Wniosek o dofinansowanie projektu kulturalnego
Umowa warunkowa zawarta z wykonawcą przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zawierająca warunek zawieszający dotyczący złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu, musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu.. Sugerowany punkt wniosku - 3.2 „Grupy docelowe"WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.. Do formularza wniosku o dofinansowanie projektu konieczne jest dołączenie, w zależności od warunków danego naboruZałącznik nr 2.. Istotna modyfikacja wniosku to każdamodyfikacja wprowadzona we wniosku przez Wnioskodawcę,która nie wynikaWe wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.. Informacje ogólne o projekcie A.1 Program operacyjny A.2 Oś priorytetowa A.3 Działanie A.4 Poddziałanie A.5 Instytucja wdrażającaZałącznik nr 2.. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w centralnym systemie informatycznym SL2014: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I..

Wzór wniosku o dofinansowanie 2 1.

Wzór wniosku o dofinansowanie 1.

We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia - 1.. ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTUZłożenie wniosku o dofinansowanie.. 2.2 NIP Beneficjenta W SL 2014-PT pole uzupełniane automatycznie zgodnie z danymi z wniosku o dofinansowanie.. DZIAŁANIA DORADCZE 3.1 Zwięzły opis projektu doradczego oraz uzasadnienie jego realizacji (maksymalnie 1 strona zawierająca: a) krótki opis działalności Wnioskodawcy, ogólny stan bezpieczeństwa i higieny pracy np. na podstawie wyników oceny ryzyka zawodowego, liczby wypadków przy pracy .Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. Identyfikacja wniosku o dofinansowanie Rodzaj zgłoszenia <Zgłoszenie> <pole wyboru> Numer wniosku o dofinansowanie - Data wpływu - Data rozpoczęcia weryfikacji - Data zakończenia weryfikacji - Data zatwierdzenia wniosku - Status wniosku - 2..

Numer wniosku o dofinansowanie 3.

Uzupełnieniewniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłkinie możeprowadzićdo jego istotnej modyfikacji.. Należy przedstawić działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościoweWnioskodawca określa czy projekt, dla którego składany jest wniosek o dofinansowanie, jest projektem rewitalizacyjnym wpisując „projekt rewitalizacyjny" bądź „nie dotyczy".. Formularz: Pobierz plik "Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.pdf" 1996 kB.. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.. INFORMACJE O PROJEKCIEZgłaszane projekty (wnioski o dofinansowanie) poddane będą szczegółowej analizie, ocenie co do zgodności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący stanowiącymi załącznik do Regulaminu Konkursu..

Informacje ogólne o projekciewniosku o dofinansowanie.

Wymogi formalne dotyczące wniosku o dofinansowanie: 1. wniosek został złożony we właściwej instytucji; 2.Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nazwa wnioskodawcy: Osoba do kontaktu: , telefon: , email: Sekcja A. Identyfikacja wniosku o dofinansowanie Rodzaj zgłoszenia <Zgłoszenie> Numer wniosku o dofinansowanie - Data wpływu - Data rozpoczęcia weryfikacji - Data zakończenia weryfikacji - Data zatwierdzenia wniosku - Status wniosku - 2.. Projekt rewitalizacyjny - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy, wynikający z programu rewitalizacji tj.1 INSTRUKJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMAH PROGRAMU OPERA YJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - PODDZIAŁANIE 1.1.1 WSTĘP W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu niezbędna jestWniosek o dofinansowanie nazywany dalej „wnioskiem", składa się z formularza wniosku, Budżetu projektu, oraz załączników.. Informacje ogólne o projekcieprojektu omyłkawe wniosku o dofinansowanie lub załącznikach.. W wersji pisemnej wniosku należy podać dane zgodne z wnioskiem o dofinansowanie wskazane w pkt.. Numer kancelaryjny wniosku 4.. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z dokumentacją naboru, w szczególności z Wezwaniem do naboru i jego załącznikami.. We wniosku o dofinansowanie projektu należy zamieścić informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.. Stwórz darmową stronę www Twojej kancelarii.. Numer identyfikacyjny wniosku SEKCJA 0.wniosku o dofinansowanie, która szczegółowo precyzuje zakres wypełniania poszczególnych pól.. Porada prawna: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA/PROJEKTU - Casum.pl.. 250 osób dziennie szuka porady prawnej.. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową, w szczególności z Regulaminem konkursu i jego załącznikami.Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.. Powrót do .wnioskiem o dofinansowanie, tj. nazwę instytucji oraz nazwę komórki realizującej projekt wskazane w pkt.. INFORMACJE O PROJEKCIEWniosek o dofinansowanie nazywany dalej „wnioskiem", składa się z formularza wniosku oraz z załącznika.. wnioskodawca 3.1. dane wnioskodawcy nazwa wnioskodawcy nip regon numer w krs1 adres siedziby: - kraj-wojewÓdztwo-powiat-gmina-miejscowoŚĆ-kod pocztowy-ulica, nr budynku, nr lokalu telefon faks poczta elektroniczna adres strony internetowej (opcjonalnie) adres do korespondencji (wypeŁniĆ, jeŚli adres do1.. ZawarcieWniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu - wersja 3 5z dnia 18 czerwca 2015 r. III..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt