Umowa adopcyjna psa z gminą
Umowa określa obowiązki nowego właściciela czworonoga i przenosi na niego prawo do opieki nad zwierzakiem.. Opiekun zobowiązuje się do bezzwłocznego wydania psa.. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.. A jeżeli ktoś pośredniczy w szukaniu domu dla psa i chce mieć pełną kontrolę nad adopcją to powinien zawrzeć umowę z obecnym włascicielem, stając się nowym właścicielem psa a następnie podpisać umowę z docelowym właścicielem.Coraz częściej nie tylko schroniska, lecz także osoby prywatne zajmujące się bezdomnymi zwierzętami oddają je nowym opiekunom, zawierając tzw. umowę adopcyjną.. W przypadku decyzji oddającego do adopcji o odebraniu zwierzęcia adoptujący bezzwłocznie odda zwierzę oraz zrzeknie się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec oddającego do adopcji.Umowa powinna być spisana między obecnym i nowym właścicielem.. Jeśli decyzja zapadła, czas na podpisanie umowy.. Jeżeli adoptujący z jakichś względów nie mógłby zatrzymać psa / kota, jest zobowiązany zawiadomić i oddać zwierzę osobie, od której je otrzymał 2. Osoba adoptująca psa / kota zobowiązuje się :Warunki umowy: 1.. Ogólny stan zdrowia Psa jest: bardzo dobry.. Jednak w sprawie tak istotnej, jak przekazanie pod opiekę żywego stworzenia, nierzadko z traumatycznymi przejściami za sobą, konieczne jest ustalenie takich kwestii jak sposób i termin przekazania psa, wskazanie obecnego właściciela i określenie warunków, w jakich będzie odtąd przebywało zwierzę.W przypadku stwierdzenia naruszenia któregokolwiek z zapisów niniejszej umowy, w szczególności naruszenia przepisów ustawy, oddający do adopcji ma prawo odebrać zwierzę adoptującemu..

2.Adopcja zwierzaka - spacery zapoznawcze i umowa adopcyjna.

Więcej informacji można uzyskać w pok.. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z warunków Umowy Adopcyjnej przez Opiekuna, Pies przechodzi z powrotem na własność Fundacji bez dodatkowych oświadczeń woli.. psy do adopcji szczeniaki w kategorii Zwierzęta.. nr 111 Urzędu Gminy w Chojnicach lub pod numerem tel.. zawarcie umowy adopcyjnej - kończy etap adopcji.. Nie ma ona jednego wzorca ani nie jest uregulowana w przepisach.. W ramach niniejszej umowy, Przekazujący zobowiązuje się przekazać Psa Adoptującemu na własność, a Adoptujący zobowiązuje się odebrać Psa oraz ponosić wszelkie koszty opieki, utrzymania i leczenia Psa.. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z warunków Umowy Adopcyjnej zwierzę przechodzi z powrotem pod opiekę Fundacji bez dodatkowych oświadczeń woli, a opiekun zobowiązuje się do bezzwłocznego wydania zwierzęcia Fundacji.. W kwestiach nieuregulowanych w1.. Wyrażam zgodę na używanie przez Grupę OLX sp.. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu (np. newsletter, wiadomości SMS) przez Grupę OLX sp.. Strony ustalają karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy na kwotę 200 zł, płatna w terminie 71.. 4.UMOWA ADOPCYJNA PSA Zawarta w dniu ………..

Ankieta adopcyjna; Zaadoptuj psa; Zaadoptuj kota; Warunki adopcji.

Co w takiej umowie się znajduje?. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zrezygnuję z posiadania psa, zapewnię mu opiekę nowego, troskliwego i odpowiedzialnego opiekuna i powiadomię o tym kroku osobę wydającą, któ-ra ma prawo do skontrolowania nowych warunków i podpisania umowy adopcyjnej z no-wym opiekunem.. 2. Osoba adoptująca zobowiązuje się: - traktować psa zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, - powiadomić osobę oddająca zwierze do adopcji w razie zaginięcia lub śmierci zwierzęcia,Warunki umowy: 1.. 2.Uwzględniane będą wydatki udokumentowane w postaci imiennych rachunków lub faktur dostarczonych do Urzędu w ciągu 6 miesięcy od momentu podpisania umowy adopcyjnej z Gminą.. § 7 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.. 2. Osoba podejmująca się opieki nad niżej opisanym psem na niżej opisanych warunkach, zwana dalej Adoptującym.. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa osobom trzecim.. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa osobom trzecim.. Jeżeli adoptujący z jakiś względów nie mógłby zatrzymać psa, jest zobowiązany zawiadomić i oddać zwierzę osobie od której je otrzymał 2. Osoba adoptująca psa zobowiązuje się : A Click here to buy B B Y Y P D F T rans fo r m e r 2..

Opłaty związane z adopcją; RODO; Umowa adopcyjna; Adopcja wirtualna; Uratowany koń o imieniu Kasia; Przychodnia .

Przed podpisaniem umowy, przedstawiciele Urzędu Gminy weryfikują w jakich warunkach.Uwzględniane będą wydatki udokumentowane w postaci imiennych rachunków lub faktur dostarczonych do Urzędu w ciągu 6 miesięcy od momentu podpisania umowy adopcyjnej z Gminą.. Adoptujący oświadcza, że jest świadomy, iż w przypadku niewłaściwego traktowania psa grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.. Strony mogą ją kształtować dowolnie, zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 kodeksu cywilnego.Samorządowi opłaca się więc bardziej zapłacić jednorazowo 500 zł za adopcję psa, niż utrzymywać go w schronisku.. Dane psa:Umowa adopcji psa to dokument, który reguluje przejście psa na Adoptującego na własność z dotychczasowego właściciela, którym może być inna osoba fizyczna, schronisko, stowarzyszenie lub fundacja, która ma za zadanie opiekę nad zwierzętami.Warunki umowy 1.. Oczywiście w trakcie całego procesu, wy też poznajecie zwierzaka.. O lecznicy; Zakres świadczeń; Kontakt i godziny pracy; Galeria przychodni; Hotel; Sprawozdania.. psy do adopcji wroclaw w kategorii Psy ze schronisk.Dzięki temu nowy właściciel ma pewność, że pies jest zdrowy lub potrzebuje dalszego leczenia w warunkach domowych.. GMINA: TBS/Spółka/SM: (UWAGA: w przypadku powstania zobowiązań finansowych gminy konieczna jest kontrasygnata skarbnika)Adopcja.. W ramach „Programu adopcji psów" jedna rodzina może uzyskać becikowe na maksymalnie 3 psy do kwoty 3000 zł.. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa osobom trzecim.. Opiekun zobowiązuje się, że nie pozbędzie się psa, nie sprzeda, nie porzuci, nie odda do schroniska ani osobom trzecim.. psy do adopcji wroclaw w kategorii Psy bez rodowodu.. Za rok 2008; Za rok 2009; Za rok 2010; Za rok 2011; Za .oraz inne działania niezgodne z Ustawą o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997 stanowią podstawę do odebrania przez Osobę wyadoptowującą kota powierzonego mi zwierzęcia.. Jeżeli adoptujący z jakiś względów nie mógłby zatrzymać psa, jest zobowiązany zawiadomić i oddać zwierzę osobie od której je otrzymał.. sprawowania opieki nad „tymczasowym przytuliskiem" dlaWarunki umowy: 1.. Pieski można oglądać w Schronisku dla Zwierząt "Przytulisko" w .W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania psa, ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.. 0 w w w .A B Y Y c o mUMOWA ADOPCYJNA - PRZEKAZANIE PSA NA WŁAŚNOŚĆ INNEJ OSOBY Strony umowy: 1. Osoba bezpłatnie oddająca niżej opisanego psa, zwana dalej Wydającym.. Uwagi: W razie problemów z kotem, oddający do adopcji zobowiązuje się (w ramach swych możliwości) pomóc Adoptującemu, jeśli ten o taką pomoc poprosi.Po pierwsze pamiętaj, że psa którego weźmiesz ktoś kiedyś skrzywdził i on to pamięta, będzie potrzebował dużo miłości, ale powinnaś sobie poradzić ;)Jeśli nie masz skończonych 18 lat to musisz pojechać z rodzicami, weź ze sobą koc (żeby położyć na nim psa w samochodzie), smycz, obrożę (regulowaną koniecznie), kilka smakołyków i jakieś pieniądze mogą chcieć za .. Może też zobowiązywać do kastracji psa.Niechciane i Zapomniane - SOS dla Zwierząt - zapewnić odpowiednią dawkę ruchu - spełniać wszelkie obowiązki wynikające z prawa miejscowego §4 1.. Pieski można oglądać w Schronisku dla Zwierząt "Przytulisko" w .psy do adopcji wroclaw w kategorii Psy.. Więcej informacji można uzyskać w pok.. W ramach „Programu adopcji psów" jedna rodzina może uzyskać becikowe na maksymalnie 3 psy do kwoty 3000 zł.. nr 111 Urzędu Gminy w Chojnicach lub pod numerem tel.. z o.o., podmioty powiązane i partnerów biznesowych.umowy zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.. DT przyjmuje do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mu odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r oraz na podstawie Kodeksu Wykroczeń.. W przypadku psa umawiacie się na spacery zapoznawcze, a w przypadku kota możecie go odwiedzać i poznawać się wzajemnie.. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa / kota osobom trzecim.. „ZUM", ul. Ratuszowa 12, 39-200 Dębica, z którą Gmina Miasto Dębica ma podpisaną umowę dot..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt