Pełnomocnictwo dla zastępcy dyrektora instytucji kultury
@ Teren działania instytucji kultury w statucie @ Pełnomocnictwo dla zastępcy dyrektora a podpis pod sprawozdaniami Rb-N i Rb-Z @ Organizacja wycieczek dla mieszkańców miasta i gminy7.. Wynika to z tego, że statut instytucji kultury może przewidywać jedynie utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisk zastępców dyrektora (art. 15 ust.. 8 ustawy o działalności kulturalnej).Jedyną kompetencją w tym zakresie w jaką ustawodawca wyposażył organizatora jest ustalenie sposobu wyłaniania powoływania zastępcy dyrektora oraz liczby zastępców.. Wybierając pełnomocnika, dyrektor powinien brać pod uwagę nie tylko na zaufanie, jakie ma do danej osoby, ale także jej kompetencje, doświadczenie, umiejętności merytoryczne oraz predyspozycje do zarządzania ludźmi .Pracownik zastępujący dyrektora w instytucji kultury, w której nie przewidziano zastępcy dyrektora, nie może być w żaden sposób wskazany w statucie.. Czy osoba, która została upoważniona do zastępowania dyrektora instytucji kultury na okres zwolnienia lekarskiego i następnie urlopu macierzyńskiego, powinna figurować na umowach o pracę i umowach-zleceniach podpisywanych z pracownikami i innymi osobami?Upoważnienie do zastępowania dyrektora.. Wybierając pełnomocnika, dyrektor powinien brać pod uwagę nie tylko na zaufanie, jakie ma do danej osoby, ale także jej kompetencje, doświadczenie, umiejętności merytoryczne oraz predyspozycje do zarządzania ludźmi zatrudnionymi w .Czy podczas nieobecności dyrektora samorządowej instytucji kultury jego zastępca może podpisać sprawozdanie Rb-N i Rb-Z?.

Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie.

Odwołanie następuje w tym samym trybie.Dyrektor Instytutu mógł działać za pośrednictwem pełnomocników.. Zastępca posiada pełnomocnictwo do „reprezentowania jednostki podczas jego nieobecności, a w szczególności do podpisywania pism i dokumentów, zastrzeżonych do podpisu dyrektora".. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania dyrektora instytucji kultury w zakresie nieuregulowanym w ustawie mają zastosowanie przepisy art. 68-72 Kodeksu pracy.. Statut instytucji kultury może przewidywać utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisk zastępców dyrektora.Do ustawy wprowadzono również przepis stwierdzający wprost, iż w instytucji kultury może być powołany zastępca dyrektora, o ile przewiduje to statut instytucji.. Czy osoba, która została upoważniona do zastępowania dyrektora instytucji kultury na okres zwolnienia lekarskiego i następnie urlopu macierzyńskiego, powinna figurować na umowach o pracę i umowach-zleceniach podpisywanych z pracownikami i innymi osobami?Sąd wskazał, że zgodnie z przepisem art. 15 ust.. Zasięgnięcie opinii nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu.Regulacje dotyczące pracownikw instytucji kultury zawiera Rozdział 2a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 ze zm.), o nowym tytule (zmienionym w wyniku nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2012 r.) Pracownicy instytucji kultury.dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostekdyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury Imiona i nazwiska ..

Z treści udzielonych pełnomocnictw wynikało,Upoważnienie do zastępowania dyrektora.

Poradnik Instytucji Kultury 11/2020.. Dyrektor MCK może powierzyć poszczególne czynności leżące w zakresie jego kompetencji osobom mu podległym, ponosząc odpowiedzialność służbową za ich działania i zaniechania.. Dyrektor instytucji kultury - zatrudnianie po zmianach od kwietnia 2019 r. Kiedy stosuje się procedurę powołania dyrektora instytucji kultury za zgodą związków zawodowych i organizacji twórczych - bez konkursu?. dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję..

Od zakresu umocowania zależy, jakie uprawnienia ma osoba zastępująca dyrektora.

Zastępca posiada pełnomocnictwo do „reprezentowania jednostki podczas jego nieobecności, a w szczególności do podpisywania pism i dokumentów, zastrzeżonych do podpisu dyrektora".A zatem z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, do dyrektorów bibliotek, domów oraz ośrodków kultury nie znajdą zastosowania przepisy art. 8 ust.. Pytanie dotyczy sposobu reprezentowania dyrektora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa?. Trzeba też zwrócić uwagę, że zastępca dyrektora działa na podstawie upoważnienia dyrektora i zakres jego zadań ustala również dyrektor.Przykład: Pełnomocnictwo do dokonania przez pełnomocnika czynności z sobą samym Działając na podstawie art. 95 § 1 KC, art. 96 KC, art. 98 KC oraz na podstawie art. 108 KC, udzielam Panu xxxxx YYYYY pełnomocnictwa do zawarcia w moim imieniu, jako sprzedającego, umowy sprzedaży rzeczy ruchomej A za cenę 30 000 zł, z Panem xxxxx YYYYY (moim pełnomocnikiem w niniejszej sprawie .Przepisy dotyczące funkcjonowania instytucji kultury nie precyzują jasno, jak daleko sięgają uprawnienia jej kierownika..

Mówią jedynie, że osoba ta zarządza instytucją kultury i reprezentuje ją na zewnątrz.

Technicznych /ZDT/ b) Zastępcy Dyrektora ds.. Rodzaj i zakres umocowania zależy od treści pełnomocnictwa.Poradnik Instytucji Kultury 11/2020.. Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla .Anna Gotkowska.. Od zakresu umocowania zależy, jakie uprawnienia ma osoba zastępująca dyrektora.. Przepisy przejściowe nowelizacji zezwalają, by dyrektorzy instytucji kultury powołani na stanowiska na czas określony przed dniem wejścia w życie nowelizacji pozostają na zajmowanych stanowiskach do końca okresu, na który zostali powołani.Nie powinno budzić jakichkolwiek wątpliwości, iż dyrektor biblioteki świadczy pracę na jej rzecz, wynika to wprost z art. 17 ust.. Zastępca posiada pełnomocnictwo do „reprezentowania jednostki podczas jego nieobecności, a w szczególności do podpisywania pism i dokumentów, zastrzeżonych do podpisu dyrektora".. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który stanowi, że zarządza biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz, jest to określenie obowiązków dyrektora jako pracownika.Czy podczas nieobecności dyrektora samorządowej instytucji kultury jego zastępca może podpisać sprawozdanie Rb-N i Rb-Z?. Pełnomocnictwa dyrektora w okresie objętym kontrolą mieli: zastępca dyrektora i główna księgowa, co ujawniono w rejestrze instytucji kultury.. 3 i 4 tej ustawy, z uwagi na wyraźne wyłączenia zawarte w art. 8 ust.6, a w efekcie ta grupa dyrektorów dalej będzie zajmować swoje stanowiska, z tym, że podstawą kontynuacji zatrudnienia dla części z nich będzie norma pozytywna wynikająca z regulacji przejściowej przepisu art. 8 ust.1 ustawy nowelizującej, a dla .Dyrektora instytucji kultury powołuje właściwa jednostka samorządu terytorialnego na czas określony lub nieokreślony po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych (art. 15 ustawy o działalności kulturalnej).. Dlatego konieczne jest określenie szczegółów kompetencji dyrektora w statucie lub w regulaminie instytucji.Mając na uwadze także dotychczasową linię orzeczniczą SN, do powołania zastępcy dyrektora instytucji kultury będzie miał zastosowanie art. 68 § 11 Kodeksu pracy, zgodnie z którym stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się na czas nieokreślony, a powołanie na czas określony może nastąpić tylko na podstawie przepisów szczególnych.Zarówno powierzenie obowiązków kierownika na podstawie FinPublU jak i udzielenie pełnomocnictwa do jego zastępowania może jednak dotyczyć tylko takiego pracownika, którego zakres kompetencji wynikający z FinPublU nie będzie kolidował z zakresem przekazanych mu obowiązków.Poradnik Instytucji Kultury 05/2014 Czy podczas nieobecności dyrektora samorządowej instytucji kultury jego zastępca może podpisać sprawozdanie Rb-N i Rb-Z?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt