Oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych




druk .świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) oraz że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych .. i korzystam z pełni praw publicznych.. świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.. fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonympodpisane odręcznie oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych.> "oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o > niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie" Prawdopodobnie chodzi o zaświadczenie o niekaralności, które dostaniesz w sądzie rejonowym, koszt 50 zł, czeka sie do 2 tygodni Pozdrawiam Gosia > to jest budzetowka i w dokumentach wymaganych zamieszczono oprocz kserOświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych..

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.korzystam z pełni praw publicznych.

Dodatkowo, aby zaświadczenie zostało wydane, niezbędne jest wniesienie opłaty i oczywiście brak wyroków skazujących wydanych w postępowaniu karnym.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Author: Urząd Miejski Last modified by: Daro Created Date: 4/24/2019 7:15:00 PM Company: Ząbkowice Ślaskie Other titles: Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nieposzlakowanej opinii (miejscowość i data)Dokument ten jest oświadczeniem o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych jakie nam przysługują.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. z pełni praw publicznych..

Nr 2 Oświadczenie kandydata o niekaralności.OŚWIADCZENIE .

z pełni praw publicznych.. (miejscowość, data)(podpis) Title.. …………………………………… (podpis ) * Niepotrzebne skreślićOŚWIADCZENIE Oświadczam, że korzystam z pełni praw cywilnych i obywatelskich.. (miejscowość, data)(podpis) Title.. ………………………………………………… (data, imię i nazwisko kandydata - własnoręczny podpis) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe) i korzystaniu z pełni praw pu.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. do celów rekrutacji .. fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam.. Pamiętajmy, że są zawody, które wymagają takiego zaświadczenia.. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając .. ( seria i numer) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r..

z pełni praw publicznych.

Posiadam obywatelstwo polskie.. Oświadczam, że jestem obywatelem polskim i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust.. Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Oświadczenie o niekaralności wzór dokumentu dla kandydata lub pracownika składającego deklarację w celu.. Jeżeli go nie posiadamy, nie mamy po co ubiegać się o dane stanowisko.2.. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. .. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w wersji papierowej można uzyskać bez wizyty w urzędzie za pośrednictwem tej strony składając zamówienie przez formularz z .o ś w i a d c z a m - iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane..

Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

z 2002r., Nr 101, poz. 926 z zmianami).Przykładem takiego dokumentu jest zaświadczenie o niekaralności, które kandydat otrzymuje na pisemny wniosek złożony w kancelarii Sądu Okręgowego.. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe) Ja niżej podpisany/a .Oświadczam, że.. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust.. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 kodeksu karnego, Oświadczam Iż nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. Taki dokument dla naszego pracodawcy jest niezwykle ważny gdyż może wpływać na to czy uda nam się dostać zamierzoną pracę.. _____ (data) _____ (czytelny podpis) Title: Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Author: Urząd Miejski Created Date: 4/11/2019 8:02:05 PM .. 1 pkt.. (czytelny podpis) *niepotrzebne skreślić.. (miejscowość, data, podpis)niu-z-praw-publicznych.html 2021-05-09, 23:12 WZÓR - Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych WZÓR - Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych Metryczka Data publikacji : 20.09.2011 Data modyfikacji : 20.09.2011 Rejestr zmian Podmiot udostępniający informację: Komenda Miejska Policji w Słupskuświadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie.. Title: Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Author: Urząd Miejski Created Date: 9/17/2018 3:07:38 PM .Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.Oświadczam, że: Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Nie byłem(am) karany(a) za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. 2 ustawy o radcach prawnych), oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 .OŚWIADCZENIE KANDYDATA O POSIADANIU PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO .. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt