Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu
Dane osobowe matki/opiekunki prawnej Imię i nazwisko Adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu) Nr PESELOświadczenie rodziców o zatrudnieniu Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………………………… zamieszkała/y…………………………………………………………………………………………………….. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o .OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU .. (data) podpis osoby składającej oświadczenie) * rodzice - należy przez to rozumie także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczą zastępczą nad dzieckiem.. Data i podpis ……………………………………… Data i podpisOŚWIADCZENIE o miejscu pracy rodzica(ów) (opiekunów prawnych), o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnegoPrzedszkole nr 3 ul. Cysterska 28 62-100 Wągrowiectel.+48 67 262 11 64 [email protected] Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o zatrudnieniu lub nauceOświadczenie rodzica o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub o pobieraniu nauki w trybie dziennym.. NAZWISKO I IMIĘ RODZICA/ OPIEKUNA NAZWA ZAKŁADU PRACY/OŚWIADCZENIE o zatrudnieniu obojga rodziców/prawnych opiekunów lub prowadzeniu przez nich gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej Ja, niżej podpisana/podpisany uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego Ja, niżej podpisana/y..

Nazwisko i imię rodzica Nazwa zakładu pracy /działalność gospodarcza 1.

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnegoOświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej dla potrzeb czynności rekrutacyjnych do placówki Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna:Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON , bądź prowadzeniu gospodarstwaZaświadczenie o zatrudnieniu Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani .. Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 kk) ….….. (podpis rodzica / opiekuna prawnego)* *niepotrzebne skreślićO zaistniałych zmianach zobowiązuję się powiadomić Dyrektora Przedszkola w formie pisemnej.. Oświadczam, że w szkole, o przyjęcie do której ubiega się moje dziecko .. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywegoi pracuję na podstawie umowy o pracę*, powołania*, wyboru*, mianowania*, spółdzielczej umowy o pracę*, umowy o charakterze cywilnoprawnym* Imię i nazwisko rodzica/opiekuna Nazwa zakładu pracy 1 2 Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym Ojciec/opiekun prawny* Ja niżej podpisany ..

2.Oświadczenie rodzica o pracy w bezpośredniej walce z Covid-19 - Szkoła Podstawowa nr 72 im.

(imiona i nazwisko rodzica/ów *) OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU Miejsce zatrudnienia Matki (prawnego opiekuna) Miejsce zatrudnienia Ojca (prawnego opiekuna) Nazwa i adres zakładu pracy Wypełniają rodzice* .. Dane dziecka Imię i nazwisko Klasa II.. Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w żłobku na potrzeby rekrutacji.. Obrońców Westerplatte LOGOWANIE DO GPEOŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU rodziców/opiekunów wnioskujących o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej I.. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu .. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojejod dnia……………………………………….na podstawie umowy o pracę na czas…………………………………………….. w pełnym /niepełnym*wymiarze czasu pracy.. zamieszkały/a.OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że pracuję, wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzę gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą: Lp..

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu w miejscu pracy pozostającym w obwodzie szkoły.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". (czytelny podpis rodzica)Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego * o zatrudnieniu /pobieraniu nauki * Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że 1.. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO* DZIECKA Oświadczam, że jestem osobą pracującą (będącą w stosunku zatrudnienia)/ prowadzącą działalność gospodarczą*.. …………………………………….…… pozostaję w zatrudnieniu imię i nazwisko matkiOświadczenie o miejscu pracy rodzica(ów), o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego ………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie * ………………………………………………………………………………………… miejsce zamieszkania rodzica składającego oświadczenieOŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU/ gdy oboje rodziców pracuje/ Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że pracuję/ pracujemy, wykonuję/ wykonujemy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą/ prowadzimy gospodarstwo rolnej lub pozarolniczą działalność gospodarczą.. (imiona i nazwisko rodzica/ów *) OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU Miejsce zatrudnienia Matki (prawnego opiekuna) Miejsce zatrudnienia Ojca (prawnego opiekuna) Nazwa i adres zakładu pracy Wypełniają rodzice* ..

Data i podpis ……………………………………… Data i podpisImię i nazwisko rodzica/rodziców (opiekunów prawnych) ... I.

Ja niżej podpisany .. /imię i nazwisko rodzica kandydata/Oświadczenie o miejscu pracy rodzica(ów), o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie *Oświadczenie o zatrudnieniu Rodzica/Opiekuna .. o których mowa we wniosku składa się pod rygorem ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt