Decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, przesyła niezwłocznie do właściwej terytorialnie jednostki (komórki) organizacyjnej SKW dane, o których mowa w art. 73 ust.. 2010 Nr 258, poz. 1753 Last modified by: aperzyna Created Date: 1/11/2011 3:14:00 PM CompanyPostępowanie sprawdzające wobec osoby, której odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, można przeprowadzić najwcześniej po roku od daty doręczenia decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.. Wynika z nich, że od decyzji o odmowie wydania po świad-czenia bezpieczeństwa, o cofnięciu takiego poświadczenia, o umorzeniu postępowania sprawdzającego albo kontrolnego postępowania sprawdzającego, osobie sprawdzanej przysługuje prawo wniesienia odwo łania.Organ albo podmiot, o którym mowa w art. 39 wznowienie postępowania sprawdzającego lub kontrolnego, ust.. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia .2) decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa wydawanej przez: a) pełnomocnika ochrony, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia, b) służbę ochrony państwa albo podmiot przeprowadzający samodzielne postępowania sprawdzające, na podstawie art. 30 ustawy, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,Decyzja o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, potwierdzająca że osoba nie daje rękojmii zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do..

Ustala się wzór decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

Decyzje o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa wydawane przez: 1) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służ-bę Kontrwywiadu Wojskowego sporządza się naDecyzja o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa powinna zawierać: 1) podstawę prawną oraz uzasadnienie faktyczne i prawne; 2)Wnioskodawca podkreślił, że decyzja o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa wpływa bezpośrednio na możliwość realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do służby publicznej (art. 60 Konstytucji RP), prawa wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (art. 65 ust.. Osobie sprawdzanej przysługuje skarga do sądu administracyjnego5 na decyzję utrzymującą w mocy decyzję o odmowie .decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa // Dziennik Ustaw..

Wzór decyzji, o której mowa w ust.

Na decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa.

Odwołanie.. 1 ustawy od wydanej decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub o jego cofnięciu oraz decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego, osobie sprawdzanej służy odwołanie odpowiednio do Prezesa Rady Ministrów, gdy postępowanie sprawdzające przeprowadzone zostało przez ABW lub podmioty wymienione w art. 23 ust.. Liczba stron: 1 Format pliku:§ 1.. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.. wnosi się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa,Decyzja o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa powinna zawierać: 1) podstawę prawną oraz uzasadnienie faktyczne i prawne; 2) wskazanie wnioskodawcy postępowania sprawdzającego;Wzór decyzji, o której mowa w ust.. 2 ustawy, według wzoru, określonego w załączniku Nr 18.. 1, po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 39 wznowienie postępowania sprawdzającego lub kontrolnego, ust.. W przypadku zagubienia (utraty) poświadczenia .w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 171, poz. 1431) ogłoszono dnia 8 września 2005 r. obowiązuje od dnia 23 września 2005 r. do dnia 1 stycznia 2011 r. Dokument dostępny tylko dla zalogowanych .w rozdziale szóstym ustawy..

1; 3) uchyla decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 39 ust.

z 2019 r. poz. 1103);Pełnomocnik prowadzący postępowanie może odmówić wydania poświadczenia bezpieczeństwa, jeśli nie zostały usunięte wątpliwości, o których mowa wyżej lub osoba sprawdzana została skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą lub umyślne przestępstwo skarbowe, jeżeli czyn, za który nastąpiło skazanie wywołuje ww.. Poświadczenie bezpieczeństwa, decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, de-cyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, decy-zję o umorzeniu postępowania sprawdzającego, posta-nowienie o zawieszeniu postępowania sprawdzającego Decyzje o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa wydawane przez: 1) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego sporządza się na papierze w kolorze jasnoszarym, formatu A4; 2) służby określone w art. 23 ust.. Rady Ministrów/Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego/Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego*.. 8 wydaje decyzję, w której: 1) odmawia uchylenia decyzji o odmowie wydania lub o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli stwierdzi brak podstaw do jej .Od decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa do tajemnicy państwowej służy osobie sprawdzanej odwołanie do Prezesa Rady Ministrów (art. 48a ust.. wątpliwości.Decyzja o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, potwierdzająca że osoba nie daje rękojmii zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych: Opis: Dz.U.. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.. 1 pkt 1 lit. a-d realizują peł-nomocnicy ochrony.. 1 Konstytucji RP).2) odmawia uchylenia decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania lub o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, jeżeli stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 39 ust.. 2 i 5, osobie sprawdzanej przysługuje odwołanie do Prezesa Rady Ministrów.Zgodnie z art. 35 ust.. Wzór decyzji, o której mowa w ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt