Zgoda na udział w konkursie plastycznym
………….…………………………………………………….………… data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych dzieckaWyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego w ramach uczestnictwa w GMINNYM KONKURSIE PLASTY ZNYM „LAURKA DLA MAMY I TATY" jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej, lub dźwiękowej).. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.. nazwisko:.…………….……….. klasa:.. w konkursie plastycznym „NIE TYLKO „SŁOŃ TRĄBALSKI" - ZOSTAŃ ILUSTRATOREM WIERSZY JULIANA TUWIMA" organizowanym przez SP w Orzechowie.I LO: 77 482 34 74), lub Teresa Głuszek z Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (e-mail: [email protected], nr tel.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowychZgoda na udział w konkursie plastycznym i przetwarzanie danych osobowych ucznia.. Informacje zwrotne i dane kontaktoweZgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie plastycznym, recytatorskim .. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie złożonej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, w różnychZgoda na udział dziecka w konkursie Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/osoby w konkursie plastycznym pt.: „Morskie opowieści", organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im..

Zgoda na udział w konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dzieckaOŚWIADCZENIE Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w 51.. Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29; Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29; Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego profesjonalnie świadczącego usługi w tym zakresie.. B. Wyrażam zgodę na:Zgoda rodzica na udział ucznia w konkursie plastycznym Niniejszym wyrażam zgodę aby moja córka (podopieczna) / mój syn (podopieczny) ………………………………………….… wzięła / wziął udział w konkursie plastycznym na komiks pod tytułem: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacjeZgoda na udział w konkursie plastycznym.. Ja ………………………………………………….. ( imię i nazwisko) uczeń klasy……………Zespołu Szkół nr 2 im.. Każdy uczestnik/opiekun jest informowany, że wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danychORZECHOWO 24.. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym organizowanym przez firmę Pentel oraz japońską Fundację na Rzecz Rozwoju Sztuki Biiku Bunka Kyokai I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: imię i nazwisko , wiekZgoda opiekuna prawnego/rodzica na udział dziecka w konkursie plastycznym pt. „230 Lat Polskiej Konstytucji" Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka oraz data urodzenia)_____Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………..

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………… w konkurs.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka ~ imię, nazwisko, wiek, numer przedszkola w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia í ì maja 2018r.Jak zgłosić prace na konkurs?. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym organizowanym przez firmę Pentel oraz japońską Fundację na Rzecz Rozwoju Sztuki Biiku Bunka Kyokai I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Międzynarodowe Targi Gdańskie KONKURSIE PLASTYCZNYM „Mój przyjaciel w podróży pociągiem" 1. w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „WARSZAWA MOJA STOLICA", akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych KonkursuZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W V konkursie plastycznym z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia oraz obchodach Dnia Pluszowego Misia Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ..

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego: imię:…………….…………………….

ZGODA NA UDZIAŁ DZIEKA W KONKURSIE PLASTYZNYM A. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, ………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko autora pracy) w konkursie pt. „ adania kliniczne oczami dzieci - konkurs plastyczny" (zwany dalej Konkursem).. Zgoda dotyczy używania, obróbki, powielania i wielokrotnego rozpowszechniania wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby promocyjne i reklamowe Gminy Sławno.w konkursie plastycznym „Uwaga!. Oświadczam, że praca plastyczna nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolna od wad prawnych a jej treść jest zgodna z obowiązującym prawem.Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w PZPO w Środzie Śląskiej Konkursie Plastycznym pt. „Dbajmy o dobre samopoczucie każdego dnia".. ‍ Uwaga: Każdy uczestnik konkursu musi posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) oświadczenie / zgodę na udział dziecka w 51.. ‍ Krok 1 - Pobieramy Oświadczenie nr 1 - zgoda rodzica (pobierz tutaj) Drukujemy i rozdajemy dzieciom, aby przekazały rodzicom do wypełnienia i podpisania..

Teresa Głuszek.OS WIADCZENIE Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w 51.

Rowerzyści" organizowanym przez stowarzyszenie Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych z siedzibą w Nowej Wsi II.. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie, ul. Kościuszki 101, 39-460 Nowa Dęba.ZGODA RODZICÓW Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) ……………………………………………………………………………………………….. * *Jeśli wyrażasz zgodę w postaw znak X Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 .. Regulamin konkursu jest ogólnodostępny w placówkach bibliotecznych i na stronie Wyrażam zgodę na udział w/w dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym w konkursie plastycznym organizowanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN" sp.. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………….w konkursie NAJŁADNIEJSZA KARTA WIELKANOCNA W JĘZYKU ANGIELSKIM organizowanym przez Publiczna Szkołę Podstawową w Mniszku oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z wyłonieniem zwycięzcy zgodnie z ustawą .ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .. (imię i nazwisko) w Konkursie Plastycznym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.. Galla Anonima w Głogowie Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w konkursieWyrażam zgodę na fotografowanie i umieszczenie na stronie internetowej i facebooku biblioteki zdjęć prac mojego dziecka.. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym.ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA w konkursie plastycznym „ Rowerowy Maj na koszulce" Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec .. udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (pozostającego pod moją prawną opieką) w konkursie plastycznym „ Rowerowy Maj na koszulce" i oświadczam, że: 1 .Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.. 72-200 NOWOGARD.. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej (Regulamin Konkursu dostępny jest w .Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie plastycznym pod hasłem „Mój przyjaciel Robot" organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikającychW konkursie plastycznym „Kartka Wielkanocna" organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 174 w Łodzi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt