Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych
W załączniku znajduje się wniosek o przeksięgowanie nadpłaty, który podatnik składa w odpowiednim US.Dotyczy to jednak wyłącznie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych.. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 4.. By wskazać zobowiązanie podatkowe, które podatnik chciałby uregulować wynikłą nadpłatą podatku, powinno się złożyć w urzędzie wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych.. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (11,6 zł), podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której .WNIOSEK w sprawie zaliczenia nadpłaty /zwrotu /wpłaty/ na poczet zaległości, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych Podstawa prawna: Art. 76.. O ile takich bieżących lub zaległych zobowiązań nie ma, organ zobowiązany jest do zwrotu nadpłaty, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.Aby urząd skarbowy przeksięgował nadpłatę na uregulowanie innego podatku, należy w polu JPK_V7 w poz. 59 należy wprowadzić „1" w przypadku wnioskowania przez podatnika o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej.Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają w pierwszym rzędzie, zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a dopiero w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 76.Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie nadpłaty w (nazwa podatku) n koncie podatkowym nr w kwocie (kwota nadpłaty) na poczet zobowiązań podatkowych za rok.Jeśli podatnik chce, aby nadpłata została przeznaczona na przyszły podatek, to powinien złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty (w całości lub w części) na poczet przyszłego podatku..

(okres)Prośba o przeksięgowanie nadpłaty podatku.

Bez wpływu na postanowienie pozostają okoliczności dotyczące jego sytuacji materialnej i rodzinnej.Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem: 1. powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2; 2. złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty (art. 76a § 2).Nie istniej ą druki wniosków , jednak że organ podatkowy opracował wzór wniosku F-RP/001 Wniosek o zaliczenie, wynikaj ącej z deklaracji nadpłaty lub zwrotu na poczet zobowi ąza ń podatkowych , który jest dost ępny na Sali Obsługi Klienta oraz na stronie BIP Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.. Nadpłata, wraz z jej oprocentowaniem, podlega zaliczeniu z urzędu na poczet: zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz; bieżących zobowiązań podatkowych,W zależności od rodzaju podatku, którego dotyczy nadpłata, okoliczności jej powstania i zasad zwrotu (z urzędu lub na wniosek), o.p. w art. 77 ust.. 1 przewiduje różne terminy, w jakich .Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży .Będzie trudniej o zwrot nadpłaty podatku z Holandiiindywidualnych, za pomocą którego można wypełnić wniosek.Trzeba jednak pamiętać, że źle wypełniony dokument może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot nawet o kilka miesięcy, przekreślić szansę na odzyskanie pieniędzy, a w skrajnych wypadkach może skutkować naliczeniem kar np. za niedopłaty podatku.Tezy: Wyłącznie uprawnionym do decydowania o tym czy istnieje nadpłata, która może zostać zaliczona na poczet zaległych zobowiązań podatkowych jest organ podatkowy, a nie organ egzekucyjny w trybie rozpatrywania wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na nieistnienie egzekwowanego obowiązku na podstawie art. 33 § 1 pkt 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu ..

Przed zwrotem nadpłaty organ powinien zweryfikować stan zobowiązań podatnika.

ORGAN PODATKOWY 1.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosekWniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych należy składać do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla danego podatnika i stanowi załącznik do formularza VAT-7D.Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę okre ślonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieŜących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba Ŝe podatnik złoŜy wniosek oPrzedsiębiorca, który dokona większej wpłaty do US, niż wynosi jego zobowiązanie może starać się o przeksięgowanie tej nadpłaty na poczet swoich przyszłych zobowiązań podatkowych wobec organu podatkowego.. We wniosku należy zaznaczyć w jakim podatku i w jakiej kwocie powstała nadpłata oraz na poczet jakiego podatku chcemy tę nadpłatę przekazać.W razie braku zaległości i bieżących zobowiązań nadpłaty podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych..

Wskazany sposób zaliczenia/zwrotu dotyczy nadpłaty bez względu na jej wysokość.

Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie nadpłaty w: - ..... (nazwa podatku) za ……………………………….

Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowany jest wniosek B. DANE WNIOSKODAWCYWniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych Na podstawie art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn.. Kwota w załączniku wypełniana jest automatycznie kwotą z deklaracji z pola 64.Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają bowiem zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych.. 4.na poczet bieżących lub zaległych zobowiązań podatkowych,2 zalicze-nie zwrotu podatku na poczet bieżących lub zaległych zobowiązań po-datkowych,3 zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet przy-szłych zobowiązań podatkowych,4 zaliczenie wpłat,5 czy też zaliczenie środków uzyskanych z zabezpieczenia.6 To podobieństwo .Załącznik jest wystawiany tylko do deklaracji VAT-7D.. WNIOSEK O ZALICZENIE NADPŁATY LUB ZWROTU PODATKU NA POCZET PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Podstawa prawna: art. 76 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.. 76b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz U. z 2019 r poz.900 ze zm.) A..Komentarze

Brak komentarzy.