Upoważnienie dla zastępcy burmistrza
akt I GSK 1153/18 i I GSK 620/20 podkreśliła,.Wydanie decyzji w imieniu tego organu przez zastępcę lub innych pracowników może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia wójta, burmistrza (prezydenta miasta .Zarządzenie Nr 81/2020/2020 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 19 maj 2020 roku w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek do dokonywania niektórych czynności.. w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności oraz upoważnienia dla nieetatowego Zastępcy Burmistrza ChodczaObwiniona (…), pełniąc w czasie zarzucanych czynów funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta (…) przekroczyła zakres upoważnienia do dokonywania wydatków budżetu Gminy i Miasta (…) na rok 2015 r. to jest: a.. Zastępca Burmistrza posiada upoważnienie do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem.Dla skutecznego działania zastępcy burmistrza konieczne jest upoważnienie dokonane osobiście przez burmistrza, które winno mieć swoje źródło w przepisach ustawowych.. ).Wyjaśnienia dot.. Odpowiedź Tak, choć forma tych upoważnień (konieczność sporządzenia pełnomocnictwa lub nie) zależeć będzie od tego, czy zastępca burmistrza ma jedynie prowadzić określone sprawy gminy, czy również wydawać decyzje administracyjne i składać oświadczenia woli w imieniu burmistrza.Zastępca burmistrza musi mieć upoważnienie..

Zastępca burmistrza może podpisywać decyzje podatkowe.

Aby tak się stało, potrzebne jest jednak pisemne upoważnienie wydane przez burmistrza jako organ podatkowy.Izba, powołując się na dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym szczególnie stanowisko NSA, wyrażone w uzasadnieniach wyroków o sygn.. Aby temu zapobiec, kierownik jednostki w ramach tworzenia w niej .Konsekwentnie, na podstawie art. 7 pkt 1 powołanej ustawy o pracownikach samorządowych, ustawodawca do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy, odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zastrzegł czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do jego zastępcy.BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek do dokonywania niektórych czynności Na podstawie § 18 pkt 6 uchwały nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach OpolskichZarządzenie Nr 0050.57.2018 Burmistrza Kożuchowa z dnia 13 marca 2018r.. Tym samym wszystkie czynności dotyczące stosunku służbowego zastępcy organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego stopnia podstawowego wykonuje, jako pracodawca samorządowy, organ wykonawczy danej jednostki.Wójtowie, burmistrzowie i prezydencji miast zostali zatem upoważnieni do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w rejestrach: PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego oraz w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry.Szeroki zakres obowiązków głównego księgowego sprawia, że w razie jego nieobecności w pracy jednostka praktycznie nie może prawidłowo funkcjonować ze względu na brak możliwości wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz prawidłowego rejestrowania w księgach rachunkowych wykonywanych operacji gospodarczych..

Czy dla uprawnienia działań zastępcy burmistrza muszą być podpisane przez burmistrza odpowiednie upoważnienia?

Data podjęcia: 2015-01-05.. „w dniu 22 października 2015r.. roku w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (PDF, 55.9 KiB .NSA stwierdził, że: „Upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, nie powoduje wyłączenia kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta ) do rozstrzygania wymienionych spraw, stosownie do ogólnej zasady wyrażonej w powołanym art. 39 ust.. Z treści upoważnienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 162/2019 Burmistrza Gminy Prusice wynika, że Sekretarzowi Gminy Prusice udzielono upoważnienia do prowadzenia i załatwiania wszystkich spraw należących do właściwości Burmistrza.. Wójt jest organem wykonawczym gminy.Powołanie zastępcy jest obowiązkiem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jednakże organ ten, działając w granicach określonych ustawowo, w gminach liczących powyżej 20.000 mieszkańców może samodzielnie decydować o liczbie zastępców.W upoważnieniu takim wójt może np. powierzyć zastępcy kompetencje do wydawania decyzji indywidualnych w sprawach podatkowych, przygotowanie konkretnego projektu uchwał rady gminy itp..

Wójt nie może powierzyć swojemu zastępcy wykonania określonego zadania w drodze ustnego polecenia.Zgodnie z art. 33 ust.

Data wejścia w życie: 2015-01-05.. Ponadto wskazał, że.Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Chodcza z dnia 7 grudnia 2020. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/2020 Burmistrza Chodcza z dnia 28 października 2020r.. Ustawa ustrojowa gminy nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń.. burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.. Pliki do pobrania: Zarządzenie nr 81.2020 z dnia 19 maja 2020 roku (PDF, 247.73 KB, ilość pobrań: 604) .Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może przekazać zastępcy swoje zadania i kompetencje, w tym te realizowane jako organ wykonawczy.. Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy.. Pogląd, że jakakolwiek inna osoba poza wskazaną przez Prezesa Rady Ministrów miałaby pełnić funkcję organu wykonawczego gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) w razie wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji, jest pozbawiony podstaw prawnych.Zarządzenie Nr WAO.0050.11.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: upoważnienie Zastępcy Burmistrza ds.społeczych - 2020 -Prusice.. Z rozstrzygnięciem nadzorczym nie zgodził się burmistrz, który wniósł skargę do WSA w Olsztynie domagając się uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia.Powierzam Panu Andrzejowi Brzezina - Drugiemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic prowadzenie spraw Gminy Krapkowice, upoważniam go do wydawania w moim imieniu decyzji administracyjnych oraz do jednoosobowego reprezentowania Gminy Krapkowice i Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w stosunkach zewnętrznych, w tym do jednoosobowego składania oświadczeń woli dotyczących zarządu mieniem, zawierania umów, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Gminy Krapkowice - w .W myśl art. 26a ust..

4 wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy, z kolei art. 33 ust.

Status: Zmieniony.Ze względu na doręczenie upoważnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinno być ono wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego (art. 33 §2a K.p.a.. Wybory .. Spółki miejskie; Instytucje kultury; Jednostki budżetowe; Jednostki organizacyjne; Oświadczenia majątkowe; Raport o stanie Gminy; Informacja publiczna; Petycje; Zgromadzenia; Konsultacje społeczne; Kontrola; Wybory.. Pełnomocnictwo to umożliwia dostęp do danych osobowych zgromadzonych w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych .Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy.. W związku z wyborami samorządowymi niezbędne jest zaktualizowanie upoważnień wydanych Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom przez Ministra Spraw Wewnętrznych.. • Wykonywanie przez burmistrza budżetu nie należy jednak do spraw bieżących i nie można ich powierzyć zastępcy - uznał WSA odrzucają skargę gminy na decyzję RIO unieważniającą uchwałę dokonującej zmian w budżecie.Poniżej wyjaśniam wątpliwości na temat tego, kto „rządzi" w gminie po odwołaniu burmistrza.. 1 ustawy o .Burmistrz wyjaśnił, że udzielenie upoważnienia administracyjnego i pełnomocnictwa cywilnoprawnego wynika z prawnego obowiązku bieżącego i nieprzerwanego wykonywania zadań gminy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt