Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny doc
Author: Pafik Created Date: 1/9/2020 8:56:32 AM .wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (formularz wniosku stanowi załącznik nr 2 do procedury); kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność; kopia pełnomocnictwa, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika albo odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku .WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY .. pieczątka i podpis lekarza .. Title wniosek_tr2 Author: dg Created Date: 2/25/2011 1:18:21 PM Keywords () .. *** Dotyczy turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne.. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania*.. Do wniosku należy dołączyć : kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu), Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej (o ile dotyczy).• wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny; Od 1 stycznia 2020 r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można składać elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania*.. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne; została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje; w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny ..

( pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego) Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i Nazwisko.

Konieczność pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym .. WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY .. Konieczność pobytu opiekuna na turnusie (niezbędno .. (data) (pieczątka i podpis lekarza) * właściwe zaznaczyć Uwaga: Wniosek należy wypełnić czytelnie.. .wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku; oświadczenie dotyczące opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie, podpisane przez opiekuna (WAŻNE - konieczność pobytu opiekuna musi być zaznaczona na skierowaniu przez lekarza);Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (PDF - 47 KB) Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (DOC - 38 KB) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (PDF - 135 KB)Wypełnij online druk WoSTR Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Druk - WoSTR - 30 dni za darmo - sprawdź!Wniosek o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ..

Data (pieczątka i podpis lekarza) * w przypadku osoby bezdomnej wpisać miejsce pobytu ** właściwe zaznaczyć.

( osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim ( upośledzenie umysłowe ( dysfunkcja narządu wzroku ( padaczka .. Author: Dom Dla Niepełnosprawnych Last modified by: Dom Created Date: 7/23/2008 12:51:00 PM .Dokumenty do pobrania Zaświadczenie o stanie zdrowia Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON Wniosek lekarza o skierowanie na turnus .. * *** * Dotyczy turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne.. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć: kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny; Centrum pomocy w terminie 10 dni od złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni.Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitac yjny .. "Informacj ę o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego", sporz ądzon ą odr ębnie dla ka żdego uczestnika korzystaj ącego z dofinansowania ze środków PFRON.. Wnioski o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym zostan ą rozpatrzone po otrzymaniu przez tutejsze Centrum planu finansowego na dany rok, w którym osoba niepełnosprawna chce uczestniczy ć na turnusie rehabilitacyjnym.- wniosek lekarza pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, - kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust..

PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania* ( pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego) NR /2011 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i Nazwisko.

(wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o .. Zobowiązuję się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnego Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczewniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez wnioskodawcę, skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu; kopia orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku, oświadczenie dotyczące opiekuna osoby z niepełnosprawnością na turnusie rehabilitacyjnym.. NrStrona1z1 Za³¹cznik nr 2 Imiê i nazwisko .. PESEL albo numer dokumentu to¿samoœci .Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny .. c osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim c dysfunkcja narządu wzroku c upośledzenie umysłowe c choroba psychiczna .. ( pieczątka i podpis lekarza) Title: Pieczęć zakładu opieki zdrowotnejWNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY..

3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ...Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ... jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna) OŚWIADCZENIE.

UWAGA!. Imię i Nazwisko..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt