Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 2020
.Zaświadczenia są wysyłane, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.. Oświadczenie o posiadaniu obywatelskiego polskiego.. 1 pkt.. W związku z powyższym, czy kierownik urzędu ma obowiązek wystąpić z zapytaniem o udzielenie .4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 5. nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 6. umiejętność szybkiego pisania na komputerze.. Umowa: na czas określony 1 rok, poczynając od dnia 1.10.2020 r .Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; Oświadczenie z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisku praktykant, zgodnie ze wzorem w dokumentach do pobrania.Przeczytaj także: Pracownik ochrony mienia musi mieć czystą przeszłość Pytanie: Zgodnie z art. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 04 grudnia 2020 roku w siedzibie6.. niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, 7. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku, Wymagania dodatkowe: ukończenie stażu urzędniczego w sądzie,3..

Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Uwaga: 1. czytelny podpis .. Title: przykładowy wzór wniosku "Oświadczenie o niekaralności za przestepstwo popełnione umvślnie" .. Oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy wyżej wymienionych dokumentów kandydat obowiązany jest okazać komisji rekrutacyjnej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.. Mile widziane: 1. umiejętność bezwzrokowego pisania na komputerze, 2.Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe jest typem dokumentu, który należy składać w odpowiednim oddziale Urzędu Skarbowego.. niekaralność i brak prowadzonych postępowań za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe, 4. zdolności analityczne, 5. komunikatywność, 6. umiejętność pracy w zespole, 7. odporność na stres, 8. wiedza ogólna i kultura osobista.. o pracownikach samorządowych.. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.Oświadczenie kandydata: o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.. Oświadczenie z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisku praktykant, zgodnie ze wzorem w dokumentach do pobrania..

Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zaświadczenie, które otrzymasz za pomocą systemu Krajowego Rejestru Karnego, będzie miało formę pliku XML.Pamiętaj, że nie możesz takiego zaświadczenia wydrukować, bo nie będzie ono urzędowym dokumentem.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych .OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, iż nie byłam(em) skazana(y)prawomocnym wyrokiem sądu zaumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe, oraz nie nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne lub skarbowe.. ( czytelny podpis)Osoba aplikująca na stanowisko urzędnicze w Sądzie składa oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.nie byłam/em skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w .przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań o ś w i a d c z a m - iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącymOświadczenie kandydata o niekaralności..

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub ...Ww.

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 6. oświadczenie o niekaralności powinno być składane przez każdą z osób stanowiących personel projektu w rozumieniu Wytycznych rozdział 3 pkt 1 lit. s), która dysponuje środkami dofinansowania, przy czym personel projektu to „osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj .świadomy/a* odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am* skazany/a* prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneOświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych .OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Ogólnego .5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 6. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 7.Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 8 za składanie fałszywych zeznań..

... świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).

Prawidłowo wypełnione zaświadczenie lub oświadczenie powinno zawierać informacje takie jak: miejscowość oraz datę, dokładne dane osobowe wraz z miejscem zamieszkania a także .5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie ustawy o postępowaniu w .oświadczenia: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającego na zatrudnienie, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowego;Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o braku prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druki do pobrania)..Komentarze

Brak komentarzy.