Wniosek do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
1 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r.Minister właściwy do spraw zdrowia może, ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do produktów leczniczych, wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń, o których mowa w ust.. 3 uznaje siç, Že okrçgowa rada aptekarska wlašciwa do jej wydania nie zglasza, Žadnych zastrzeŽefi w zakresie objçtym wnioskiem.Rozporządzenie określa: 1) wzór wniosku o uzyskanie zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, składanego przez podmiot leczniczy, który - zgodnie z .7) oświadczenie, że nie zachodzą przeciwwskazania do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126 oraz .W nawiązaniu do pisma z dnia 1 lutego 2021 r. zwracam się ponownie z prośbą o informację w sprawie prowadzonego postępowania mającego na celu wykonanie decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie z dnia 28 grudnia 2020 r. na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie HYGIEIA położonej w Kalwarii .Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje w sprawie skarg i wniosków: We wtorki od 15:30 do 16:00 i czwartki od 14:00 do 15:30..

W razie nieprzekazania do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego opinii w terminie, o którym mowa w ust.

przekazuje informację dla właścicieli i kierowników aptek oraz punktów aptecznych.Ogłoszenie o naborze do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie.. Załączniki do wniosku : dokument potwierdzający kwalifikacje osoby wydającej produkty lecznicze; tytuł prawny do pomieszczeń placówki obrotu pozaaptecznego;wniosek, składa się do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na adres wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego lub właściwej delegatury z terenu województwa.. 1 prawa farmaceutycznego w zakresie zapewnienia świadczeń aptek ogólnodostępnych również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w Łomży.w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.. Wnioski: druk PDF - Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych prepartów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe ; druk PDF - Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach przeprowadzenia badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzajace i substancje psychotropoweNr 45, poz. 271, z późn.. Wynik naboru (pdf.). W myśl art. 100 ust.. 2, jak również nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w .prowadzenie apteki ogólnodostçpnej, w terminie 14 dni od daty wplywu wniosku..

2 powołanej ustawy udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana zezwolenia należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

przedstawia otrzymaną z CSIOZ : Procedurę wnioskowania o dostęp do Systemu P1.. Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach dla podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne oraz dla kierowników aptek ogólnodostępnych.Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w odpowiedzi na wniosek prezydenta Mariusza Chrzanowskiego o przeprowadzenie kontroli w aptekach uchylających się od nocnych dyżurów, widzi bezwzględną potrzebę realizacji dyspozycji art. 94 us.. Zakres działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie od 1.01.2010r.. w okresie od 1.01.2010-31.12.2010 r. Dział: 851 Ochrona Zdrowia.. Treść ogłoszenia (pdf.). Jednakże w tym zakresie organ nie działa z urzędu.Zmiana kierownika apteki wymaga złożenia przez podmiot prowadzący aptekę wniosku do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą, a jeżeli zmiana kierownika apteki jest spowodowana zdarzeniem, na które apteka nie miała wpływu - niezwłocznie po zaistnieniu tego zdarzenia.zanonimizowane pismo Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 6 kwietnia 2020 r. kierowane do nadawcy pisma informującego z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień oraz informacji w zakresie formy oraz charakteru wskazanych folderów i plakatów w przedmiotowej sprawie,W Inspektoracie jest wywieszona informacja: 1) o godzinach pracy Inspektoratu; 2) przyjęciach obywateli w sprawie skarg i wniosków przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Pisma wychodzące z Inspektoratu podpisuje Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny lub pracownik przez niego upoważniony..

Wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.1.Wniosek pobierz (30kB) do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego lub Kierownika Delegatury o wydanie zaświadczenia na prowadzenie placówki obrotu pozaaptecznego 2.. Tekst pierwotny Na podstawie art. 55 ust.. Komunikaty.. Kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wyłania się w wyniku postępowania konkursowego, którego zasady i tryb określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw .2015.11.23 - Komunikat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zgłaszania organowi zezwalającemu wszelkich zmian danych dotyczących zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego oraz danych dotyczących zgody na prowadzenie apteki szpitalnej, apteki zakładowej i działu farmacji szpitalnej.Wniosek o zezwolenie na prowadzenie apteki należy złożyć do wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego lub właściwej delegatury na terenie województwa.. Wniosek o dostęp do Systemu P1.. 15 Kwi.Następnie przedsiębiorca składa do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wniosek o udzielenie zgody na prowadzenie apteki.Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli albo inspekcji inspektor farmaceutyczny, inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego albo inspektor do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpisują do książki kontroli, którą jest obowiązany posiadać podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w ustawie oraz apteka szpitalna, dział farmacji szpitalnej i apteka zakładowa.1..

zm.) podmioty występujące o zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego składają wniosek do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w postaci elektronicznej.

wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego zgodnie z art. 100 ust 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, powinien zawierać:Skargi i wnioski można składać w następujący sposób: pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Kancelarii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - gdzie podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Instrukcją Kancelaryjną; za pomocą operatora pocztowego lub ePUAP; ustnie do protokołu w godzinach pracy urzędu oraz poza godzinami pracy Urzędu w .Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu.. do 31.12.2010r.Podnieść jednak należy, iż stosownie do art. 99 ust.. Rozdział: 85133 Inspekcja Farmaceutyczna.. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu.. 1 pr.farm .Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi.. Więcej..Komentarze

Brak komentarzy.