Wnioski z obserwacji lekcji języka polskiego
Poprawia błędy uczniów 7.. Rozmowa pohospitacyjna .. Arkusz obserwacji .Lekcję należy jednak opisywać z perspektywy ucznia, w kontekście działań nauczyciela, który buduje sytuacje dydaktyczne .. rozwiązywanie problemu.. Motywuje uczniów do nauki 2.. Na lekcji języka polskiego Drugi semestr Nauczyciele języka polskiego Uczeń ma problem z tworzeniem rozprawki: argumentacja, ilustrowanie jej przykładami, poprawnością językową, ortograficzną i interpunkcyjną.. Poza jednym uczniem, pozostali wykazali się poziomem opanowania wiadomości i umiejętności adekwatnym do swoich indywidualnych możliwości.. przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania .. II ETAP- obserwacja okresowa- nauczyciel lepiej poznał dzieci, ich wiadomości, umiejętności oraz podjął działania stymulujące poszczególne jednostki.. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnienieZ9-P-RKJO-2 WYDANIE N4 Strona 2 z 3 POSTAWA I UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELA 1.. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna treść powieści S. Żeromskiego Syzyfowe prace, zna fragment Ferdydurke W. Gombrowicza, dotyczący lekcji języka polskiego, rozumie wady lekcji przedstawione w obydwu źródłach literackich.Często spotykałam się również z pytaniami dotyczącymi obserwacji lekcji języka obcego np.: na co należy zwrócić szczególną uwagę , jak wykorzystać teoretyczną wiedzę metodyczną w praktyce, w jaki sposób poprawiać błędy językowe itp., ponieważ pytania zadają nie tylko nauczyciele prowadzący lekcję, ale również .Ocena stopnia realizacji celów: Myślę, ze wszystkie cele lekcji zostały zrealizowane w stopniu zadawalającym, uczniowie powinni jednak nadal ćwiczyć zadawanie pytań, by w swobodnej mowie nie musieć używać języka polskiego..

Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej.

Cele lekcji: 3.Ocena i wnioski Mocne strony prowadzonych zajęć Słabe strony prowadzonych zajęć Nauczyciela.. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.. Takiej obserwacji nie można, w mojej opinii, zamknąć w ramach standaryzowanego arkusza obserwacji z dwuwartościową logiką odpowiedzi .. Wniosek: nauczyciel wykorzystywał warunki .W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Czy utrzymywany jest kontakt z uczniem, podtrzymywanie zainteresowanie tematem?. Umiejętnie wykorzystuje czas na lekcji 5.. Czy ocenianie było zgodne z WSO?. Skupia uwagę na tym, jak przebiega uczenie się uczniów, a mniej na tym, w jaki sposób nauczyciel prowadzi ten proces.Czy zrealizowałas wszystkie ogniwa lekcji..

1.Obserwacja lekcji.

Wnioski i spostrzeżenia przydatne w dalszej pracy dydaktycznej: Wybór metod aktywizujących uczniów, jakim .Obserwacja dydaktyczna jeden z trzech trybów obserwacji koncentracja na przebiegu lekcji obserwowana cała lekcja (brak próbek czasowych) w każdej szkole obserwacje dydaktyczne 4 lekcji języka polskiego i 3 lekcji matematyki łącznie w badaniu przeprowadzono obserwacje dydaktyczne na 275 lekcjach języka polskiego i 210Title: KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI Author: Kuźma Last modified by: Kuźma Created Date: 6/11/2005 7:21:00 PM Other titlesZamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. planowanie celów operacyjnych .. Ten etap hospitacji jest szczególnie wskazany nauczycielom - opiekunom nie uczących tego samego języka co stażysta/kontraktowy.. "Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego" (T. 21(2012), s. 115-127).. Obserwując zajęcia języka obcego można koncentrować się na różnych jej elementach:Uczniowie pisali prace w trakcie lekcji języka polskiego.. Jeżeli z czegos zrezygnowałaś, to dlaczego.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.lekcjach języka polskiego..

Obserwacja lekcji.

Średni wynik testu w województwie mazowieckim wyniósł 25,55 p., co stanowi 51,10%.Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te .Obserwacja i uczestnictwo w lekcjach czy zajęciach innego typu powinny prowadzić do: - diagnozy pracy nauczyciela i wychowawcy lub dyrektora szkoły, do zobrazowania fragmentu obecnego stanu prac nad rozwojem uczniów, nauczycieli czy szkoły, - prognozy dalszego rozwoju, samokształcenia czy niezbędnego do podjęcia doskonalenia i .Obserwacja lekcji języka obcego..

2 razy lekcja języka polskiego Uczeń: Uczeń: a.

sje i wnioski opieram na obserwacji uczestniczącej zajęć w akademii aktywnej edukacji Montessori w konstancinie-jeziornie, które odbyły się w grudniu 2010 Uczniowie byli zaangażowani, chętnie podejmowali zadania indywidualne i grupowe.. Temat lekcji: 2. jakie było tempo lekcji?KROK DRUGI: OBSERWACJA LEKCJI Nadszedł czas na obserwację lekcji.. Utrzymuje dyscyplinę 6.. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Czy czas lekcji został wykorzystany właściwie?. Czy nauczyciel odnosi się do ucznia życzliwie i z szacunkiem?. Dyrektor przychodzi na zajęcia z arkuszem obserwacji zajęć.. Jest przygotowany do zajęć 4.. Czy na lekcji utrzymywana jest dyscyplina uczniów?. Umiejętnie komunikuje się z uczniami 3.. Jest to obserwacja porównawcza z obserwacją wstępną i odbywa sięlekcji?. Traktuje uczniów z szacunkiem 8.Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanychprawidłowy przebieg lekcji.. wyciągać· wnioski dotyczące reguł gramatycznych.. Wyciągnij wnioski na przyszłość.. Czasami tematy lekcji odnotowywane były ołówkiem.Wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego - wnioski Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wyniósł 24,89 p., co stanowi 49,78%.. Jeżeli nie, to dlaczego.. częstotliwość i formy oceniania .. Obserwator udaje się na umówioną lekcję zaopatrzony w długopis i notes z zapisanym w nim obszarem i wskazówkami do obserwacji.. Omawiane są właśnie wskaźniki.Tematy zajęć z języka angielskiego i niemieckiego na początku roku szkolnego wpisywane były w obcojęzycznym brzemieniu, co narusza ustawę o ochronie języka polskiego - po wydaniu zaleceń nauczyciele wpisują tematy w języku polskim.. Wyniki i wnioski z badania przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu 14.10.2014.. Zobacz politykę cookies.tematów z zakresu gramatyki języka polskiego oraz stylistyki a także w trakcie lekcji powtórzeniowych.. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów .. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt