Zmiana decyzji administracyjnej nieostatecznej
Organ administracji publicznej, stosując ten .decyzji administracyjnej Decyzja ostateczna -nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 16 k.p.a.). z o.o., informuje, że w praktyce decyzje nieostateczne - a więc wydane przez organy I instancji - nie mogą zostać wykonane już po ich wydaniu.I SA 2076/98) stwierdził, że zgodnie z art. 132 § 1 k.p.a.. W orzecznictwie wskazano, że dopuszczalne jest wszczęcie postępowania nieważnościowego co do decyzji nieostatecznej, a więc takiej, od której wciąż przysługuje odwołanie.W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego Dyrektor IS prawidłowo ocenił, że przesłanka zawarta w art. 239b § 1 pkt 4 o.p., uzasadniająca nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z 5 listopada 2012 r., została zrealizowana, bowiem termin do upływu przedawnienia zobowiązania określonego tą decyzją, który przypadał na koniec 2012 r., był w dacie wydania zaskarżonego postanowienia krótszy niż trzy miesiące.Dopuszczalność zmiany (uchylenia) decyzji związanej w postępowaniu administracyjnym - uwagi krytyczne na tle orzecznictwa.Zmiana decyzji administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody".. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej również ma formę decyzji, a tym samym istnieje możliwość odwołania się od niej.Uchylenie, zmiana i stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej albo wznowienie postępowania zakończonego taką decyzją jest możliwe jedynie w przypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawach szczególnych.Odwołanie przysługuje adresatowi decyzji wydanej przez organ I instancji..

Od każdej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji.

Nie można bowiem orzekać o samym terminie wykonania decyzji nieostatecznej i niewykonalnej przed rozstrzygnięciem sprawy w postępowaniu odwoławczymważności „decyzji", a zatem uznać należy, że ustawodawca zamierzał pod-dać reżimowi art. 156. oba rodzaje decyzji: ostateczne i nieostateczne..

Strona ma na złożenie odwołania 14 dni od daty doręczenia jej decyzji.

".Podsumowując, możliwość zmiany decyzji nieostatecznej obejmuje jedynie przypadek wniesienia odwołania od decyzji, w następstwie którego organ pierwszej instancji uwzględniając odwołanie w całości może sam zmienić swoją decyzję albo uczyni to już organ odwoławczy, który z urzędu - nie będąc związanym granicami odwołania - bada sprawę niejako od początku pod względem merytorycznym.Autonaprawa decyzji następuje najczęściej na skutek zgłoszenia odwołania przez stronę (osoby fizycznej, osoby prawnej, adresata decyzji).. A nawet od określonej przesłanki uzasadniającej jego wszczęcie.Odpowiedź: W postępowaniu odwoławczym organ I instancji może uchylić lub zmienić własną decyzję w ramach tzw. "autokontroli" w terminie 7 dni od wpłynięcia odwołania.. Zgodnie z art. 154 § 1 kpa „Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.. Wydana w I instancji jest decyzją nieostateczną i przed upływem terminu do wniesienia odwołania nie ulega wykonaniu (14 dni od dnia jej doręczenia), chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa § 1..

Przepisy art.Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji nie może dotyczyć decyzji nieostatecznej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z art. 239a Ordynacji podatkowej wynika, że wykonaniu podlega wyłącznie decyzja ostateczna.. ).Decyzja nieostateczna.. 2a poprzedniej ustawy z 29 listopada 1990 roku , ale nie jest z nim tożsama.Nie może on zatem przed upływem terminu do złożenia odwołania uchylić tej decyzji, zmienić ani wydać nowej decyzji w sprawie.. Mianem ostatecznych należy natomiast określić te decyzje, które nie mogą zostać zaskarżone odwołaniem, nie zostały zaskarżone, mimo że odwołanie przysługiwało oraz te, w stosunku do których upłynął 14-dniowy termin do wniesienia .Granice rekonstrukcji akt zależą także od trybu postępowania zmierzającego do weryfikacji decyzji administracyjnej (stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej, wznowienie postępowania, uchylenie lub zmiana decyzji nieostatecznej).. Robert Tomaszewski, Prezes Saveinvest Sp.. Zobacz poniżej kiedy i jak możesz to zrobić.. Staje się ostateczną dopiero wówczas, gdy strona postępowania, we właściwym terminie, nie złoży od niej odwołania, a w przypadku wniesienia odwołania, gdy rozpozna ją organ odwoławczy i utrzyma w mocy.decyzji nieostatecznej, drugi reguluje zaś instytucję autokontroli decyzji osta-tecznej w ramach postępowania sądowoadministracyjnego uruchamianego na skutek wniesienia skargi..

Przepis art. 154 może być zastosowany tylko wtedy, gdy za zmianą lub uchyleniem decyzji przemawia słuszny interes stron lub interes publiczny.

Poza obszarem moich zainteresowań pozostaną na-tomiast instytucje prawne przewidziane w rozdziałach 12 i 13 działu II k.p.a.O istnieniu decyzji administracyjnej przesądza jej treść, a nie .. zmiana terminu wykonania decyzji jest niedopuszczalna.. organ może wydać nową decyzję, zmieniając lub uchylając swoją decyzję, jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na .§ 1.. Związanie decyzją oznacza, że organ nie może także uchylić się od tego związania" (A. Wróbel (w:) M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego.. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być za jej zgodą uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes strony.. Uzasadnienie: W postępowaniu odwoławczym istnieje możliwość uchylenia decyzji przez organ, który wydał tę decyzję.Na podstawie art. 154 § 1 K.p.a., decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa, może być uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika.. Wynika to z art. 61 § 1 oraz 3 p.p.s.a., które przewidują, że wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji dotyczyć może wyłącznie decyzji, na którą składana jest skarga do sądu administracyjnego.Decyzja wydana przez organ podatkowy pierwszej instancji nie jest ostateczna..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt