Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalenia doskonalenia zawodowego
Nr 4 - 28.08.2008 w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji .Uchwała nr 17/20/21 w sprawie ustalenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2021-2024 : 23.12.2020 11:07: Uchwała nr 16/20/21 w sprawie wyrażenia opinii na temat podjęcia działalności w szkole przez organizatorów konkursów dla uczniów : 23.12.2020 11:05UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalnościPrzekazanie uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji specjalistycznej jednostce nadzoru-Centrum Edukacji Artystycznej oraz informacji do organu prowadzącego szkołę: 27/03/2014: Przekazanie kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji w następnym roku .sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, ewaluacja wewnętrzna, nadzór pedagogiczny, dokumenty szkolne, rada rodziców w przedszkolu, podstawa programowa, dokumentacja przedszkola, szkolne sprawy, sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego, plan nadzoru pedagogicznego 2013 2014, dokumentacja pracy przedszkola, ko .Aktualna analiza zadań dyrektora szkoły znalazła się w artykule Romana Lorensa, opublikowanym w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 8/2012>> Zadania ogólne dyrektora..

Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalenia doskonalenia zawodowego.

Tekst pierwotny.. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2014 r. .. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 20/2019/2020: w sprawie zaopiniowania programów nauczania na rok szkolny 2020/2021Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2018/2019: w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego: Uchwała Rady Pedagogicznej nr 4/2018/2019 (23kB) 5.. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalenia doskonalenia zawodowego .. 14 września 2015 r. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.. Nr 1 - 28.08.2008 w sprawie zmiany zapisu w regulaminie działalności Rady Pedagogicznej dotyczącej protokolanta.. Nr 2 - 28.08.2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły.. 14 września 2015 r.Szanowni Państwo, 4 marca 2019 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał Zarządzenie nr 351/2019 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2019 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - akt wykonawczy do Uchwały nr VII/105/2019 .Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania doradztwa zawodowego Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowaUCHWAŁY W ROKU SZKOLNYM 2008/2009..

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania planu finansowego.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które .. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Miejskiej Czarna Woda w 2010 r.Uchwała nr XXXV/159/14 Rady Gminy Trzcianne z dnia 31 marca 2014r.. 1 pkt 4. ustawy o systemie oświaty) Ustala (pobierz: Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie ustalenia doskonalenia zawodowego)Uchwała nr 1/2019/2020.. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Jabłonka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które .uchwała nr XXII/192/09 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 17 grudnia 2009r..

Przykład uchwały rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego.

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 lutego 2012r.. Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/208/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4 w Skierniewicach.Wzór aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego: Wzór pisma dyrektora do rady rodziców przedszkola w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela: Wzór protokołu z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej: Wzór zarządzenia dyrektora przedszkola w spr powołania komisjiGminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy 1 16 uchwał rady pedagogicznej do podjecia przed nowym rokiem szkolnym 2016/2017 Przed nowym rokiem szkolnym dyrektor, wraz z radą pedagogiczną, musi podjąć wiele decyzji,w tym m.in. uchwałę12_Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór).rtf : 39,2k : 13_Uchwała Rady Gminy w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego (przykład).rtf : 41,6k : 14_Pismo do rodziców uczniów z informacją o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór).rtf : 40,5k(Dz.U.. ZOBACZ WSZYSTKIE.. Nr 3 - 28.08.2008 w sprawie zatwierdzenia do realizacji programów autorskich i innowacji pedagogicznych.. Wzór pisma o wyznaczenie opiekuna stażu.Uchwała Rady Pedagogicznej nr 19/2019/2020: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021: Uchwała nr 19/2019/2020 (12kB) 20..

Uchwała nr 2/2019/2020Uchwała rady pedagogicznej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2018/2019: w sprawie dotyczącej zaopiniowania programu doradztwa zawodowego : Uchwała Rady Pedagogicznej nr 5/2018/2019 (24kB) 6.Uchwała nr 4/2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 23.08.2016r.. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do statutu .Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - po 01.09.2019 r. Załączniki Zarządzenie Nr 20-2019 po 01-09-2019Przykładowy wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu rady pedagogicznej Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa Kategoria: Statuty, koncepcje pracy, uchwałyUchwały rady pedagogicznej w zakresie jej kompetencji stanowiących i opiniodawczych określa ustawa o systemie oświaty (art. 41 ust.1, 2).. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 41 ust.. Pobierz dokument.. w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Uchwała nr 3/2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 23.08.2016r.. UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Łączności w Krakowie.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim:Stanowisko rady w sprawie planu pracy powinno być wyrażone w formie uchwały.. w sprawie zaopiniowania .Uchwały Rady Pedagogicznej 2019/2020.. Podstawa prawna: art.70 ust 1pkt 4 ustawa prawo oświatowe z dnia 14 XII 2017 Dz. U.. INNE DOKUMENTY W KATEGORII SPRAWY KADROWE.. Plan opracowany został w oparciu o: wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego.. Data publikacji: 6 września 2019 r. Poleć znajomemu.. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Chorzowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt