Wzór upoważnienie do odbioru wyników badań histopatologicznych
Odbiór badań możliwy jest także przez osobę upoważnioną .F/QP-DO-1/01/(09) UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ: PRZY ODBIORZE WYNIKÓW NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI OSOBY UPOWAŻNIONEJ.. Wyniki badań dla pacjentów ambulatoryjnych wydawane są w dni robocze w godzinach od 11:00 do 15:00 w Punkcie Rejestracji Zakładu Medycyny Laboratoryjnej.Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz wygodę naszych pacjentów, wyniki badań laboratoryjnych można teraz bezpłatnie sprawdzić poprzez nasz system informatyczny.. Skierowanie na badanie cytologiczne moczu.. Imię i nazwisko pacjenta.. : …., PESEL:.. imię nazwiskoUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a.. (czytelny podpis osoby upoważniającej) (czytelny podpis osoby przyjmującej upoważnienie) Author: pomykol Created Date: 3/15/2012 10:55:38 AM .2.. Czy szpital może wysłać na adres pacjenta wynik badania histopatologicznego ,.UPOWAŻNIENIE Upoważniam…………………………………………………………….. /Imię nazwisko osoby upoważnionej/ PESEL .Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa Sekretariat pon.. Zapraszamy.. Amiodaron - skierowanie.. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 tel: 22 514 60 00 / tel/fax: 22 514 60 602-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb 2-152 docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb WyszukiwaniePobranie wycinków do badania histopatologicznego pozwala na dokładne..

Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań.

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej Nie upoważniam kogokolwiek do uzyskania informacji o wykonanym badaniu/stanie mojego zdrowia Upoważniam do uzyskania informacji o moim badaniu diagnostycznym/stanie mojego zdrowia Pana/PaniąUpoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta: .. , adres .Pacjent ma prawo do wskazania dowolnej liczby osób upoważnionych do odbioru dokumentacji medycznej, w tym wyników badań laboratoryjnych, ale to upoważnienie powinno zostać sporządzone w .Skierowanie na badanie histopatologiczne.. Standardowe badanie histopatologiczne trwa około 3, 4 dni, a czas oczekiwania na wynik zależy od placówki i może wynosić nawet 10 dni, w zależności od koniecznych procesów związanych z przygotowaniem próbki do badania oraz dostępności personelu medycznego.. Jeśli chcesz upoważnić kogoś do odebrania Twoich wyników badań , pobierz i wypełnij odpowiedni .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA HIST-PAT Dane pacjenta: Imię Nazwisko .. upoważniam Pana/Panią .ODBIÓR WYNIKÓW.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/yJak już wyżej wspomnieliśmy, upoważnienie pozwala na wykonywanie pewnych czynności w naszym imieniu, a pełnomocnictwo jest zaś wyrażeniem woli, np. w przypadku zawierania umowy, gdy udzielamy komuś pełnomocnictwa do podpisania jej w naszym imieniu..

Upoważnienie do odbioru wyników badań.

Wzór upoważnienia.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK .. Panel infekcji odkleszczowych - skierowanie.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!. Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia u pracodawcyUpoważnienie do odbioru wyników badań Ja, niżej podpisana/y .Tak, ale wyłącznie pod warunkiem, że osoba wykonująca badania podpisze odpowiednie upoważnienie, uzupełnione o pełne dane osoby, której zleca odbiór swoich wyników.. BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH.. Profil steroidowy - skierowaniemiejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………, PESEL .Wznawiamy pobieranie materiału do badań w soboty od dnia 06.06.2020 r. w godzinach 7:00 - 10:00.. Zespół łamliwego chromosomu X - skierowanie.. WYNIKI BADAŃ.miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYKONANIA BADAŃ / ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ Ja, niżej podpisana/y .Upoważnienie do odbioru wyników badańanaliza jego tematy (upoważnienie do odebrania wyników badań, upoważnienie do odbioru wyników badań wzór, upoważnienie do odbioru badań) i głównych konkurentów (wsd.org.pl, cmradzymin.pl, szpital.legnica.pl)Wzór upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej .Dmog/0104 ..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .Miejscowość, data:……………………………………………………….. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .Upoważnienie do odbioru wyników badań.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Poniżej znajdują się wzory upoważnień gotowe do pobrania i wypełnienia.. UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA HIST-PAT.. Kariotyp - skierowanie.. Poniżej znajdują się wzory upoważnień gotowe do pobrania i wypełnienia.. Gruźlica - skierowanie.. Pacjenci, którzy nie mogą odebrać wyników osobiście, zobowiązani są do wypełnienia upoważnienia dostępnego w punkcie pobrań.. Upoważnienie jednorazowe (uprawnia do jednorazowego odbioru wyników badań w imieniu innej .Badanie histopatologiczne - czas oczekiwania na wynik.. Upoważnienie do odbioru wyników badań.. Dane pacjenta: Imię Nazwisko.. W związku z koniecznością zamknięcia Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 wyniki badań histopatologicznych z Oddziałów Szpitalnych /Poradni Specjalistycznych/ Pracowni Endoskopii zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 15 od dnia 19 marca 2020 r. będą do odbioru w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul.Zamieszkały.upowaŻnienie do odbioru wynikÓw upowaŻniam paniĄ/pana: imiĘ i nazwisko osoby upowaŻnionej: typ i numer dokumentu toŻsamoŚci (dowÓd osobisty lub paszport)*: do osobistego odbioru sprawozdania z badaŃ laboratoryjnych: imiĘ i nazwisko pacjenta: pesel**: data rejestracji badaŃ/nia lub nr zlecenia: miejscowoŚĆ, data czytelny podpis pacjenta/przedstawiciela ustawowegodo .Upoważnienie do odbioru wyników..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt