Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
35 KB: Oświadczenie osoby zarządzającej transportem.. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub w przypadku obywateli innego państwa członkowskiego - oświadczenie o niekaralnościOświadczenie o posiadaniu rzeczywistej siedziby lub dysponowaniu bazą eksploatacyjną (w przypadku dojazdu do siedziby/bazy prowadzonej działalności gospodarczej), Oświadczenie o realizacji zlecenia/zamówienia, kopia aktualnego wypisu z rejestru gruntów lub aktu własności nieruchomości (w przypadkuOŚWIADCZENIE przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną Na podstawie art. 7a ust.. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z zezwolenia.Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną (F-32/KD) Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną (F-32/KD) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (F-33/KD) Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców (F-33/KD) Oświadczenie o niekaralności (F-46/KD) Oświadczenie o niekaralności (F-46/KD)Dokument potwierdzający, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 9 000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,OŚWIADCZENIE o dysponowaniu bazą eksploatacyjną ..

p. rzedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.

(czytelny podpis przedsiębiorcy) (Druk nr 3 do zezwolenia)Oświadczenie OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany, oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjnąNazwa/pieczęć przedsiębiorcy OŚWIADCZENIE przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną Na podstawie art. 7a ust.3 pkt 3 w związku z art. 4 pkt 21a ustawy z dnia 6 września 2001r.. .udokumentowaną własnością nieruchomości 5.. 3 pkt 3 w związku z art. 4 pkt 21a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną zlokalizowaną*:Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną (Załącznik nr 2).. o transporcie drogowym oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną*:(oznaczenie przedsiębiorcy- nazwa) .. 26 KBOświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną, f. Wykaz pojazdów2 (załącznik nr 2) Oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną wyposażoną w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.1 /oznaczenie przedsiębiorcy/ OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU BAZĄ EKSPLOATACYJNĄ Oświadczam(y), że ww..

przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.

32 KB: Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudniania kierowców a także innych osób niezatrudnionych, lecz wykonujących osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy spełniających ustawowe warunki.Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną, Oświadczenie zarządzającego transportem o kierowaniu operacjami transportowymi (w przypadku, gdy zarządzającym jest osoba inna niż przedsiębiorca), Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o współpracy z osobami niezatrudnionymi lecz wykonującymi osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy,OŚWIADCZENIE przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną Na podstawie art. 7a ust.. o transporcie drogowym oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną*:Oświadczenie O Bazie Eksploatacyjnej - ID:5c3f8d7b30451.. przedsiębiorstwo: a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada siedzibę wraz z lokalami, w których prowadzona jest jego główna działalność i przechowywane są dokumenty dotyczące tej działalności, w szczególności dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników oraz dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne .Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną Ostrołęka, dnia ..

33 KB: Oświadczenie przedsiębiorcy zamierzającego zatrudniać kierowców.

Author: MTrzeciak Created Date: 3/5/2020 11:15:52 AM .Nazwa/pieczęć przedsiębiorcy OŚWIADCZENIE przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną Na podstawie art. 7a ust.3 pkt 3 w związku z art. 4 pkt 21a ustawy z dnia 6 września 2001r.. Oświadczam, że dysponuję bazę eksploatacyjną zlokalizowaną *) …………………………………………………………………………………………………….…………………Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną Ostrołęka, dnia .. (czytelny podpis przedsiębiorcy) DG-A-8(2) Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną Strona 1 z 1. oświadczam że dysponuję bazą eksploatacyjną, tj. miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: Czytelny podpis przedsiębiorcy*Oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną, która znajduje się pod adresem : Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. (czytelny podpis przedsiębiorcy*)( imię, nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy oraz adres).. ( PESEL / REGON) OŚWIADCZENIE.. 3 pkt 3 w związku z art. 4 pkt 21a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną zlokalizowaną*: Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia 7..

32 KB: Oświadczenie przedsiębiorcy zamierzającego zatrudniać kierowców.

3 pkt 3 w związku z art. 4 pkt 21a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjną zlokalizowaną*: (adres bazy: kod, miejscowość, ulica, numer)- oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o współpracy 7.. Na podstawie art. 7a ust.3 pkt 3 w związku z art. 4 pkt 21a ustawy z dnia 6 września 2001r.. 34 KB: Wykaz pojazdów.. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności 9.Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o współpracy 6.. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art.7 Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, związanych z wymogiem zdolności finansowej, tj.pieczęć przedsiębiorcy OŚWIADCZENIE przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną Na podstawie art. 7a ust.. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz .oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną; oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe; informację z Krajowego Rejestru Karnego członka (ów) organu zarządzającego osobyOświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną oraz jej adresem 5.. - informację z Krajowego Rejestru Karnego członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną .oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną; oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust.. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną oraz jej adresem 6. o transporcie drogowym oświadczam, że dysponuję bazą eksploatacyjnąOświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.. przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia 8.. 34 KB: Oświadczenie o niekaralności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt