Wzór wniosku o przyznanie świadczenia z zfśs w szkole
DLA EMERYTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE.. Uzasadnienie zło żonego wnioskuWNIOSEK O PRZYZNANIE USŁUG LUB ŚIWADCZENIA SOCJALNEGO Z ZFŚS Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgłaszam wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w formie: (*właściwe podkreślić) 1.. Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku rodziny emeryta / rencisty i dodatkowej dopłaty do wypoczynku dziecka.Wnioski dotyczące świadczeń socjalnych - wczasy pod gruszą z ZFŚS 2021. dostępne są już wnioski na świadczenia socjalne - wczasy pod gruszą - za 2021 r., które należy dostarczyć do szkoły (osobiście, drogą elektroniczną, listownie) wraz z oświadczeniem o dochodach za 2020 r. (zgodnie z zeznaniem podatkowym).Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego.. Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży - pobierz w formacie pdf: 2. wzór pdf 193.48 KB wzór word 59.5 KB.ZFŚS w szkole i przedszkolu Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.. Oświadczam, że średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym2 w poprzednim roku kalendarzowym mieści się w przedziale:Podpowiadamy, jak zgodnie z prawem dysponować środkami ZFŚS w szkole oraz jak opodatkować świadczenia po zmianie przepisów od 1 stycznia 2018 r. Wielkanoc z ZFŚS w szkole przyznawanie i opodatkowanie świadczeń - Portal OświatowyByli i obecni Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie mają możliwość złożenia wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS tytułem dofinansowania krajowego i zagranicznego wypoczynku do 19 czerwca 2019 r. (wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły)..

Wniosek o przyznanie paczki świątecznej.

- wnioski z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą przyjmowane.WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS.. Do góry.Wzór 2.. Wzór 1.. Natomiast cele funduszu sa określone z regulaminie (oraz ustawie) - to także świadczenia zw. z dziećmi, bliską rodziną.. Pobierz plik.. W razie wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych we wniosku o przyznanie świadczenia z Funduszu oraz w oświadczeniu o dochodach, Dyrektor Szkoły ma prawo zażądać przedłożenia odpowiednich dokumentów (np. zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia o wysokości zaliczki na podatek dochodowy odprowadzanej przez osobyZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .. KlauzulaInformuje o tym również Ustawa o zmianie niektórych ustaw z 8 maja 2018. obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Załącznik 1.. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS.. Specjaliści radzą, jak wydatkować środki z funduszu zgodnie z prawem.uprawnienie polega na przyznaniu świadczenia na wniosek pracownika (lub emeryta), podstawą jest bycie pracownikiem (lub emerytem), aby wnioskować o świadczenie z zfśs.. Wczasy pod gruszą - pobierz w formacie pdf: 5.. Zapomoga (pomoc pieniężna lub rzeczowa) - pobierz w formacie pdfWnioskuję o przyznanie mi świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości i według kryteriów ustalonych przez Komisję Socjalną i osiągniętych dochodów za rok ……… (ubiegły) OŚWIADCZENIE O DOCHODACH PRACOWNIKA / EMERYTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIE Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Stan rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe ……………..

Załącznik nr 6 Wzór wniosku o przyznanie świadczenia na cel inny niż wyżej wymienione.

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚS.. Krąg tych osób określają szczegółowe postanowienia regulaminu ZFŚS.Wniosek o1: dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS SGH przyznanie świadczenia bożonarodzeniowego z ZFŚS SGH Proszę o przyznanie świadczeń w roku …….. nr 2e: Pobierz: Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego - zał.. wzór pdf 587.11 KB wzór word 36.42 KB.Wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!Czasopismo dedykowane jest praktykom z doświadczeniem w obsłudze kadr i płac jednostek oświatowych.. Wniosek.. Przeznaczenie Funduszu § 8.1. Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie: 1) róŜnych form krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych, 2) wczasów profilaktyczno-zdrowotnych, sanatoriów, kolonii, obozów, zielonych szkół, 3) udziału osób uprawnionych w imprezach kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych, 4) pomocy materialnej - rzeczowej lub .Załącznik nr 5 Wzór wniosku o przyznanie zapomogi socjalnej w postaci świadczenia pieniężnego na zwiększonych wydatków w okresie przedświątecznym..

Oświadczenie o sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS w szkole.

Regulamin funduszu socjalnego; załącznik 2 : Wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego; załącznik 2a : Wzór wniosku o przyznanie świadczenia na cele mieszkaniowe; załącznik 2b : Wzór umowy o świadczenie na cele mieszkaniowe; załącznik 3 : Plan podziału środków ZFŚSWNIOSEK o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na:-przyznanie pomocy finansowej w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie Świąt Wielkanocnych - przyznanie pomocy finansowej w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego NarodzeniaNOWE wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego.. ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.. nr 2f: Pobierzrodziny w celu korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; 2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu postępowania o przyznanie świadczeń z ZFŚS zgodnie z przepisami.W regulaminie ZFŚS powinny być także określone wzory wniosków i dokumentów, które powinien złożyć pracownik ubiegający się o świadczenie socjalne - w tym także wzór oświadczenia o dochodach..

Załącznik nr 7 Progi dochodowe ZFŚS.Odpowiedź prawnika: Wniosek o przyznanie świadczenia.

Wniosek można wypełnić online klikając link na dole strony.. Prosz ę o udzielenie świadczenia socjalnego:* a) zapomogi pieni ężnej, b) zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej, c) cz ęściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatorium, uzdrowisku, zakładzie rehabilitacyjnym.. WZORY DOKUMENTÓW ZFŚS.8.. Oświadczenie można pobrać tutaj ->>.zaŁĄcznik 1 wniosek o przyznanie Świadczenia ze ŚrodkÓw zfŚs: zaŁĄcznik 2 oŚwiadczenie o dochodach zfŚs za rok 2020: zaŁĄcznik 3 umowa sosw zfŚs: zaŁĄcznik 4 klauzula informacyjna (cuw) zfŚs: wniosek w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej kn: porĘczenie poŻyczki - do umowy sosw zfŚs: wniosek o przyznanie dofinansowania do doskonalenia zawodowego : opieka na syna/cÓrkĘ: arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia: wniosek o podjĘcie postĘpowania .- pobierz w formacie pdf: Wzory wniosków o przyznanie świadczenia z ZFŚS: 1.. Zielona szkoła - pobierz w formacie pdf: 3.. INFORMACJA.. W przypadku gdy brak jest odrębnego wzoru takiego oświadczenia, tworzy się tzw. ogólny wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego, w którym zawiera się klauzulę następującej .Wzór regulaminu zfśs III.. Do wniosku KONIECZNE jest złożenie oświadczenia podatkowego i w formie papierowej dostarczenie do szkoły (pocztą lub do portierni).. Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.. WZORY DOKUMENTÓW ZFŚS.. Dopłaty do wczasów zorganizowanych* 2.. Przepisy stanowią, że przyznanie świadczeń z ZFŚS uzależnione jest od sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej osoby uprawnionej do takich świadczeń.. Pożyczka - pobierz w formacie pdf: 4. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Załącznik 1.. Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt