS o zawieszenie zapłaty raty bądź odroczenie terminu należności ZUS.. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego Wniosku o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.Wniosek o odroczenie terminu płatności składek w formie pisemnej lub na formularzu RSO, który możesz pobrać z naszej strony internetowej.. Możesz skorzystać z naszego formularza RSO.. Jeżeli wniosek złożony zostanie po terminie płatności, od zaległych składek naliczone zostaną odsetki za zwłokę.• numer i datę podpisania umowy o odroczenie terminu płatności składek, którą chcesz utrzymać w mocy • uzasadnienie, dlaczego powinniśmy utrzymać umowę w mocy • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.. To samo słowo można też wpisać w „możliwości płatnicze" .Twoją propozycję nowego terminu zapłaty odroczonych należności..

Wniosek składa się z następujących części: Dane wnioskodawcyWniosek o odroczenie terminu płatności.

Argumentacja powinna jednoznacznie wskazywać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i powstałe zatory płatnicze.Początkowo wszystko idzie gładko - w formularzu należy zaznaczyć, czy jest się przedsiębiorcą, a w sekcji „Zwracam się z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek" zaznaczyć opcję „de minimis".. Propozycja ZUS nadal bazuje na umożliwieniu przedsiębiorcom opłacenia .ZUS: można złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek Płatnicy, którym 10 i 15 grudnia upływa termin na opłacenie składek za listopad 2020 r. i którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą już teraz złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych np. o miesiąc.Rozpatrując wniosek płatnika składek o odroczenie terminu zapłaty składek, ZUS nie wydaje decyzji, tylko zawiera z płatnikiem umowę cywilnoprawną.. W polu „za okres" należy podać „luty 2020", a w uzasadnieniu wystarczy wpisać „koronawirus".. Wniosek o odroczenie płatności składek ZUS Poza typowymi danymi rejestracyjnymi firmy najważniejsze wydaje się właściwe uzasadnienie Wniosku.. Wniosek o odroczenie terminu płatności należy złożyć w ZUS najpóźniej w dniu upływu terminu płatności składek.. Domyślnie zaznaczoną opcją jest odebranie informacji przez PUE, przedsiębiorca może jednak wybrać również odpowiedź w formie papierowej - z odbiorem osobistym .Podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony przez osobę występującą z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek jest opłacenie w całości składek finansowanych ze środków osób.Na górze dokumentu zaznaczamy krzyżykiem o co tak właściwie wnioskujemy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt