Udostępnienie faktur informacja publiczna
Samorządowcy, ale również partie polityczne czy organizacje społeczne, spotykają się coraz częściej z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydatkowania środków publicznych, zwłaszcza w zakresie dokumentacji ich wydatkowania.Wydanie faktury z zaczernioną ceną za wykonane przez prawnika usługi nie może być potraktowane jako udostępnienie informacji publicznej.. Wzór wniosku dotyczącego uzupełnienia decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej (wzór).221 4.. 10 ust.. Wójt odmówił udostępnienia faktur VAT na wydatki ze środków funduszu sołeckiego, bo .Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 22 23-90-384.. 2 ustawy).Informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym lub Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały .o udostępnienie informacji (w tym publicznych), związanych z realizacją PO IiŚ 2014-2020.. 2 i art. 15 zasada pokrywania kosztów podmiotu udostępniającego informację publiczną na wniosek, ust.. Dokumenty tego rodzaju stanowią informację publiczną, nawet jeśli byłyby wyłącznie podstawą do dyspozycji wydatkowania środków publicznych..

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wersja autorska).....220 3.

Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).- Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji publicznej ma na celu uzyskanie informacji w zakresie imienia i nazwiska konkretnych osób fizycznych, które np. świadczą na rzecz organu publicznego usługę, a organ ten uważa, że taka informacja podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej, niezbędne jest wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie odmowy .Dostęp do informacji publicznej do jedno z kluczowych praw obywatela w demokratycznym państwie.. Faktura jest jedynie dowodem dla organów podatkowych, potwierdzającym wykonanie określonej usługi.Odnosząc się natomiast do wniosku o udostępnienie „kserokopii faktur" wymienionych w pkt 1 i 2 oraz 4 i 5 informuję, że tak sformułowane żądanie nie może być zrealizowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) - dalej „udip" z uwagi na fakt, że wymienione faktury nie stanowią dokumentów urzędowych w rozumieniu przepisu art. 6 ust.. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Programu, który - jako instrukcja wydana przez administratora, o której mowaInformacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Poznańskiego TBS sp.. Informacja i zeskanowane dokumenty miały być przesłane drogą elektroniczną.Termin udostępniania informacji publicznej..

1 pkt 2 lit. f u.d.i.p.Czy istnieje obowiązek udostępniania faktury jako informacji publicznej.

1 udip stanowi, że informacja publiczna jest udostępniania na wniosek, jeżeli nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium.. Dotyczy to m.in. możliwości naruszenia prywatności osób fizycznych poprzez udostępnienie danych identyfikacyjnych, takich jak imię i nazwisko.Art.. W dziale O ministerstwie » Struktura organizacyjna na stronach zawierających opis zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są dane do kontaktu - numery telefonów i adresy e-mail.. Czy odpłatne udostępnienie informacji publicznej podlega opodatkowaniu VAT?„Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust.. We wszystkich sprawach nie będących zapytaniem o informację publiczną należy zwracać się bezpośrednio do komórki odpowiedzialnej za dane .2.. Przewodnika (Poradnika) pn. 2.Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego..

2 cyt. udip.Do samorządów trafiają wnioski o udostępnienie informacji publicznej obejmującej dane osobowe.

Państwo takie pozwala obywatelom na kontrolę działalności tych jednostek, które w imieniu państwa wykonują rozmaite działania.. Zgodnie z art 4 ust.3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podstawą obowiązku udostępnienia informacji publicznej jest fakt jej posiadania, a nie posiadanie uwarunkowane dodatkowymi kryteriami.Żądanie udostępnienia przez prokuratora akt sprawy jako zbioru materiałów zakończonego postępowania przygotowawczego nie jest wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej".Zgodnie z powyższym, na gruncie komentowanej ustawy mamy do czynienia z trzema rodzajami terminów udostępniania informacji publicznej: 1) udostępnienie informacji publicznej niezwłocznie, 2) udostępnienie bez zbędnej zwłoki, ale w terminie nie dłuższym niż 14 dni, 3) udostępnienie informacji w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.Uzyskaj informację publiczną Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów lub w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest udostępniana na wniosek..

Za czynność tę gmina pobiera opłatę, która stanowi zwrot kosztów związanych z udostępnieniem dokumentów.

Wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2014 r. (sygn.. Nowoczesne państwo prawa działa przejrzyście (bo jest oparte na jasnych zasadach).. Ale co to właściwie oznacza i jak skorzystać z tego uprawnienia?. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Żądane w tym zakresie informacje nie stanowią informacji publicznych.. Czynności tej dokonuje się na wniosek zainteresowanego, pod warunkiem że udostępnienie informacji nie podlega ograniczeniu.. Zaczerniając dane o cenie, burmistrz powinien wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.Argumentując stanowisko w ten sposób: faktury i rachunki potwierdzające wydatki ze środków funduszu sołeckiego nie mogą być udostępnione w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż nie są dokumentami urzędowymi, nie pochodzą bowiem od funkcjonariusza publicznego.. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).Art.. 3 W przeciwieństwie np. do innej publikacji IZ PO IiŚ 2014-2020, tj.. W chwili obecnej wpływające wnioski dotyczą udostępnienia np. wszystkich faktur za okres 2 lat poprzedzających rok 2016 (5000 faktur), udostępnienia wszystkich umów cywilno-prawnych za okres 1 roku itd.Odbiorcą faktury jest centralny organ administracji rządowej.. Klauzula informacyjna Ministra FinansówGmina zobowiązana jest do udostępnienia informacji publicznej.. z o.o. jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t.. Sławomir Stalmach.. Definicja informacji publicznej jest bardzo szeroka.. Ich rozpoznanie, ze względu na ryzyko naruszenia prawa do prywatności, wymaga dużej wnikliwości.. Faktury, choćby nie zostały wytworzone przez organ administracji publicznej zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, to do tego organu bezpośrednio się odnoszą, bowiem stanowią podstawę do zmniejszenia jego aktywów, a zatem podlegają udostępnieniu w trybie art. 6 ust.. Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniósł Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. Informacja publiczna to informacja o faktach mających istotne znaczenie dla interesu publicznego.Sąd tym samym uznał, iż wnioskowane informacje stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.. Faktura wraz z dowodem zapłaty.Udzielam informacji publicznej: w załączeniu kopia faktury VAT będącej dowodem sprzedaży usług związanych z organizacją przedmiotowego spotkania.. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacjiInformacja publiczna, aby mogła być udostępniona, musi mieć zatem swój materialny odpowiednik.. Wyjaśniamy.. W ich świetle informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy.Skarbnik z podopolskiej gminy pisze: Ustawa obowiązuje od 2001 r. i owszem mieliśmy wnioski o udostępnienie informacji publicznej, ale wnioski te dotyczyły małego zakresu informacji o małym nakładzie pracy i materiałów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt