Skarga na kierownika mops
Uczestniczyły w nich kierownik MOPS Edyta Truszczyńska oraz Ewa Zalewska-Drozd, kierownik wydziału spraw obywatelskich i zdrowia Urzędu Miejskiego w Olecku, które wyjaśniały radnym powody wydania w tej sprawie decyzji odmownej.Mieszkanka Tarnowskich Gór złożyła na ręce burmistrza miasta skargę na Urszulę Tomiczek, dyrektorkę MOPS-u.. Mieszkaniec gminy Olecko, który w pożarze stracił cały dobytek, zarzuca kierownik MOPS, że został potraktowany inaczej, niż pozostali pogorzelcy, którzy pomoc finansową otrzymali znacznie szybciej, niż on.Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu poinformował Radę o wpłynięciu skargi.RM.1511.3.2019) o przesuniçciu terminu rozpatrzenia skargi na dzialalnošé Kierownika MOPS-u do 05 marca 2019 roku.. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.Skarga Pracownicy Wydziału Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .. a przede wszystkim jej prezes, która nie jest zatrudniona w MOPS, a jednak: w obecności pracowników zarządza umeblowaniem pomieszczeń, .. iż zatrudniona w Wydziale na stanowisku kierownika działu asystentury, pani Małgorzata Owczarska wraz ze .Jedna z uchwał dotyczyła skargi na burmistrza Waldemara Palucha..

Do przewodniczącego Rady Miejskiej w Olecku wpłynęła skarga na kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.

Dyrektor MOPS pismem z dnia 8.01.2008r.. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.. Pani dyrektor na grupie roboczej obsmarowała mnie - nazywajac BIZNES WOMEN ( po tym jak podałam prawdziwe zarobki- zreszta kilkakrotnie wyższe od jej .w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej - dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.m-ka -Gdybym była Twoim szefem to w odpowiedzi na tę skargę dostałabyś ode mnie nagrodę ( oczywiście finansową).. Na Sesji w dniu 24 lipca 2017r.. zawiadomiła wnosz ącego, iż za żalenie stało si ę bezprzedmiotowe; - pismo o tre ści skargi zapisane w rejestrze pod Nr 2/08 mieszkanki Koszalina, które wpłyn ęło w dniu 11.01.2008r.Poseł Ruchu Poparcia Palikota Bartłomiej Bodio 13 marca złożył do wójt gminy Parysów Bożeny Kwiatkowskiej skargę na działanie kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Haliny Piskorek.. Pracownik MOPSiWR, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie Dyrektorowi..

złożyła skargę na kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu zarzucając nieuprawnione udostępnienie dokumentów będących w posiadaniu MOPS.

3.w sprawie: rozpatrzenia skargi.. Skargą ma zając się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Blachowni.. Opis zachowania będącego przyczyną skargi (właściwe podkreślić) - ciągła i nieracjonalna krytyka wykonanej pracy, - ograniczenie możliwości wypowiadania się, brak możliwości zabrania głosu, - reagowanie na zgłaszane uwagi krzykiem, agresją, - izolowanie od reszty pracowników, - nieustanne kwestionowanie każdej decyzji,iŜ skarga w cz ęści dotycz ącej odwołania od decyzji Dyrektora MOPS została przesłana w dniu 6 listopada 2012 r. do Samorz ądowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie (SKO); (dowód: akta kontroli, str. 29-31)Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.. W dniu 14 lipca 2017 r. Pani P.K.. www .§ Niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień - skarga na dyrektor MOPS-u (odpowiedzi: 35) Na wniosku do sądu o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej mojej mamy bez jej zgody jest data urodzenia wskazująca, że mama ma 45 lat natomiast moja.. § Skarga do SKO na mops (odpowiedzi: 1) Witam, mam jedno pytanie.. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Sesji.. Przypominam, iż Patyk była nominowana przez .Z doświadczenia wiem,ponieważ korzystam z pomocy MGOPS,że w sprawie podejmowania decyzji nie jest odpowiedzialny tylko Pan Dyrektor lecz też jego pracownicy.To pracownik socjalny przychodzi na wywiad środowiskowy i ma bezpośredni kontakt z klientem MGOPS i to on przekazuje informacje o danej osobie Dyrektorowi.Wiem również,że podczas złożenia skargi na pracownika w MGOPS,pracownik ten podczas rozmowy z obecności Dyrektora powie,że to nieprawda co mówi klient i wtedy jest słowo .Przez przypadek podczas pisania mojej wypowiedzi podałam zapis kodeksu postępowania cywilnego Art.221,a jest to Art.221 /k.p.a./ kodeksu postępowania administracyjnego,który dotyczy napisania takiej skargi na pracownika mops w związku z prawem zagwarantowanym każdemu w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.Napisał skargę na kierownika MOPS..

- czytamy w w projekcie uchwały.Rada gminy rozpatrzy skargę na sposób działania kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej Fotorzepa, Robert Gardziński Marcin NagórekSkarga.

Początek sesji o godz. 14:00. porządek obrad: 1.. Na posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 18 lutego 2019 roku, po wyjašnieó w tej sprawie udzielonych przez Kierownika MOPS-u, na podstawie przeprowadzonego postçpowania wyjašniajqcego Komisja jednoglošnie .4.. Skarga dotyczyła tego, że burmistrz miał w nieuprawniony sposób ingerować w politykę wynagradzania w MOPS i naruszać w tej sprawie kompetencje dyrektorki ośrodka.Skargi dotyczące świadczeniodawców, są kwalifikowane i rozpatrywane z uwzględnieniem podziału na skargi w zakresie dostępności oraz jakości udzielanych świadczeń.. Ograniczenie jawności może wynikać jedynie z ustaw.W kontekcie podanego zapytania, na szczegln uwag zasuguje ww.. Jak ja bym chciała, żeby choćby połowa pracowników socjalnych miała Twoje podejście Odczucia Klientki subiektywne.Jak złozyc skarge na pania dyrektor MOPS ?. z 2020 r. poz.713) i art.231 § 1 w związku z art.234 i 236 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Jednym z punktów obrad będzie rozpatrzenie skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu..

Kto rozpatruje skargi na kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej To rada gminy jest właściwa do rozpatrzenia skarg na działalność kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej.

W treści skargi poseł stawia kierownik ośrodka 10 zarzutów, między innymi wymazywanie za pomocą korektora nazwisk w formularzach składanych .. 54,92% wszystkich skarg w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców dotyczyło dostępności do świadczeń, a 25,20% .Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić jej przedmiotu, kierownik właściwej komórki organizacyjnej MOPS wzywa wnoszącego do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.Skarga trafiła na posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej.. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z .z uwagi na załatwienie przedmiotu skargi.. Przyjęcie porządku obrad.. Zgodnie z art. 61 konstytucji i art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna.. Kobieta zarzuca dyrektorce pomówienia na temat stanu jej zdrowia, ponieważ do sądu rodzinnego została skierowana przez MOPS prośba o podjęcie obserwacji i leczenia psychiatrycznego, bez wyrażenia zgody mieszkanki.§ 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt