Wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach
Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego składany jest wniosek NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRYFICACH B. DANE WNIOSKODAWCY B.1.. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.Do pobrania za darmo: Wniosek o wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy - plik doc. Na żądanie podatnika organ podatkowy jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w określonej sprawie.. DANE IDENTYFIKACYJNE 3.. 6 5.W celu uzyskania zaświadczenia o wysokości dochodu niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.. przychodu.. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA A.. Numer konta: 51 9171 0004 0000 8136 2000 0610Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze; .. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, formie .. ( 201 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości: Wniosek o zwolnienie z egzekucji składnika majątkowego zobowiązanego tj. świadczenia wychowawczego (program "Rodzina .Oświadczenie - załącznik do wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych COVID-19 (link otwiera dokument w nowym oknie).pdf ( 288 KB ) Informacja o opłacie skarbowej Jeżeli zaświadczenie podlega opłacie skarbowej, opłatę należy wnieść na numer rachunku Urzędu Miasta Rzeszowa 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423..

Pobierz: wzór upoważnienie do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach.pdf.

należnego podatku.. Województwo 6.. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 4.. PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN.. ORGAN PODATKOWY 3.. Zaświadczenie zostanie przedłożone w ………………………………….………………………….….Naczelnik Urzędu Skarbowego ….. w Suchej Beskidzkiej (PESEL / NIP) ….. (telefon) Wniosek Zwracam się z prośba o wydanie zaświadczenia: o dochodach o braku dochodów o przychodach o nieprowadzeniu działalności gospodarczej o formie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej o wysokości stawki karty podatkowejC.. We wniosku trzeba dokładnie: wskazać organ, do którego składamy.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 2.. podatku należnym 7. nieprowadzeniu/prowadzeniu działalnościWNIOSEK (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) Proszę o wydanie zaświadczenia o : Dochodach / obrotach za rok …………………………………………………………………………………………………….……….Wniosek o wydanie zaświadczenia (w tym o dochodach) (plik pdf 130 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w CRP KEP (plik pdf 208 KB) Wniosek o wydanie kopii zeznania podatkowego (plik pdf 188 KB)Zaświadczenie na wniosek.. Wniosek ten powinien zawierać takie elementy, jak: wskazanie organu, do którego składamy wniosek; dane identyfikujące podatnika; treść żądania; podpis.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.. Przykładem jest tutaj zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu itp.Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy..

Nr lokalu ...WNIOSEK Proszę o wydanie zaświadczenia o: 21.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (.). Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny lub VAT zwolniony; Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatku od spadków i darowiznWniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/ stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 78 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 49 KB ) Deklaracja dostępności Przejdź do góryDo Naczelnika Urzędu Skarbowego nr telefonu .. w Tucholi Wniosek o wydanie zaświadczenia A. z 2019r., poz. 1000),Wniosek o wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy Na żądanie podatnika organ podatkowy jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w określonej sprawie.. Przykładem jest tutaj zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu itp.Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych: Wniosek o wyłączenie pracownika z udziału w toczącym się postępowaniu: Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego: Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikomŻeby otrzymać zaświadczenie o wysokości dochodu za dany rok, trzeba złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek w tej sprawie..

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wysokości: dochodu.

TREŚĆ WNIOSKU.. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU Proszę o wydanie zaświadczenia o: [ ] dochodach [ ] wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego .. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.. DANE IDENTYFIKACYJNE 5.N 4.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA A.. Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 79 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości.pdf ( 203 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia - darowizna.pdf ( 46 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia - spadek.pdf ( 48 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia - zasiedzenie.pdf ( 45 KB ) Dokumenty o ulgę w spłacie - osoba prawna.pdf .Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu/przychodu należnego podatku (plik PDF 353.0 KB); Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika podatku od towarów i usług (plik PDF 284.0 KB)Wystawienie zaświadczenia wiąże się na ogół z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej, np. za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach trzeba zapłacić 21 zł.Drugi Urząd Skarbowy Kraków; Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie; .. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą .. Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 57 KB ) Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania.pdf ( 204 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach składasz do skrzynki podawczej właściwego dla ciebie Urzędu Skarbowego..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.Pliki do pobrania.

Jeśli składasz wniosek o niezaleganiu jako spółka potrzebny będzie aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla osób prawnych).. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na .Zaświadczenia i wnioski.. (Z WYŁĄCZENIEM ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU/STANIE ZALEGŁOŚCI) A.. Ordynacja podatkowa (t.j.. Treść Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o **: dochodach wg wzoru obowiązującego do świadczeń rodzinnych dochodach brutto (przychód -koszty uzyskania przychodów) dochodach brutto pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i o podatek należnyWNIOSEK.. Rodzaj zaświadczenia (właściwe zakreślić): 1. braku dochodów 2. dochodach netto/brutto 3. przychodach 4. wysokości obrotu w ryczałcie ewidencjonowanym 5. dochodach wg wzoru do świadczeń rodzinnych 6. ORGAN PODATKOWY 3. inne………………………………………………………………………………………………….. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W B. DANE PODATNIKA B.1.. O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.. Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy B.2.. O ZAPŁACIE / ZWOLNIENIU / PRZEDAWNIENIU.. Nazwisko/Nazwa 5. o opłacie skarbowej (t.j.. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach informuje, iż wydanie zaświadczenia jest realizowane na żądanie podatnika po złożeniu wniosku wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej uiszczonej na rachunek Urzędu Miejskiego w Ropczycach.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W …………………….. B. DANE PODATNIKA B.1.. Miejscowość 8.. B. DANE PODATNIKA.Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić.. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWY DLA WNIOSKODAWCY.. Data wpływu dokumentu do urzędu, numer dokumentu Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.. z 2019r., poz. 900), ustawa z dnia 16 listopada 2006r.. WNIOSEK 32.. DANE IDENTYFIKACYJNE 5.N 4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt