Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu wat
Oświadczenie członka rodziny o uzyskanym dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osóbZałącznik nr 2.12 - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki : 49 KB Pobierz: Załącznik nr 2.13 - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY DOKTORANTA o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 21.24 KB PobierzOŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2019 uzyskałam/uzyskałem dochód niepodlegający opodatkowaniu z następujących źródeł, w wysokości: źródło dochodu wysokość dochoduoŚwiadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub czŁonka gospodarstwa domowego innych niŻ dochody podlegajĄce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osÓb fizycznych na zasadach okreŚlonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osÓb fizycznych zm.): ROLNICTWO/AGROTURYSTYKA -dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU Oświadczam, że: nie uzyskałem dochodu niepodlegającego opodatkowaniu1) uzyskałam/em dochód w wysokości ..

Z 2012 R. POZ ...Oświadczenie obejmuje dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym wymienione w art. 3 pkt.

gr1) w roku …………….. z tytułu: 1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego2) .. złP o u c z e n i e Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn.zm) zwanej dalej „ustawą:Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych): - renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU,KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY .. (imię i nazwisko)OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY O PODATKU .. że do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy .Oświadczenie obejmuje następujące dochody, w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych): −renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: Opis: Dz.U..

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003r.

zł .. gr1) w roku …………….. z tytułu: 1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego2) .. złOświadczenie obejmuje dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.. przyznania świadczenia pomocy materialnej w Wojskowej Akademii TechnicznejOświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym: - alimenty na rzecz dzieci, - stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.)oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ubiegły rok kalendarzowy dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu zasad ustalania i dokumentowania dochodu;OŚWIADCZENIE STUDENTA/ CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU W OSTATNIM ROKU PODATKOWYM Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2014 uzyskałem/am dochód w wysokości .. zł .. gr z tytułu: 1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego .do „Regulaminu świadczeń dla studentów WAT" ……………………………………… imię i nazwisko składającego oświadczenie OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU UZYSKANEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM dot..

przyznania świadczenia pomocy materialnej w Wojskowej Akademii TechnicznejOświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: Opis: Dz.U.

2009, nr 114, poz. 950 (załącznik 3) Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U.. z 2017 poz. 1952 ): - renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,do „Regulaminu świadczeń dla studentów WAT" ……………………………………… imię i nazwisko składającego oświadczenie OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU UZYSKANEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM dot.. 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczen iach rodzinnych _____ .. (Nazwisko i imię) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPOD ATKOWANIU W OSTATNIM ROKU PODATKOWYMOświadczenie studenta lub członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym Pobierz plik (docx, 31,24 kB) Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w ubiegłym roku kalendarzowymOŚWIADCZENIE O DOCHODACH 1.. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn.. 2009, nr 114, poz. 950 (załącznik 3) Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.OŚWIADCZENIE członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2011 uzyskałem(-am) dochód w wysokościOświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.2018.0.2220 ), zwanej dalej „ustawą": Ilekroć w ustawie jest mowa o:OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU Oświadczam, że w roku kalendarzowym..

zm.) w związku z art. 3 pkt 1 lit.oŚwiadczenie czŁonka rodziny o wysokoŚci dochodu niepodlegajĄcego opodatkowaniu, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzajĄcym rok akademicki, w ktÓrym przyznawane jest stypendium socjalne ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………….

dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.oŚwiadczenie czŁonka rodziny o dochodach OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM 2015, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART.30C, ART.30C, ART.30E I ART.30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt