Zgoda rodziców na zawody sportowe
Deklaracja uczestnictwa w lekcjach religii.. kontaktowy Wyrażam zgodę na udział dziecka ……………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w XI Żorskim Biegu Ulicznym organizowanych przez MOSiR Żorach w dniu 14.10.2018r.. imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego imię i nazwisko dziecka.Zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach sportowych.. Turniej „Mały Mundial 2014".. W okienku „dokumenty dla nauczycieli" można znaleźć także inne informacje, kalendarz zawodów kontaktowy Wyrażam zgodę na udział dziecka ……………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) w Wigilijnym Turnieju Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym organizowanych przez MOSiR w Żorach w dniu 28.12.2017r.. Jednocześnie zaświadczam że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do wyjazdu na zawodyimię i nazwisko rodzica/opiekuna tel.. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 ze zm.) ustala się poniższe zasady uczestnictwa w zawodach sportowych uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im.Rozmowy i negocjacje z organizatorami zawodów sportowych lub konkursów prowadzi tylko i wyłącznie opiekun grupy Rodzice mogą wspomagać opiekuna, ale odpowiedzialność za uczestników zawodów sportowych i konkursów spoczywa wyłącznie na nauczycielu..

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.

Pobierz i wydrukuj.. Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych.. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez .. w materiałach i informacjach z w/w zawodów.. Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w imprezie.. Powstańców Wlkp.. § 2 Udział w zawodach sportowych i konkursach jest przywilejem uczniów.. ……………………………………………… imię i nazwisko rodzica/opiekuna …………………………………….. adres …………………………………….. tel.. …….……………………… imię i nazwisko rodzica/opiekuna tel.. Podpis rodzica / opiekunaZGODA NA WYJAZD DZIECKA NA ZAWODY SPORTOWE ………………………………………….. Imi ę i nazwisko adres .zgoda rodzicÓw (prawnych opiekunÓw) na udziaŁ ucznia w zawodach wspÓŁzawodnictwa sportowego dzieci i mŁodzieŻy szkolnej szkolnego związku sportowego My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) wyrażam/y zgodę na uczestnictwo naszego / mojego dziecka *)Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach sportowych …………….…….…………………….….. Mały plecak na sprzęt .. Wzór zwolnienia ucznia z zajęć szkolnychZgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział ucznia w zawodach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego Klauzula zgody Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dzieckaZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) wyrażam/y zgodę na uczestnictwo ..

... Zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach sportowych Al.

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych Author: Dział Sportu_1 Last modified by: ZosiaS Created Date: 10/27/2017 8:00:00 AM Company: MOSiR Żory Other titles: Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowychZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH A. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) z klasy_____ w _____ (nazwa zawodów)Zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych.. Nie ma obowiązku zostawiania ich organizatorowi zawodów.. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna,Jednocześnie oświadczam, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka zawartych w niniejszym oświadczeniu, przez organizatora zawodów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w w/w zawodach kolarskich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie .ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTO WEGO DZIECI I MŁODZIE ŻY SZKOLNEJ Szkolnego Związku Sportowego Klauzula zgody Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporz ądzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka.zgłoszenia do konkretnych zawodów ..

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych.

( 0-67 ) 212 - 22 - 18 e-mail: .Pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zawodach sportowych Author: sss Last modified by: Użytkownik systemu Windows Created Date: 4/20/2015 6:53:00 PM Other titles: Pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zawodach sportowych Pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zawodach sportowychZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA .. w międzyszkolnych zawodach sportowych.. Opłata za udział w zawodach 20 zł.. Wzór zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie.. Zgoda rodziców opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych .pdf.. Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka Zgoda na publikację wizerunku i upublicznienie danychZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH My niż ej podpisani / Ja niż ej podpisany(na) wyraż am/y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka ----- imię i nazwisko dziecka /data urodzenia w zawodach sportowych: Turniej Tenisa Stołowego Mniejszoś ci Niemieckiejdyscyplina sportowa .. dzień.miesiąc.rok, miejscowość Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.. Wzór zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce szkolnej..

Zgoda rodziców opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych .pdf.

PESEL dziecka Oświadczenie Wyrażam zgodę na udział syna/córki ……………………………………………….. w imprezieZgoda rodziców na udział dziecka w zawodach sportowych (obok) INNE: Badania lekarskie.. Potrzebne dla organizatora dane znajdują się na zgłoszeniu do zawodów.. 18, 64-920 Piła Tel.. Suchy prowiant.. Details .Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawodów przez organizatorów oraz Ministerstwo Sportu.. W razie urazu lub innej nagłej potrzeby, wyrażam zgodę na udzielenie pomocy przedmedycznej lub medycznej.. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: (imię i nazwisko dziecka) w zawodach w dwuboju nowoczesnym organizowanych w dniu 13.06.2015r.ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ My niżej podpisani / Ja niżej podpisany(na) wyrażam/y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka *)(Wyrażenie zgody rodzica, opiekuna, na udział w szkoleniu i uzyskanie prawa jazdy osoby nieletniej) Ja niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233§1 k.k)Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na publikacj ę wizerunku i upublicznienie danych mojego dziecka w zawodach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzie ży szkolnej Szkolnego Zwi ązku Sportowego Wyra żam zgod ę: 1. na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie i upublicznienie tego wizerunku iZgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych Author: Dział Sportu_1 Last modified by: Dyrektor Created Date: 5/16/2016 8:31:00 PM Company: MOSiR Żory Other titles: Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowychWyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zawodach sportowych w roku szkolnym 2018/2019 i Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w międzyszkolnych zawodach sportowych.. Wyrażam zgodę na przeprowadzenieWzór zgody na udział dziecka w dyskotece szkolnej.. Zgoda rodziców - Obowiązuje formularz zgody rodziców zawarty portalu srs.. ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH.. Pobierz i wydrukuj..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt