Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością doc
2OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM .. (wskazanie dokumentu, z którego wynika tytuł prawny władania nieruchomością) Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U.. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wynika z: własnościOświadczenie.. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną jako działka o nr ewidencyjnym …………… w miejscowości ………………., gm.. Oświadczenie.. oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr .oświadczam że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr .. obręb…………………….. położona(e) w Markach przy ulicy ., wynikające z tytułu2): 1) własności, imię i nazwisko miejscowość i data oświadczenia.. oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka(i) nr .. położona(e) w Makowie Mazowieckim przy ulicy .. wynikające z tytułu (podkreślić właściwe): .. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego, .oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością - podmioty inne niż osoby fizyczne.. kod pocztowy, miejscowość.. Imi ę nazwisko/ Nazwa posiadacza/ Nazwa wła ściciela urz ądze ń Miejscowo ść i data o świadczeniaOŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianej w art. 233 §1 Kodeksu Karnego w związku z wymogiem art. 83b ust..

oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością - osoby fizyczne.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość .o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością .. siedziba.. ulica, nr mieszkania.. kod pocztowy, miejscowość.. Oświadczam, że posiadam: tytuł prawny do władania nieruchomością położoną w Szczecinie przy ul. ……………………….…………… oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem dz. ………………………………, obręb…………………………….. wynikający z tytułu: 1) własności; 2) współwłasności; .Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewidencyjnym ……………………………… położona przy ulicy …………………………………………… w Suchej Beskidzkiej, wynikający z prawa 2) :Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością .. (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów) legitymujący/a się.. Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością .. 1 pkt 2 i ust.. nazwa posiadacza miejscowość i data oświadczenia.. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów ..

o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością.

zm.) oświadczam, żeOświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr ….. położona(e) w miejscowościOŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością …….………………………………………….. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn.. /miejscowość, data/ ……………………………………………….……….. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.. (numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający) urodzony/a .. w .OŚWIADCZENIE .. /właściciel / posiadacz / właściciel urządzeń/ …….………………………………………………… /adres siedziby lub zamieszkania/ .…….………………………………………………… OŚWIADCZENIE Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za .OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie / przesadzenie drzew i/lub krzewów składa posiadacz/właściciel nieruchomości OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ POSIADACZA/WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI Art. 233 § 1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w .Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości..

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego.

obrębOŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ .. (wskazać dokument, z którego wynika tytuł do władania nieruchomością, np. nr księgi wieczystej, numer aktu notarialnego, numer i data zawarcia umowy, decyzja stwierdzająca lub nadająca własność, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, .Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością Ja, niżej podpisany (a).. (imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości)oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka/i nr ………………………….w obrębie ewidencyjnym .. wynikające z tytułu: 1) własności - dotyczy działek nr ………………………………………………………………Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr .Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego, .Upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością w imieniu osoby prawnej..

Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością .

położona(e).. z 2019 r.,, poz.Do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolnościOŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Ja, niżej podpisany (a) .. (wskazanie dokumentu, z którego wynika tytuł prawny władania nieruchomością) Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ .. o ochronie przyrody.. Ja niżej podpisany/a.. O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (wzór) Ja, niżej podpisany(a)1) .. 1 pkt 2 oraz ust.. w związku z art. 83b ust.. Oświadczenie o zgodności decyzji z żądaniem.Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo władania nieruchomością .. Oświadczenie.. Po zapoznaniu się z art. 83b ust.. Oświadczenie .OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością - osoby fizyczne Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z treścią art. 233 § 1 Kodeksu karnego, która brzmi: „kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innymOŚWIADCZENIE.. zm.) oświadczam, ze posiadam tytuł prawny władania nieruchomością - działki położonej w:Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/ prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego 1 pkt 2 i ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt