Deklaracja członkowska stowarzyszenia doc
Moje dane personalne: Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………….Deklaracja Członkowska Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka" proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków UKS „Jedyna" z siedzibą w Czarnkowie, ul. Wroniecka 30 w charakterze2: 1. członka zwyczajnego - 2. członka wspierającego - - kwota deklarowanej pomocy .zł miesięcznie/rocznie3Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka z siedzibą w Wiszni Małej przy ul.Deklaracja Członkowska.. ul. Rakowicka 27 Paw.. Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.. Członka Zwyczajnego.. Towarzystwo Przyjaciół Lasu ujęte w jego statucie.Deklaracja Członkowska przystąpienia do Stowarzyszenia Author: Pajaczek Last modified by: Samsung Created Date: 11/16/2017 9:48:00 AM Company: antyszuja Other titles: Deklaracja Członkowska przystąpienia do StowarzyszeniaDeklaracja Członkowska Stowarzyszenia Doradców Podatkowych FORUM Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia Doradców Podatkowych FORUM, z siedzibą w Warszawie 01-949, przy ul.Protokół z zebrania założycielskiego - kliknij tutaj, Uchwała o powołaniu stowarzyszenia - kliknij tutaj, Uchwała o przyjęciu statutu - kliknij tutaj, Uchwała o wyborze zarządu - kliknij tutaj, Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej - kliknij tutaj..

Deklaracja członkowska.doc.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.doc - Google Drive.. Dodatkowo można również podjąć uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego.Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia „POLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OBUWIA " w charakterze członka zwyczajnego.. Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania .. Proszę o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej.. Niniejszym zgłaszam akces przystąpienia do .. Wnioskowany rodzaj członkostwaDeklarowana forma działań na rzecz Stowarzyszenia (w formacie .doc/.docx; nie więcej niż 500 znaków).. - osoby poniżej 16 roku życia.. został(a) przyjęty(a)/nie przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia _____ Za Zarząd .. STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE.. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DEKLARACJA CZŁONKOWSKA .Deklaracja Członkowska .. przystąpienie w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich.. Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy dostarczyć do Oddziału SKwP deklarację członkowską (poniżej wersja on-line oraz do pobrania doc). DEKLARACJA CZŁONKOWSKA- CZŁONKA WSPIERAJACEGO.. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyskowicach.. Ja, niżej podpisany(a) ……….………………………………………………………proszę o przyjęcie mnie na..

Deklaracja członkowska.

STOWARZYSZENIA UNIA UZDROWISK POLSKICH.. firma.. reprezentowana/y przez:.. deklaruje .. Stowarzyszenia Sportowego.. Stowarzyszenia Sądecki Elektryk.. Klub Sportowy „ORZEŁ 2012 SIDZINA" Ja, ., zgłaszam chęć wstąpienia do Stowarzyszenia Klub Sportowy „Orzeł 2012 Sidzina", zwanego dalej KS „Orzeł 2012 Sidzina".DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.. (ŁSKB gwa­ran­tu­je pouf­ność poniż­szych danych, nie reje­stru­je ani nie wyko­rzy­stu­je infor­ma­cji poda­nych w for­mu­la­rzu - słu­żą one jedy­nie tobie w celu wydru­ko­wa­nia for­mu­la­rza .. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Statutu Stowarzyszenia i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim praw i obowiązków.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.. Ja, ………………………………….. zgłaszam chęć wstąpienia.. Zobowiązuję się: przestrzegać postanowień Statutu PCK i odpowiednich regulaminów; brać udział w pracach organizowanych na rzecz organizacji PCK;Deklaracja przystąpienia do.. Równocześnie składający deklarację oświadcza, że:Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.. Title: DEKLARACJA CZŁONKOWSKA Author: Właściciel Last modified by: Właściciel Created Date: 1/5/2012 11:44:00 PM Company: n/a Other titles: DEKLARACJA CZŁONKOWSKA .Deklaracja Członkowska.. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyskowicach..

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Statutu Stowarzyszenia, regulaminu stowarzyszenia i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim praw i obowiązków.Jednocześnie oświadczam, że jestem uprawniona/y do reprezentacji kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenie.

Dane osobowe:Wzór deklaracji członkowskiej Międzyszkolnego Stowarzyszenia Sportowego „Sokół" w Rymanowie DEKLARACJA CZŁONKOWSKA …………………………………………… (miejsce i data wypełnienia deklaracji) Imię …………………………………………………………………… Nazwisko ……………………………………………….………………Stowarzyszenie Właścicieli Kotów i Psów Rasowych.. TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LASU.. Sign inDeklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Plantatorów MiniKiwi (SPMiniKiwi).. absolwenci-uek 2020-02-10T23:22:47+01:00.. Wypełniony niniejszy plik (Deklaracja i jej załączniki) w formacie: .doc lub .docx należy przesłać na adres: [email protected], dołączając czytelny skan lub zdjęcie (w formacie: .pdf lub .jpg.). DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA DLA OSÓB PRAWNYCH Niniejszym deklaruję wstąpienie w poczet Członków wspierających Stowarzyszenia Program Czysta Polska Firma: Adres: Adres e-mail: Numer KRS: Telefon:DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.. Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.. B. pokój 065 .. Dołącz do nas!. Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków ..

Deklaracja członkowska.pdfDeklaracja członkowska W przypadku uzupełnienia deklaracji w formacie .doc należy ją wydrukować, podpisać i przesłać via mail na adres [email protected] , fax 067 / 352 26 00 lub dostarczyć osobiście: budynek A (Rektorat), I piętro, pokój 123.Deklaracja członkowska wypeł­nij wszyst­kie wyma­ga­ne pola i wydru­kuj dekla­ra­cję (iko­na drukarki)!

CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI: ( Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia ( Aktualizacja danych członka Stowarzyszenia (Proszę wypełnić tylko dane, które uległy zmianie; nadto w przypadku zmiany nazwy proszę o wskazanie również nazwy poprzedniej - podanej w ostatniej deklaracji) II.. 1-Deklaracja-PSKP.doc 34 kB.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.. Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - Klubu Sportowego „POGOŃ" w Nowej Dębie do.. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem SPMiniKiwi i zobowiązuję się do jego przestrzegania.. Nowa Dęba, dnia ……………………….…….. Zobowiązuję się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia.. w charakterze członka zwyczajnego.. jego wydruku, z własnoręcznymi podpisami na każdej stronie.Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia „Biegiem Radom!".Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt