Dofinansowanie do okularów w pracy wniosek
Dofinansowanie zakupu.refundacja okularów przez pracodawcę a L4 pracownika - napisał w BHP: Witam.. Tylko zakup okularów przez pracownika, który posiada stosowne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, jest wolny od podatku dochodowego.Jeśli chcielibyśmy otrzymać dofinansowanie do okularów korekcyjnych przez zakład pracy, konieczność ich stosowania musi być potwierdzona przez okulistę.. Podczas okresu próbnego oraz pracy na czas określony ( 1 roku) podobno nie należało mi się dofinansowanie do zakupu .. Mam więc pytanie: czy mogę o tą refundację starać sie na zwolnieniu czy dopiero jak wrócę do pracy?. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Oprócz zaświadczenia pracownik będzie potrzebował faktury lub rachunku potwierdzającego zakup.. W tym wypadku liczy się jednak tylko to wystawione przez lekarza okulistę w trakcie kontrolnych badań pracowniczych.Natomiast w sytuacji, w której podwładny wystąpi do zatrudniającego o zwrot kosztów zakupu nowych okularów korekcyjnych, uzasadniając ten wniosek jedynie zniszczeniem tych dotychczas używanych, to pracodawca nie musi (choć może - kierując się okolicznościami danego przypadku) przystać na przedmiotową prośbę, chyba że regulamin .Informacja o składaniu wniosków o dofinansowanie do szkoleń i dofinansowaniu do zakupu okularów korygujących, oraz informacji zwrotnej co do decyzji o przyznaniu lub odmowie dofinansowania..

Wniosek o dofinansowanie kształcenia.

Wysokość refundacji kosztów zakupu okularów dla pracowników pozostaje w kompetencji danego pracodawcy i powinna zostać określona w przepisach wewnętrznych.Aby ubiegać się o dofinansowanie okularów przez pracodawcę należy posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające wadę wzroku.. Podsumowując - pracodawca ma prawo dokonać oceny, czy wykonuje Pani pracę przy komputerze przez co najmniej 20 godzin tygodniowo (tyle wynosi połowa etatu nauczyciela).W związku z licznymi przypadkami błędów i nieprawidłowości przy potwierdzaniu przez przełożonych na raportach policjantów i podaniach pracowników cywilnych uprawnień do refundacji zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym przypominam, iż w tym zakresie obowiązującymi aktami prawnymi są:W takcie badania kontrolnego okazało się, że znacznie pogorszył się mu wzrok i musi stosować okulary w trakcie pracy z monitorem ekranowym.. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia okularów ponowne koszty poniesione przez pracowników nie będą zwracane.. Pracodawca ma więc obowiązek zapewnienia mu okularów korygujących wzrok pomimo, że od poprzedniego badania profilaktycznego nie minął nawet rok czasu.Strona 1 z 4 - dofinansowanie do zakupu okularów - napisał w Różne tematy: Witam, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie: Po jakim czasie pracy należy mi się dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze..

Wniosek o przyznanie dofinansowania do okularów korygujących.

Dofinansowanie do okularów NFZ sięga maksymalnie 50 złotych za jedną soczewkę (100 zł za parę).. Pracodawca może zwrócić pracownikowi koszty zakupu tych okularów, może też sam kupić okulary zalecone przez lekarza okulistę.. wniosek pracownika o refundację kosztu zakupu okularów, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, b. zaświadczenie/opinia o potrzebie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza okulistę w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej,WNIOSEK o refundację kosztów za okulary korygujące wzrok przysługujące pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.. 3.WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK PODCZAS PRACY PRZY OBSŁUDZE MONITORA EKRANOWEGO.. Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej dla dziecka członka.. WNIOSEK.W przypadku dofinansowania kosztów okularów zwrotu należy dokonać po przedłożeniu przez pracownika zaświadczenia lekarskiego (wydanego w wyniku badań profilaktycznych) o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok i dokumentu zakupu, np. faktury..

W jakiej kwocie przysługuje dofinansowanie do okularów w pracy?2.

Przy czym w przypadku dofinansowania do okularów nie ma znaczenia fakt, czy pracownik będzie musiał nosić okulary przez cały dzień, czy też tylko do pracy przy komputerze.To samo będzie miało miejsce w przypadku, gdy okulary ulegną zniszczeniu lub zgubieniu, a pracownik wystąpi z wnioskiem do pracodawcy o ich refundację.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2016 Rektora PWSIiP w Łomży.. Pracodawca powinien ustalić z pracownikiem wysokość zwrotu na podstawie faktury albo oszacować określony limit.Dofinansowanie okularów przez pracodawcę polega na tym, że musisz sam lub sama zakupić okulary - soczewki okularowe i oprawki, a następnie zabrać za nie fakturę.. Natomiast w przypadku refundacji twardych soczewek kontaktowych możemy otrzymać aż 350 złotych.Pracodawca musi dofinansować pracownikowi zakup okularów korekcyjnych, gdy ten musi podczas pracy wykorzystywać monitor..

Wynika to z regulacji zawartych w Kodeksie pracy.

Obecnie przebywam na dłuższym zwolnieniu lekarskim, a w kwietniu mogłabym starać się o refundację okularów u pracodawcy.. Wniosek o zapomogę losową.. Pozdrawiam.Wniosek o dofinansowanie zakupu okularów korygujqcych wzrok do pracy przy obstudze monitorów ekranowych 1.. Lekarz nie może jednak wydać takiego orzeczenia podczas każdej wizyty, a jedynie w czasie badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznych badań pracowniczych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych).Zaświadczenie uzyskane od lekarza okulisty w trakcie prywatnej wizyty nie będzie podstawą do uzyskania dofinansowania do okularów w pracy.. Okulary korygujące/ soczewki kontaktowe* zostały zakupione w oparciu o zalecenie lekarza medycyny pracy w ramach badań profilaktycznych.. wniosek o dofinansowanie kosztÓw zakupu okularÓw koryguj Ących wzrok podczas pracy przy obsŁudze monitora ekranowego.. 2.Komórka organizacyjna …………………………………………………………………………………………………………………………….. §8.Kwestia dofinansowania pracownikom zakupu okularów korekcyjnych została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr.. Obowiązek ten w ogólnym zarysie wynika z art. 207 Ustawy z dnia 26 czerwcaDofinansowanie do okularów nie pokryje kosztów gustownych oprawek, pozwoli jednak obniżyć lub całkowicie wyeliminować koszty zakupu soczewek.. i. dane dotycz Ące pracownika 1. imi ę i nazwisko .. 2.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH PODCZAS PRACY PRZY OBSŁUDZE MONITORA Proszę o refundację części kosztów zakupu okularów korygujących/ soczewek kontaktowych* do pracy przy obsłudze monitora.. 148, poz. 973) zgodnie z którym pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku z monitorem ekranowym (przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy) okulary korygujące wzrok, zgodne z .WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO OKULARÓW KORYGUJĄCYCH CZŁONKÓW OIPIP W RZESZOWIE W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań, niedokładnie czy nieczytelnie wypełnionego, wnioskodawca będzie jednorazowo wzywany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, pod rygorem odmowy przyznania dofinansowania.. Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej w związku z przejściem na emeryturę.. Dopiero później możesz starać się o otrzymanie zwrotu pieniędzy za okulary.. Faktura vat 2.Wniosek.. O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW KORYGUJĄCYCH WZROK PODCZAS PRACY PRZY OBSŁUDZE MONITORA EKRANOWEGO.. W załączeniu: 1.Okulary takie muszą być zgodne z zaleceniem lekarza.. Przepisy § 6 nie dotyczą pracowników, którym okulary uległy zniszczeniu w trakcie wypadku przy pracy.. W sytuacji, gdy termin następnych badań okresowych jest odległy, a pracownikowi pogorszył się wzrok należy zwrócić się do pracodawcy o skierowanie na dodatkowe badanie okresowe.. Pracuję średnio 7 godzin przy komputerze.. Załączniki: 1.. Alternatywą jest rachunek, który potwierdzi Twój zakup.Oświadczenie o potrzebie noszenia okularów przez pracownika lekarz powinien wydać w trakcie badań pracowniczych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt