Wzór oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Oświadczenie składam w związku z procesem rekrutacji na stanowisko .Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowanej opinii (wzór oświadczenia w załączeniu).1.. Oświadczenie kandydata o korzystaniu Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz.. Opracowano w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nieposzlakowanej opinii (miejscowość i data)o ś w i a d c z a m - iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznychOświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych..

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Nie byłem(am) karany(a) za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. z pełni praw publicznych.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. (miejscowość, data) (podpis kandydata) Zał.. (czytelny podpis) *niepotrzebne skreślić.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233§1.. OŚWIADCZENIE O PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH - do pobrania .. z 2018 r., poz.1600) - „Kto składając zeznanie mające służyć za.OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mojej osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ani postępowanie dyscyplinarne.. świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie .. że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o .Jednym z takich może być oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych..

...OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1. korzystam z pełni praw publicznych.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.WZÓR - Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych WZÓR - Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych Metryczka Data publikacji : 20.09.2011 Data modyfikacji : 20.09.2011 Rejestr zmian Podmiot udostępniający informację: Komenda Miejska Policji w SłupskuOświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych .. - nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych .. (miejscowość, data)(podpis) Title.. Kandydat, który musi takie złożyć z pozostałymi dokumentami, nie musi trudzić się chodzeniem po urzędach.. Nr 4 Oświadczenie o stanie zdrowiaoŚwiadczenie Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeprowadzenie wobec mnie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie ..

Wzór oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie.. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.. Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.wzór oświadczenia .. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.. Wzór oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych o niekaralności.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych Author: Związek Międzygminny Panki- Last modified by: Tomek Created Date: 5/11/2018 11:37:00 AM Company: Przystajń ds. Ochrony Wód Other titlesoświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust.. Kodeksu Karnego (t.j.. Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.. Zaświadczenie a oświadczenieOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych: (imię i nazwisko) (miejscowość, data) (adres zamieszkania)o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych .. nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że posiadam pełną zdolność do ..

z pełni praw publicznych.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.. Oświadczenie dla kandydatów na wolne stanowiska w służbie cywilnej .Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.. 2 ustawy o radcach prawnych), oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 .Wzór oświadczenia dla kandydatów na stanowiska w korpusie służby cywilnej.. (miejscowość, data)(podpis) Title.. Title: Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Author: Urząd Miejski Created Date: 9/17/2018 3:07:38 PM .OŚWIADCZENIE.. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust.. fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam.. Posiadam obywatelstwo polskie.. Oświadczam, że nie posiadam / posiadam*) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.. Kodeksu Karnego oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z. Niniejsze oświadczenie składam pouczony( a) o .Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.. wzór oświadczenia .. (podpis ) Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym .świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto _____ (data) _____ (czytelny podpis)Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych .. i korzystam z pełni praw publicznych.. wzór oświadczenia .. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114, z późn.. W tym wypadku wystarczy samodzielne przygotowanie pisma.. fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt