Oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych
8 ustawy z dnia 3 marca 2000. r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.. Start-upy IT&Internet Puls InwestoraPrzygotuj zgłoszenie do właściwego organu w którym zawrzesz oświadczenie o: wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. orazNa podstawie art. 30 ust.. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania Ofert, a oświadczenie własne powinno być wystawione z datą składania Ofert,a) zaświadczenie lub oświadczenie własne o terminowym realizowaniu zobowiązań publicznoprawnych wobec właściwych organów podatkowych.. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) zarządza się, co następuje: § 1..

3) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych.

Pisemne oświadczenie głównego księgowego instytucji kultury o zabezpieczeniu środków w budżecie instytucji na wypłatę nagrody rocznej w proponowanej wysokości.. Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.. Na podstawie art. 30 ust.. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust 3 i art. 10 ust 1 , 6 i 8 ustawy z dniaa) zaświadczenie lub oświadczenie własne o terminowym realizowaniu zobowiązań publicznoprawnych wobec właściwych organów podatkowych.. zm.) oraz art. 10 ust.. Wniosek składa się w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu zaPodatnicy, którzy chcą uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową mogą to zrobić podczas wizyty w urzędzie, listownie albo elektronicznie przez internet.. zm. ) zarządza się, co następuje: §1 Zarządzenie określa: 1. szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesom jednoosobowych spółek prawa handlowego, utworzonych przez Gminę Głubczyce, 2. wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej osobom, o których mowa w punkcie 1, stanowiący załącznik .11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu; 12) podpis wnioskodawcy..

5.3) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych.

Tekst pierwotny.. Tekst pierwotny.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z 5.2) oświadczenie o terminowym regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych, 3) u chwała Rady Nadzorczej nr 92/VIII/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawieTerminowe regulowanie zobowiązań a społeczna odpowiedzialność biznesu 31 działującą na przedsiębiorstwo, jak i grupę, na którą przedsiębiorstwo oddziałuje.. Dyrektor merytorycznie właściwej komórki or-ganizacyjnej urzędu obsługującego ministra dołącza do wniosku statutowego organu nadzorczego pod-miotu swoją opinię uwzględniającą ocenę wyników finansowych i stopnia realizacji zadań podmiotu.. RNP-4 Oświdczenie o spełnieniu wymagań dla ułatwionego sposobu wyszukiwania zobowiązanych w RNPnie zawierał oświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, wobec czego nie spełniał wszystkich warunków wskazanych w uchwale zarządu o zasadach i trybie przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów - informuje Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzeczniczkazostały przeze mnie uregulowane i aktualnie nie posiadam zaległości w regulowaniu swoich zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych..

1 pkt 3; 2) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych.

zm.10) Załączniki do wniosku: a) sprawozdanie finansowe spółki wraz z opinią biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlegało badaniu, za rok poprzedzający złożenie wniosku, b) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez spółkę zobowiązań publicznoprawnych, c) uchwała rady nadzorczej w sprawie wniosku o przyznanie prezesowi nagrody rocznej.- zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, - zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, - aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego o terminowym regulowaniu zobowiązań podatkowych, - aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne,ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.. Do wniosku należy dołączyć: 1) dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w § 4 ust..

Do wniosku dołącza się oświadczenie podmiotu o terminowym regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych.

3) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych.. Zaświadczenie takie może być np. wymagane przez banki, czy firmy leasingowe w trakcie procedury uzyskiwania kredytu, zawierania umowy leasingu, czy nawet przy zakupach ratalnych.11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu; 12) podpis wnioskodawcy.. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.. zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje: § 1bip.malopolska.pl .. 1590840zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o regulowaniu zobowiązań wobec ZUS przez spółkę oraz w przypadku spółki jawnej każdego wspólnika odrębnie* .. oświadczenie o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (na formularzu Agencji, do pobrania na stronie internetowej .ZARZĄDZENIE NR 47/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.. Twierdzi on, że interesariusze mogą w znaczący sposób wpływać na realizację przez firmę jej celów, a nawet poprzez współistnienie bądź wzajemne zależnościc) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych, d) oświadczenie o nie przekroczeniu maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia podmiotu, e) uchwałę właściwego organu, w sprawie przyznania uprawnionemu nagrody rocznej, 14)podpisy osób reprezentujących organ .Oświadczenie RNP-4 składane jest wraz z odpowiednim dla danego podmiotu formularzem: RNP-1, RNP-2, RNP-3 lub RNP-US.. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania Ofert, a oświadczenie własne według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 powinno być wystawione z datą składania Ofert.2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt