Wniosek o niepełnosprawności dla dziecka
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej POBIERZ , DRUKI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA.. Oświadczenie jest także wnioskiem o zasiłek.. PROSZĘ WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI.. Wniosek złóż do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z twoim miejscem zamieszkania.Czytelnie podpisany przez przedstawiciela ustawowego dziecka oryginał powyższego wniosku ~dokładnie wypełnić każdą rubrykę , Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wydanego dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ~dokument jest ważny przez 30 dni od daty wystawienia przez lekarza),Jeśli twoje dziecko dostanie orzeczenie o niepełnosprawności — możesz złożyć wniosek o legitymację, która to potwierdzi.. Znajomość regulacji prawnych pozwala wnioskować o taką wysokość świadczenia, która nie wzbudzi zastrzeżeń sądu ani strony pozwanej.wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia pobierz (plik pdf, 120 kb) zaświadczenie lekarskie do orzeczenia dla osób poniżej 16 roku życiaAby złożyć oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego dla dziecka z niepełnosprawnością należy w oknie "Mój bon".Wniosek w sprawie wydania orzeczenia.. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku!.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności POBIERZ .

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność składają oświadczenie w ZUS.Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub z innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód.. Wniosek złóż do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z twoim miejscem zamieszkania.Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla celów: zasiłku pielęgnacyjnego inne (jakie).. NAZWISKO ….. Oświadczam, że: 1. dziecko pobiera / pobierało zasiłek pielęgnacyjny, 2.Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego dziecka przed ukończeniem 16 roku życia - (załącznik nr 1) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko - ( załącznik nr 2 ) .Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do lat 16-stu Wniosek składam: pierwszy raz kolejny raz (kontynuacja) celem zmiany wskazań w związku ze zmianą stanu zdrowia Dane dziecka:WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Wypełniać drukowanymi literami!.

Dane osobowe dziecka: IMIĘ ….....

Data urodzenia ….1 WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku!. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach.. Jest ono dostępne na stronie ZUS.. W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoby, która ukończyła 16. rok życia, starosta wystawia legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności.WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku!. Nr sprawy PZON.4011.. (wypełnia organ) Wniosek składany po raz pierwszy TAKDo wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (nr 1) przedstawiciel ustawowy dziecka ma obowiązek dołączyć zaświadczenie lekarskie - ważne jeden miesiąc od dnia wydania przez lekarza (nr 2) zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone dokumentacją medyczną, np .W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć wniosek o ustalenie niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia wraz z wymaganą dokumentacją..

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka POBIERZ , 3.

Przysługuje ona osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia alboCzytelnie podpisany przez przedstawiciela ustawowego dziecka oryginał powyższego wniosku (dokładnie wypełnić każdą rubrykę), Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wydanego dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (dokument jest ważny przez 30 dni od daty wystawienia przez lekarza),Do wniosku należy załączyć: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż 30 przed złożeniem wniosku, aktualny odpis aktu urodzenia dziecka;Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.) Wniosek składam: Po raz pierwszyW przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka starosta wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność..

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności POBIERZ, 5.

Informacje o dziecku: 1. zakres sprawowanej opieki i pielęgnacji (niepotrzebne skreślić): a) dziecko jest leżące/ porusza się: samodzielnie/ o kulach/ na wózku inwalidzkim/Zasiłek przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 lat, osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, która posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności .Edycja dokumentu: Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji dla osoby powyżej 16 roku życia ; 27.10.2017 12:30, Administrator Dodanie załącznika: Pobierz Wniosek legitymacja ; 27.10.2017 12:29, AdministratorPozew o zasądzenie alimentów lub o ich podwyższenie to często początek dłuższej drogi do zaspokojenia podstawowych potrzeb niepełnosprawnego dziecka.. Jeśli twoje dziecko dostanie orzeczenie o niepełnosprawności - możesz złożyć wniosek o legitymację, która to potwierdzi.. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął wniosek dla dziecka lub podopiecznego.wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dokumentację medyczną dziecka (na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne), zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.Dziecko z niepełnosprawnością, które ukończyło 18 lat, może złożyć do ZUS wniosek o przyznanie renty socjalnej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt