Oświadczenie do stypendium szkolnego wzór
Więcej o Polityce Plików Cookie.. Wzór oświadczenia o pozostawaniu bez pracy.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. poz. 1943 z późn.. Pliki do pobrania, edycji i druku.. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.02_Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (przykładowy wzór).rtf : 59,6k : 03_Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (przykład).rtf : 67,7k : 04_Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (przykładowy wzór).rtf : 43,3kUprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, bezpośrednio w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury, 94 - 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, p.. Dane o uczniu.. Miejsce składania wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny:Wzory Wniosków Aby prawidłowo otworzyć wnioski proponujemy w przypadku pobierania dokumentu nie otwierać go bezpośrednio w przeglądarce internetowej, tylko zapisać na swoim dysku, a następnie otworzyć programem Acrobat Reader, lub jego odpowiednikiem, który można sciagnąć ze strony internetowej firmy Adobe.WZORY DOKUMENTÓW..

Także oświadczenie o kolizji i wypadku - powypadkowe, o dochodach, o niekaralności.

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą .Wzór wniosku o uslalenie uprawnień do stypendium/zasilku szkolnego wraz z oświadczeniem PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA OKRES 90 DNI ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJWitam, zwracam się z ogromną prośbą o udostępnienie wzoru decyzji przyznającej zasiłek szkolny dla ucznia.. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce.. 3 i ust.. 4.E-dokument: Przykłady i wzory rozmaitych pism takich jak umowy, podania, wnioski czy oświadczenia.. Wniosek o Stypendium Szkolne - wzór wypełnienia.. Jak napisać: porady, przykłady, wzory.Do obowiązkowych dokumentów należy dołączyć również zaświadczenia o uzyskanym przez wszystkich domowników dochodzie NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (patrz poniżej - wymagane dokumenty do stypendium szkolnego!.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok 2015/2016, 2.

5 ustawy o systemie oświaty).. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 23 września 2016: Pobierz wzór PDF (1 171.27 KB) Liczba pobrań: 1649 Pobierz druk PDF (127.93 KB) Liczba pobrań: 1011 Komentarze (0) 3 + 1 = ?. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2020/2021.. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot.. Wzór oświadczenia o pozostawaniu bez pracy 3.. Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.Strona 1 z 4 WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: UCZNIOWIE DO 17 WRZEŚNIA, SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA Zgodnie z art. 90b ust.. - dochód na na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 70% do 100% kryterium dochodowego - wysokość stypendium szkolnego może wynosić od 80% do 110% kwoty zasiłku rodzinnego,roku szkolnego, w kancelarii Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, przy ul. a) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z załączoną instrukcją: *do wniosku należy załączyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu b) Inne przesłanki uzasadniające przyznanie stypendium (jest to informacja uzupełniająca, gdyżlub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (art. 90n ust.. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą .wzór oświadczenia - Załącznik nr 5: 2. oświadczenie o zamieszkiwaniu w obiekcie innym niż dom studencki: wnioskodawcy, jeżeli ubiega się o zwiększenie stypendium stypendium socjalnego a nie mieszka w Domu Studenckim AGH: wzór oświadczenia - Załącznik nr 6: 3. oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju i za granicą w roku 2017Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (wniosek należy skierować do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia szkoły, ośrodka lub słuchacza kolegium) Wnioskodawca..

Górnych Wałów 9 44-100 Gliwice Centrala: (32) 335-96-00 ...Wniosek o stypendium szkolne - Wzór, Druk.

Potwierdzenie zapoznania rodziców z dokumentami 2.. Z racji tego, że pierwszy raz mam okazję przyznawać zasiłek szkolny, a ostatnia taka decyzja została wydana kilka lat temu w ośrodku w którym obecnie pracuję, nie mam dostępu do aktualnego wzoru.Oświadczenia: Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu ; Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców ; Oświadczenie - stypendium rektora ; Oświadczenie - stypendium dla osób niepełnosprawnych ; Oświadczenie - zapomoga ; Oświadczenie - stypendium socjalne i socjalne zw.Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku szkolnego: wniosek (wzór wniosku do pobrania: W zakładce Druki do pobrania / Wnioski, można otrzymać go również w Zespole Pracowników Socjalnych), dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego..

Duplikaty legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego ; Załącznik nr 1; Załącznik nr 2.

Student składa: oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów (zał.. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot.. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2020/2021.. nr 1 do Regulaminu); oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zał.. Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w .Jak napisać oświadczenie o rezygnacji, do sądu, do urzędu skarbowego - wzór.. 102 I p.Wzór wniosku.. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. Pliki do pobrania, edycji i druku.. Wita Stwosza 7, w godz. 7.30 - 15-30. ustalenia prawa do stypendium szkolnego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.. nr 2 do Regulaminu) - może (nie musi) złożyć student, który po otrzymaniu .Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty tego zasiłku.. do 15 września 2020r.. Strona korzysta z plików cookie.. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że od 01 września 2020r.. NIEZBĘDNE DOKUMENTY 1.. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.. Zgoda rodziców na ponoszenie konsekwencji działań dziecka.. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, 3.Stypendium szkolne rok szkolny 2020/2021- wzór wypełnionego wniosku.. Zamknij X. ul. zm.) pomoc materialna przysługuje:WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE - DOKUMENTY (ROK AKAD..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt