Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności wzór
Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,KtoOświadczenie kandydata o niekaralności Author: Urząd Miejski Last modified by: Agnieszka Skałecka Created Date: 11/21/2014 8:42:00 AM Company: Ząbkowice Ślaskie Other titles: Oświadczenie kandydata o niekaralnościświadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam Słowa kluczowe: oświadczenie o niekaralności wzory dokumentów.Oświadczenie o za niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że korzystaniu z pełni praw publicznych.. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestepstwo lub umyślne przestepstwo skarbowe; oświadczenie kandydata o niekaralności za przestepstwo skarbowe; oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenia.. (miejscowo ść, data) (podpis)Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".Wzór oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych o niekaralności (34.5 KB) Wytworzył .wzór - oświadczenie nauczyciela o niekaralności dyscyplinarnej Dokument Microsoft Word58.81 KB..

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.oraz korzystania z pełni praw publicznych.

zamieszkały/a ……………………………………………………………………… legitymujący/a się dowodem osobistym seria ……………do celów rekrutacji Oświadczam, że jestem obywatelem polskim i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.. …………………………………… ………………………………….. (miejscowość, data) (podpis kandydata) Zał.. Nr 2 Oświadczenie kandydata o niekaralności.Oświadczam, że: Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego .. (miejscowość, data)(podpis) Title.. (miejscowość, data)(podpis) Title.. …………………………………… (podpis ) * Niepotrzebne skreślić1.. fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam.. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Dodatkowo, aby zaświadczenie zostało wydane, niezbędne jest wniesienie opłaty i oczywiście brak wyroków skazujących wydanych w postępowaniu karnym.Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - oświadczenie o niekaralności - wzór (422kB)Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nieposzlakowanej opinii (miejscowość i data)OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z PRAW PUBLICZNYCH Ja, ., niniejszym o świadczam, że korzystam / nie korzystam* z pełni praw publicznych..

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

niu-z-praw-publicznych.html 2021-05-09, 23:12 WZÓR - Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych WZÓR - Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych Metryczka Data publikacji : 20.09.2011korzystam z pełni praw publicznych.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając .OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1.. Pamiętajmy, że są zawody, które wymagają takiego zaświadczenia.. Posiadam obywatelstwo polskie.. Jest to możliwe w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego .oŚwiadczenie Oświadczam, że nie posiadam / posiadam*) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 kodeksu karnego, Oświadczam Iż nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.- nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych..

z pełni praw publicznych.

Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. z pełni praw publicznych.. Oświadczam, że.. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust.. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. podpis.OŚWIADCZENIE Ja niŜej podpisany/a .. (imię i nazwisko) Zamieszkały/a .. (adres zamieszkania)Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Author: Urząd Miejski Last modified by: Daro Created Date: 4/24/2019 7:15:00 PM Company: Ząbkowice Ślaskie Other titles: Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychOŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany oświadczam, że nie posiadam / posiadam*) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.. świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie.. Dokument zapisany w programie Word gotowy do edycji i wydruku.. fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam.. Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej..

(podpis )Dokument ten jest oświadczeniem o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych jakie nam przysługują.

Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego.Pracodawcom przysługuje prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane zostały zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym.. 1 pkt.. z pełni praw publicznych.. Przykładem takiego dokumentu jest zaświadczenie o niekaralności, które kandydat otrzymuje na pisemny wniosek złożony w kancelarii Sądu Okręgowego.. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności Author: Angela Created Date: 1/25/2018 10:26:55 AM .Zaświadczenie, najprościej mówiąc, wydawane jest przez właściwą jednostkę administracji publicznej.. Nie byłem(am) karany(a) za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. z 2018 r., poz.1600) - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawiewydanym przez ……………………………………………………………………….. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233§1 Kodeksu Karnego (t.j.. Taki dokument dla naszego pracodawcy jest niezwykle ważny gdyż może wpływać na to czy uda nam się dostać zamierzoną pracę.. świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt