Oświadczenie rodzica o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły
44 634 11 32 e-mail: [email protected] przypadku obaw pracowników szkoły, że samodzielny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej z powodu wystąpienia różnych okoliczności (np. złe samopoczucie) stwarza zagrożenie dla jego zdrowia lub bezpieczeństwa szkoła zastrzega możliwość wzywania rodziców/prawnych opiekunów do osobistego odbioru dziecka ze świetlicyOświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu ze świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 Oświadczam, że moje dziecko …….………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w roku szkolnym 2020/2021 będzie samodzielnie opuszczało świetlicę szkolną o godzinie…………………………………………Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe oświadczenie.. 1 ustawy .. Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art. 43 ust.. Nie wyrażam zgody, aby mój syn/moja córka.. Zanim jednak pozwolimy dziecku na tak odważny krok, upewnijmy się, że jest na to gotowe (w miarę dojrzałe i odpowiedzialne), a wracając ze szkoły będzie BEZPIECZNE, bo taki też obowiązek nakłada na nas prawodawstwo.OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA ZE SZKOŁY/ŚWIETLICY,KTÓRE UKOŃCZYŁO 7 LAT .. bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko .. Poradnik Dyrektora Szkoły..

Oświadczenie wyjścia ze szkoły.

(imię i nazwisko dziecka) ze szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub świetlicy szkolnej .. Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art. 43 ust.. 1 ustawy z dnia 20 czerwca .. obaw pracowników szkoły, że samodzielny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej z powodu wystąpienia różnych okoliczności (np. złeUczeń, który ma zgodę rodzica na samodzielny powrót do domu nie ma prawa do wcześniejszego ( np. wyjście do dentysty itp. ) opuszczenia szkoły bez uprzedniego „usprawiedliwienia" na piśmie podpisanego przez rodzica.W przypadku decyzji o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły, rodzice są zobowiązani do przekazania wychowawcy oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły.. Nie ma podstaw, aby zakazywać odbierania dziecka ze szkoły przez starsze rodzeństwo.. Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka jest osobnym formularzem szkolnym, dostępnym w sekretariacie Szkoły lub u wychowawców oraz będzie .. miejscowość, data .. Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna za bezpieczeństwo mojego dziecka .. o samodzielnym powrocie dziecka ze świetlicy.. Oświadczenie Rodzica/opiekuna prawnego o przyprowadzaniu i..

Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły - Poradnik Dyrektora Szkoły.

- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.. Oświadczam, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu.. Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z art. 43 ust.. miejscowość, dataOŚWIADCZENIE Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka …………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka)ZGODA Wyrazam zgode na samodzielny powrot ze szkoly mojej corki/syna (imie i nazwisko) w dniu (data).. Wypełniony formularz prosimy dostarczyć Wychowawcom.OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE ZE ŚWIETLICY, DZIECKA .. bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.. Jednocześnie oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo i życie dziecka z chwilą opuszczenie przez nie szkoły .. (czytelny podpis rodziców lub opiekunów) Pouczenie: Zespół Szkolno -Przedszkolny Szkoła Podstawowa im.JEDNORAZOWE OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA ZE SZKOŁY/ ŚWIETLICY, KTÓRE UKOŃCZYŁO 7 LAT.. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.. Henryka Sienkiewicza 97 - 425 Zelów, ul. Żeromskiego 53 tel./fax.. (telefon kontaktowy) OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA ZE SZKOŁY, KTÓRE UKOŃCZYŁO 7 LAT Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu córki */ syna* .. ucznia* / uczennicy* klasy .OŚWIADCZENIE .. Oświadczenie o stanie zdrowia..

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka …………………………………….., ucz.

Jednak, w tym wypadku również należy domagać się pisemnego oświadczenia rodziców.W przypadku decyzji o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły, rodzice są zobowiązani do przekazania wychowawcy oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły.. OFERTA.Oczywiście, zezwalając na samodzielny powrót dziecka, należy uwzględnić stopień jego dojrzałości oraz możliwe zagrożenia.. Data, podpis rodzica / prawnego opiekuna Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna/córki:Aby dopełnić formalności, rodzice muszą wówczas napisać dla szkoły specjalne oświadczenie o zgodzie na samodzielny powrót dziecka ze szkoły.. Adres zamieszkania rodziców / prawnych opiekunów Imię i nazwisko ucznia .. …………………….. podpisOświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły/ świetlicy*, które ukończyło 7 lat Imiona i nazwiska rodziców nr telefonu, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego;Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z dokumentem dotyczącym oświadczenia Rodziców/Opiekunów Prawnych o odbieraniu dziecka ze Szkoły.. kl .……ze szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub świetlicy w dniu ………………., o godzinie ………OŚWIADCZENIE o samodzielnym powrocie dziecka ze świetlicy.. Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka jest osobnym formularzem szkolnym, dostępnym w sekretariacie Szkoły lub u wychowawców oraz będzieOŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE..

zgodę rodzica.

JEDNORAZOWE OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA ZE SZKOŁY/ ŚWIETLICY, KTÓRE UKOŃCZYŁO 7 LAT .OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SAMODZIELNEGO POWROTU DZIECKA ZE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka …………………………………………………………… (imię i nazwisko ucznia/uczennicy) Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu szkoły przez syna/córkę przejmuję nad nim/nią opiekę i bioręwyrażenia woli dotyczącej samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice/opiekunowie.. Mamy dla was WZÓR takiego oświadczenia .. OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż wyrażam.Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły/ świetlicy*, które ukończyło 7 lat Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, nr telefonu, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego;W przypadku wyrażenia woli dotyczącej samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły/ świetlicy szkolnej pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.. Oświadczam, ze wyrażam/nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie……………………………….OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM POWROCIE DZIECKA ZE SZKOŁY/ŚWIETLICY,KTÓRE UKOŃCZYŁO 7 LAT .. pieczy nad dzieckiem dopuszcza możliwość samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej zgodnie z .. szkoły/ świetlicy szkolnej pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka ponoszą rodzice/prawniZGODA NA SAMODZIELNE PRZYCHODZENIE DZIECKA DO SZKOŁY I SAMODZIELNE JEJ OPUSZCZANIE Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne przychodzenie do Szkoły i samodzielne jej opuszczanie przez syna/córkę*: ……………………………………………………………….………………………………… (imię i nazwisko dziecka) uczennicą/ucznia* Szkoły Podstawowej Sacré Coeur w Tarnowie, ul.. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w sekretariacie szkoły oraz na Zapoznałam/em się z .Pobierz wzór oświadczenia rodziców w sprawie samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły do domu.. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt