Upoważnienie do odebrania dokumentów medycznych
Sprawdź jak w kilku prostych krokach to zrobić.. W związku z tym osoba trzecia uzyskuje określone prawa.. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).. Do obioru mojej dokumentacji medycznej z leczenia w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im.. 3 ustawy o prawach pacjenta zostały ponadto wskazane podmioty uprawnione do żądania wydania dokumentacji medycznej, w szczególności jest to minister właściwy do spraw zdrowia .zaopatrzenie w wyroby medyczne § 12 pkt.. Osoba upoważniona musi mieć ze sobą wydrukowany i uzupełniony dokument by okazać go w recepcji Punktu Pobrań.. w ……………………………………………………………………………………………….……… legitymujący się.. i rodzica/opiekuna prawnego).. Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.Upoważnienie może być wyrażone poprzez pisemne upoważnienie złożone w ramach formularza rejestracyjnego dla Pacjenta podczas przyjęcia w ramach UCK WUM do szpitala lub w ramach rejestracji w poradni lub w ramach odrębnego pisma, które należy dołączyć do dokumentacji medycznej Pacjenta, bądź do wniosku do udostępnienie .Chcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań, recept lub dokumentacji medycznej?. ……………….……….upoważniam do odbioru mojej dokumentacji medycznej, o której udostępnienie złożyłem/am wniosek w dniu……., upoważniam Pana/ią ……………………… legitymującą/-ego się dowodem tożsamości………………….i seria…….nr……….Upoważnienie stałe do wydania dokumentacji medycznej Upoważnieniena wypadek śmierci Upoważnienie do zgody równoległej do wydania dokumentacji medycznej (zgoda równoległa jest to zgoda wyrażona równocześnie przez dziecko między 16 a 18 r.ż..

Pobierz pełnomocnictwo z Portalu Pacjenta Medicover OnLine>> /pacjenta (upoważnienie stałe).

Imię i nazwisko .. data urodzenia .. adres email .. nr telefonu kontaktowego ODBIÓR DOKUMENTACJI Nie upoważniam żadnej osobydo odbioru dokumentacji medycznejUpoważnienie do udzielenia informacji o stanie zdrowia, do dokumentacji medycznej oraz do odebrania recepty lub zlecenia F-CO--15-24 Nazwisko i imię pacjenta: ……………………………….…….….……….…… PESEL …….………….…… Dane osoby upoważnionej:wzór upoważnienia do odebrania dokumentacji medycznej.pdf (21 KB) Pobierz.. wyniku badania.upowaŻnienie do odbioru dokumentacji medycznej mojej mojego dziecka imiĘ imiĘ nazwisko nazwisko imiĘ i nazwisko pacjenta adres zamieszkania adres zamieszkania inne dane umoŻliwiajĄce identyfikacjĘ osoby upowaŻniajĄcej w oparciu o dowÓd osobisty lub inny dokument urzĘdowy ze zdjĘciem inne dane umoŻliwiajĄce identyfikacjĘ osobyWniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej CZYTAJ PODOBNE » UODO: udostępnienie kopii danych to nie to samo co udostępnienie kopii dokumentacji medycznejUpoważnienie do odbioru dokumentów powinno być precyzyjnie sformułowane (Pixabay.com) Sporym problemem może być konieczność odebrania osobiście dokumentów.. Pacjent m prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej.. Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta: .. , adres .. Pesel .. .2) dostępu (w tym wglądu do oryginałów, uzyskania kopii, odpisów i wypisów) do dotyczącej mnie dokumentacji medycznej (w rozumieniu art. 26 ust..

2.Jeśli chcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań, sprawdź jakie upoważnienia Ciebie dotyczą, pobierz je i wypełnij.

data urodzenia miejsce urodzenia.. Ja, niżej podpisany/-a, …………………………….…………………………………………………………………, imię i nazwisko.. Upoważnienie musi zostać podpisane w obecności pracownika Praktyki (pielęgniarka, pracownik recepcji).W art. 26 ust.. Co więc zrobić, gdy nie można samemu.UPOWAŻNIENIE.. 5: „Zlecenie, w celu jego potwierdzenia i zarejestrowania, może dostarczyć do Oddziału Funduszu świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu (z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarłWnioski dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej powinny być pisemne, a mailowe i telefoniczne pod warunkiem osobistego odebrania udostępniania dokumentacji lub - wyjątkowo - pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.Weryfikacja upoważnienia winna sprowadzać się do sprawdzenia czy wnioskodawca jest wskazany w dokumentacji medycznej lub czy do wniosku załączono upoważnienie wskazujące na prawo dostępu do danych medycznych (wrażliwych).. Miejscowość, data………………………….……….……………………………………………….. Weryfikacja upoważnienia obejmuje: 1) sprawdzenie treści oświadczenia w dokumentacji medycznej pacjenta;Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych..

Dowiedz się więcej i pobierz upoważnienie >> Chcesz, aby wizytę z Twoim dzieckiem odbyła osoba niebędąca opiekunem prawnym?

Upoważnienie uprawnia do jednorazowego uzyskania dokumentacji medycznej.Upoważnienia do informacji i dokumentacji medycznej.. Z tego względu udzielając upoważnienia należy kierować się rozwagą.Po Twojej śmierci prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba, którą upoważniłeś za życia.. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życiaUPOWAŻNIENIE DO ODEBRANIA DOKUMENTACJI I/LUB RMACJI Strona: 1 Stron: 1 Data: 17.10.2020 Dokument nadzorowany przez HELIMED.. urodzony /-a ……………………………………….w…….………………………….………., zamieszkały /-a.. wzor upowaznienia do odebrania dokumentacji medycznej .. zadan.Po smierci pacjenta, dostep do dokumentacji medycznej przysluguje osobom upowaznionym za zycia lub osobie, ktora w chwili zgonu pacjenta.Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej..

Niniejsze upoważnienie jest udzielone bezterminowo i dotyczy każdej dotyczącej mnie dokumentacji medycznej, bez względu na podmiot nią administrujący.

Wniosek musi zostać podpisany w obecności pracownika recepcji.. Bezsprzecznie ma także prawo do tego, aby upoważnić wskazaną osobę trzecią.. W przypadku dostarczenia do placówki podpisanego wcześniej wniosku .1) zobowiązuję się do poniesienia kosztów wykonania kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu na Klinach w Krakowie, 2) pokryję koszty przesyłki pocztowej (w przypadku wysłania dokumentacji pocztą), 3) w przypadku nie odebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej w terminie 14 dni od Upoważnienie powinno zawierać: miejscowość i datę, Twoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL), dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości), Twój wyraźny podpis.cel wydania upoważnienia - upoważnienie sporządza się w określonym celu; zazwyczaj upoważnia się daną osobę do wykonania konkretnej czynności.. Imię i nazwisko pacjenta:.. Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego im.Załącznik Nr 2 do P-O-22 do procedury udostępniania dokumentacji medycznej Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej 1. Osoba uprawniona do odbioru dokumentacji medycznej jest zobowiązana do wypełnienia druku „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej" (druk dostępny na recepcji)..Komentarze

Brak komentarzy.